Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Frankrig


De anses for at være offer for en forbrydelse, hvis De har lidt skade (f.eks. hvis De er blevet såret, eller nogen har stjålet eller beskadiget Deres ejendele) som følge af en hændelse, der udgør en strafbar handling efter fransk ret. I Deres egenskab af forurettet har De visse lovbestemte individuelle rettigheder før, under og efter straffesagen.

Den strafferetlige procedure i Frankrig består af en efterforskningsfase og en straffesag. Det er den nærmere karakter af den strafbare handling, der afgør hvilken type efterforskning, der vil blive indledt: En politimæssig efterforskning, der udføres af en særlig enhed i Politiet (police judiciaire) under den offentlige anklagers (Procureur de la République) instruktionsbeføjelse og en retslig efterforskning (enquête judiciaire (instruction)), der udføres under undersøgelsesdommerens instruktionsbeføjelse enten af den nævnte særlige politienhed eller af undersøgelsesdommeren selv.

Efter efterforskningens afslutning kan sagen henset til det tilvejebragte bevismateriale enten henlægges, eller der rejses tiltale ved domstolene. I sidstnævnte tilfælde vurderer retten (tribunal) eller domstolen (cour) det foreliggende bevismateriale og afgør, om den formodede gerningsmand er skyldig eller ej. Hvis vedkommende kendes skyldig, idømmer retten eller domstolen ham en straf. I modsat fald frifindes den formodede gerningsmand.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 21/01/2019