Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden - Finland

Återställ Skriv ut alla sidor Spara som pdf Spara alla sidor som pdf

Brottsoffer är den som utsatts för en handling eller underlåtelse som utgör brott enligt finsk lag. Som brottsoffer har man vissa rättigheter före, under och efter domstolsförfarandet.

Brottmålsprocesser i Finland inleds med en förundersökning som vanligtvis genomförs av polisen. I detta skede fastställs om ett brott faktiskt har begåtts, under vilka omständigheter det har begåtts och de berörda parternas identitet. Omfattningen på den skada som brottet förorsakat och brottsoffrets anspråk undersöks också.

Om tillräckliga bevis finns för att en brottslig handling har begåtts, väcker åklagaren åtal och för ärendet till domstol. Under rättegången prövar domstolen bevisen och dömer antingen den tilltalade eller fastställer att denne inte är skyldig. Brottmålsprocessen kan fortsätta om någon av parterna överklagar beslutet till högre instans.

Via följande länkar hittar man relevant information.

Länken öppnas i ett nytt fönster1 – Mina rättigheter som brottsoffer

Länken öppnas i ett nytt fönster2 – Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Länken öppnas i ett nytt fönster3 – Mina rättigheter efter rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 – Ersättning

Länken öppnas i ett nytt fönster5 - Min rätt till stöd och bistånd


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 05/02/2021