Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Хърватия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.


Жертвите на престъпления имат редица права в досъдебното производство и в наказателното производство, като на децата и жертвите на престъпления срещу сексуалната свобода и на престъплението трафик на хора се предоставя особена закрила

Ако сте жертва на престъпление, имате право на:

 • информация, която полицията, разследващите органи, прокурорът и съдът са длъжни да предоставят
 • психологическа и друга специализирана помощ от организациите за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления
 • участие в наказателното производство в качеството на пострадал
 • уведомление от прокурора относно действията, предприети въз основа на Вашата тъжба, както и правото да подадете жалба до по-горестоящия по длъжност прокурор
 • финансирани с бюджетни средства консултации от специалист, ако сте претърпели тежки психо-физически травми или по-тежки последици от престъплението
 • граждански иск за обезщетение на вредите
 • обезщетение в съответствие със специален закон, в случай че сте понесли тежка телесна повреда или сериозно влошаване на здравословното състояние в резултат от престъпление, при което е употребено насилие.

Ако сте жертва на престъпление срещу сексуалната свобода или на престъплението трафик на хора, в допълнение към горепосочените права имате следните права:

 • да се консултирате със съветник преди да бъдете разпитани
 • да получите правна помощ
 • да бъдете разпитани от лице от същия пол в полицейския участък или прокуратурата
 • да бъдете в присъствието на доверено лице по време на разпита
 • да откажете да отговаряте на ненужни въпроси, отнасящи се до личния Ви живот
 • да поискате да бъдете разпитани чрез аудио-визуално устройство
 • да бъде гарантирана поверителността на личните Ви данни
 • да поискате изслушването да бъде проведено при закрити врата

Ако дете е жертва на престъпление, в допълнение към горепосочените права то има следните права:

 • да получи правна помощ
 • да бъде придружено от доверено лице при предприемане на действия
 • да бъде гарантирана поверителността на личните му данни
 • да даде показания при закрити врата
 • да получи помощ и съдействие от специализиран съдебен помощник и, според обстоятелствата и при отчитане на вида на престъплението и възрастта на детето, да бъде разпитано чрез аудио-визуално устройство
 • с оглед на вида на престъплението, детето може да бъде разпитано в дома си или в друго специално оборудвано място вместо в съда.

Деца са лицата на възраст под 18 години.

Децата — свидетели или жертви на престъпление, следва да бъдат разпитани от съдия-следователя в съдебното заседание, в което се разглеждат доказателствата, като детето свидетел трябва да бъде призовано чрез своите родители или настойници.

Частна тъжба

Ако сте съобщили за престъпление, в повечето случаи прокурорът ще образува производство служебно.

За престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия, обвинение може да се повдига от него като частен тъжител. Тъжбата трябва да бъде подадена в срок от три месеца от датата, на която физическото или юридическото лице, което може да бъде частен тъжител, е научило за престъплението и извършителя.

Граждански иск

Ако сте жертва на престъпление, Вие сте претърпели вреди от престъплението и имате право да предявите пред съда граждански иск за обезщетение на вредите.

С него можете да поискате:

 • обезщетение за вреди, които могат да бъдат имуществени или неимуществени (болка, страх)
 • връщане на вещи — ако можете да докажете, че сте били собственик или законен държател на вещта
 • разваляне на конкретна сделка, ако престъплението е довело до прехвърляне на собствеността (ако подсъдимият Ви е принудил да сключите договор).

Можете да предявите граждански иск за обезщетение на вредите в рамките на наказателното производство или в рамките на отделно гражданско производство срещу подсъдимия. Ако сте предявили такъв граждански иск в рамките на наказателното производство, предпоставка за уважаването му е съдът да признае подсъдимия за виновен.

За уважаването на предявения от Вас в отделно гражданско производство иск няма такава предпоставка.

Право на финансова компенсация

Ако сте жертва на умишлено престъпление, при което е употребено насилие, имате право на финансова компенсация от държавния бюджет.

Полицията, прокуратурата и съдилищата са длъжни да предоставят информация за правото на финансова компенсация, както и да предоставят необходимите формуляри. Те са длъжни, при поискване от Ваша страна, да Ви дадат насоки и общи указания за попълване на молбата и да Ви информират за необходимите документи, които следва да представите в подкрепа на молбата си.

Молбите за финансова компенсация се подават до Министерство на правосъдието, като се използва формулярът, който може да бъде изтеглен от уебсайта на министерството:

Молба за финансова компенсация на жертвите на престъпленияPDF(223 Kb)hr

Лица, които имат право на финансова компенсация:

 • лице, станало жертва на престъпление, при което е употребено насилие, ако е гражданин на Република Хърватия или на държава — членка на ЕС, или е с местожителство в някоя от тези държави
 • лице, станало жертва на престъпление, което е претърпяло тежка телесна повреда или чието здравословно състояние се е влошило в резултат на престъплението (има право на финансова компенсация за разходите за лечение, ако това лечение не се покрива от задължителното здравно осигуряване, до размера на здравното осигуряване в Република Хърватия, както и на финансова компенсация за загуба на доход в размер до 35 000 HRK)
 • близки роднини на жертва на престъпление, която е починала (имат право на финансова компенсация за загубата на предвидена в закона издръжка в размер до 70 000 HRK)
 • в случай на смърт на жертва на престъпление, лицето, което е платило разноските по погребението, има право на финансова компенсация в максимален размер до 5 000 HRK
 • при получаване на сигнал от полицията или прокуратурата за извършено престъпление или при завеждането на престъпление в техните регистри в срок от шест месеца от датата на извършването му, независимо дали извършителят е известен.

Права на пострадалите лица в наказателното производство

Ако сте жертва на престъпление, която участва в наказателно производство като пострадало лице, имате право да:

 • използвате Вашия собствен език
 • предявите граждански иск за обезщетение на вредите или да поискате налагането на привременни и обезпечителни мерки
 • ползвате услугите на адвокат
 • излагате факти и привеждате доказателства
 • присъствате на съдебното заседание, в което се разглеждат доказателствата
 • присъствате на съдебните заседания и да участвате в доказването, както и да направите заключително изявление
 • получите достъп до преписката по делото
 • поискате уведомление от прокурора относно действията, предприети въз основа на Вашата тъжба, и да подадете жалба до по-горестоящия по длъжност прокурор
 • обжалвате
 • внесете искане за наказателно преследване или повдигнете обвинение като частен тъжител
 • бъдете уведомени за прекратяването на наказателното производство или за решението на прокурора да не повдигне обвинение
 • поддържате обвинението вместо прокурора
 • искате възстановяване на състоянието отпреди извършването на престъплението (restituto in integrum)
 • получите уведомление относно резултата от наказателното производство.

Уведомление за освобождаването на лишения от свобода извършител на престъплението

В случаите, в които подсъдимият е бил осъден на лишаване от свобода, Министерството на правосъдието уведомява жертвата на престъплението за датата на освобождаване на лишения от свобода.

Правата на жертвите съгласно Закона за финансова компенсация на жертвите на престъпления

Съгласно разпоредбите на Закона за финансова компенсация на жертвите на престъпления жертва на умишлено престъпление, при което е употребено насилие, извършено на територията на Република Хърватия след 1 юли 2013 г., има право да поиска финансова компенсация пряко от Република Хърватия.

При подаване на молби за финансова компенсация следва да бъдат изпълнени определени законови изисквания.

Жертвата трябва да е гражданин на Република Хърватия или гражданин на държава — членка на ЕС, или да е с местожителство в някоя от тези държави, и трябва да е претърпяла тежка телесна повреда или сериозно влошаване на здравословното състояние в резултат на престъплението.

Допълнително изискване е престъплението да е съобщено или заведено в регистрите на полицията или прокуратурата в срок от шест месеца от датата на извършването му, независимо дали извършителят е известен.

При подаването на своята молба за финансова компенсация жертвата на престъпление следва да използва официалния формуляр, като трябва да приложи всички необходими документи, чийто списък се съдържа в съответния формуляр. Формулярът може да бъде получен във всяко полицейско управление, прокуратурата, общинските (районните) и жупанийските (окръжните) съдилища, както и в електронен формат на официалните уебсайтове на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата на Република Хърватия и общинските (районните) и жупанийските (окръжните) съдилища.

Попълненият формуляр на молбата заедно с придружаващите документи следва да бъде подаден до Министерството на правосъдието в срок от шест месеца от датата на извършване на престъплението, като може да бъде подаден и по-късно, ако поради уважителна причина жертвата на престъплението не е могла да подаде молбата в рамките на посочения по-горе срок, но не по-късно от три месеца от датата, на която уважителната причина е отпаднала. Не се допуска подаването на молба след изтичането на три години от датата на извършване на престъплението.

Съгласно Закона за финансова компенсация на жертвите на престъпления жертвата има право на финансова компенсация за медицинските разноски, както и на финансова компенсация за загуба на доход в размер до 35 000 HRK, а близък роднина на починала жертва има право на финансова компенсация за загубата на предвидена в закона издръжка в размер до 70 000 HRK. Може да се иска и възстановяване на обичайните погребални разноски в размер до 5 000 HRK от лицето, което ги е платило.

Молбите за финансова компенсация се разглеждат от Комисията за компенсация на жертвите на престъпления, която в съответствие с установената процедура, но не по-късно от 60 дни от получаване на пълна и редовна молба, приема решение по основателността на молбата и размера на обезщетението. Финансовата компенсация се изплаща в срок от 30 дни от датата, на която жертвата е получила решението за предоставяне на финансова компенсация.

Информационна брошура за правата на жертвите на престъпленияPDF(290 Kb)hr

Молба за финансова компенсация на жертвите на престъпленияPDF(223 Kb)hr

Законово задължение за уведомяване на жертвите на престъпления за освобождаването на лишения от свобода извършител

В съответствие с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанието лишаване от свобода Министерството на правосъдието е длъжно да уведоми жертвата на престъпление, пострадалото лице или техните семейства за освобождаването на лишения от свобода извършител.

Жертвите трябва да бъдат уведомени за освобождаването на лишения от свобода извършител в случаите на престъпления срещу сексуалната свобода и сексуалния морал, срещу живота и здравето или престъпления, при които е употребено насилие.

Горепосочената информация се предоставя на жертвата, пострадалото лице или техните семейства в случай на освобождаване след редовно изтърпяно наказание лишаване от свобода или в случай на условно освобождаване на лишения от свобода извършител.

Подкрепа на жертви и свидетели на престъпления

В Република Хърватия жертвите и свидетелите на престъпления могат да получат подкрепа и информация от службите за подкрепа на жертви и свидетели на престъпления:

Служби за подкрепа на жертви и свидетели на престъпленияPDF(278 Kb)hr са създадени към седем жупанийски (окръжни) съдилища, а именно в Загреб, Задар, Осиек, Вуковар, Сплит, Сисак и Риека.

Тези служби предоставят психологическа подкрепа и информация на жертвите и свидетелите на престъпления и лицата, които ги придружават.

Службите оказват съдействие на съответните общински (районни) съдилища и съдилищата за простъпки.

Информация относно правата на жертвите на престъпления и видовете помощ, която те могат да получат, е достъпна на безплатния телефонен номер 116 006 на Националния информационен център за жертвите на престъпления и простъпки на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Националния информационен център.

Министерството на правосъдието също така предоставя на жертвите и свидетелите на престъпления информация относно техните права и приема запитвания по електронната поща на следния електронен адрес: Връзката отваря нов прозорецzrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr

Допълнителна информация можете да намерите на следния интернет сайт:

Връзката отваря нов прозорецУебсайт на Министерството на правосъдието на Република Хърватия


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/02/2018