Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa ofiar przestępstw w postępowaniu karnym - Finlandia


Za ofiarę przestępstwa uznaje się osobę, która jest ofiarą czynu lub zaniechania stanowiącego przestępstwo zgodnie z prawem finlandzkim. Ofierze przestępstwa przysługują pewne prawa przed wszczęciem postępowania, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu.

W Finlandii postępowanie karne rozpoczyna się od postępowania przygotowawczego prowadzonego zwykle przez policję. Na tym etapie ustala się, czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa i w jakich okolicznościach, jak również ustala się tożsamość stron. Badany jest także stopień uszczerbku lub szkody spowodowanych przestępstwem oraz analizowane są oświadczenia ofiary.

Jeżeli istnieją wystarczające dowody na popełnienie przestępstwa, prokurator wnosi zarzuty i kieruje sprawę do sądu. W toku postępowania głównego sąd dokonuje oceny dowodów i skazuje oskarżonego albo go uniewinnia. Postępowanie karne może być kontynuowane, jeżeli jedna ze stron wniesie apelację do sądu wyższej instancji.

Pod przedstawionymi poniżej linkami można znaleźć odpowiednie informacje.

Link otworzy się w nowym oknie1 – Moje prawa jako ofiary przestępstwa

Link otworzy się w nowym oknie2 – Złożenie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa w toku dochodzenia/śledztwa lub procesu

Link otworzy się w nowym oknie3 – Moje prawa po zakończeniu procesu

Link otworzy się w nowym oknie4 – Odszkodowanie

Link otworzy się w nowym oknie5 – Moje prawa do wsparcia i pomocy


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 05/02/2021