Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

 • Prima pagină
 • ...
 • Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa ofiar przestępstw w postępowaniu karnym - Chorwacja

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Ofiarom przestępstw przysługuje szereg praw przed wszczęciem postępowania karnego. Szczególną ochroną otacza się dzieci i ofiary przestępstw przeciwko wolności seksualnej oraz przestępstwa handlu ludźmi.

Ofiara przestępstwa:

 1. dostępu do usług wsparcia dla ofiar przestępstw;
 2. prawo do skutecznej pomocy psychologicznej i innej profesjonalnej pomocy i wsparcia ze strony organu, organizacji lub instytucji udzielającej pomocy ofiarom przestępstw zgodnie z prawem,
 3. ochrony przed zastraszaniem i odwetem;
 4. ochrony swojej godności podczas składania zeznań w charakterze ofiary;
 5. bycia wysłuchanym bez zbędnej zwłoki po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i do późniejszego przesłuchania w zakresie, który jest bezwzględnie konieczny do celów postępowania karnego;
 6. obecności zaufanej osoby podczas każdej czynności, w której uczestniczy ofiara;
 7. przejścia badań lekarskich w minimalnym zakresie i tylko wtedy, gdy są one absolutnie konieczne do celów postępowania karnego;
 8. złożenia wniosku o ściganie lub wniesienia oskarżenia prywatnego zgodnie z kodeksem karnym, udziału w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego, otrzymania informacji o odmowie przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (art. 206 ust. 3 kodeksu) i o postanowieniu prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania, a także do wniesienia oskarżenia bez udziału prokuratora;
 9. bycia informowaną przez prokuratora o czynnościach dokonanych na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (art. 206a kodeksu) i do wniesienia zażalenia do prokuratora wyższego rangą (art. 206b kodeksu);
 10. zwracania się o informacje na temat zwolnienia sprawcy z zakładu karnego lub aresztu, ucieczki lub przedterminowego zwolnienia sprawcy z zakładu karnego i środków podjętych w celu zapewnienia ofierze ochrony oraz otrzymywania tych informacji bez zbędnej zwłoki;
 11. zwracania się o informacje na temat wydania prawomocnego orzeczenia w przedmiocie umorzenia postępowania karnego oraz otrzymywania takich informacji;
 12. inne prawa określone w ustawie.

Oprócz praw wymienionych powyżej ofierze przestępstwa przeciwko wolności seksualnejlub przestępstwa handlu ludźmi przysługuje prawo do:

 1. przed przesłuchaniem rozmawiać z konsultantem, na koszt budżetu;
 2. pełnomocnika pokrywanego z budżetu,
 3. przesłuchiwana przez osobę tej samej płci w policji i prokuraturze oraz, w miarę możliwości, przesłuchiwana przez tę samą osobę w przypadku ponownego rozpatrzenia sprawy,
 4. odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania inne niż karne dotyczące ścisłego życia osobistego ofiary;
 5. nakazać ich testowanie za pomocą urządzeń audio-wideo (art. 292 ust. 4 ustawy);
 6. poufność danych osobowych;
 7. nakazać wyłączenie publiczności z rozprawy.

Jeżeli ofiarą przestępstwa jest dziecko, przysługuje mu dodatkowo prawo do:

 1. przedstawiciela, na koszt budżetu,
 2. poufność danych osobowych,
 3. wykluczenie społeczeństwa.

Za dzieci uznaje się wszystkie osoby poniżej 18 roku życia.

Świadek lub ofiara przestępstwa, która jest dzieckiem, jest przesłuchiwana przez sędziego prowadzącego sprawę na posiedzeniu, na którym odbywa się postępowanie dowodowe, zaś wezwanie do stawienia się przed sądem wysyła się do rodziców lub opiekunów tego dziecka.

Tryb prywatnoskargowy

W większości przypadków w chwili złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa prokurator rozpoczyna ściganie z urzędu.

W postępowaniu karnym prywatnoskargowym istnieje możliwość wniesienia do sądu prywatnego aktu oskarżenia. Akt oskarżenia należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym upoważniona osoba fizyczna lub prawna powzięła informację o przestępstwie i sprawcy czynu.

Powiązane powództwo odszkodowawcze

Wniosek o połączenie powództwa adhezyjnego może złożyć pokrzywdzony.

Ofiara przestępstwa jest również poszkodowanym i jest uprawniona do wniesienia pozwu odszkodowawczego do sądu.

Takie powództwo może obejmować następujące roszczenia:

 • odszkodowanie za szkodę materialną i niematerialną (ból, lęk);
 • zwrot przedmiotów osobistych - jeżeli poszkodowany może dowieść, że był ich pełnoprawnym właścicielem lub posiadaczem;
 • anulowanie określonej czynności prawnej - jeżeli w wyniku przestępstwa dokonano czynności prawnej mającej charakter prawa majątkowego (jeżeli oskarżony doprowadził do zawarcia umowy z użyciem siły).

Powiązane powództwo odszkodowawcze można wytoczyć w postępowaniu karnym lub odrębnym postępowaniu cywilnym. Jeżeli powództwo cywilne (adhezyjne) zostaje wytoczone w toku postępowania karnego, warunkiem sine qua non spełnienia żądań pozwu jest uznanie oskarżonego za winnego.

Nie stanowi to warunku powodzenia powództwa wytoczonego w postępowaniu cywilnym.

Prawa pokrzywdzonych w toku postępowania przygotowawczego i postępowania karnego

Ofiara uczestnicząca w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego ma prawo do:

 • używać własnego języka, w tym języka migowego i dla osób głuchoniewidomych, oraz ma prawo do pomocy tłumacza ustnego, jeżeli nie rozumie lub nie używa języka chorwackiego, lub do pomocy tłumacza języka migowego, jeżeli osoba ta nie słyszy lub jest głuchoniewidoma;
 • wnieść powiązane powództwo odszkodowawcze i wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych;
 • być reprezentowana przez pełnomocnika;
 • przedstawiać okoliczności faktyczne i wnosić wnioski dowodowe;
 • udziału w posiedzeniu, na którym odbywa się postępowanie dowodowe;
 • udziału w postępowaniu sądowym i postępowaniu dowodowym oraz wygłoszenia mowy końcowej;
 • do dostępu do akt;
 • zwrócić się o przekazywanie przez prokuratora informacji na temat czynności dokonanych na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa; wnieść zażalenie do prokuratora wyższego rangą;
 • odwołanie;
 • dochodzenia przywrócenia stanu poprzedniego;
 • być informowany o wyniku postępowania karnego.

Zarówno przed wszczęciem postępowania karnego, jak i na każdym jego etapie prokuratura i sąd muszą rozważyć, czy oskarżony może wypłacić na rzecz pokrzywdzonego odszkodowanie/zadośćuczynienie za wszelkie szkody wyrządzone przestępstwem. Ostrzeżenie pokrzywdzonego o prawie do używania swojego języka, w tym języka migowego głuchoniewidomego i głuchoniewidomego, oraz o pomocy tłumacza ustnego, jeżeli nie mówi on ani nie rozumie języka chorwackiego, lub tłumacza ustnego lub tłumacza języka migowego, jeżeli jest on głuchoniewidomy lub głuchoniewidomy, o prawie do złożenia wniosku o roszczenie cywilne i środków tymczasowych dotyczących zabezpieczenia, do złożenia zawiadomienia o zażaleniu i złożenia dowodu w postępowaniu, do złożenia ostatecznego oświadczenia w sprawie roszczenia cywilnego i do wniesienia środka zabezpieczającego.

Prawo do kompensaty finansowej

Ustawa o kompensacie finansowej dla ofiar przestępstw (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela) (Narodne Novine (NN, Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji) nr 80/08 i 27/11) ustanawia prawo do kompensaty finansowej dla ofiar przestępstw związanych z przemocą dokonywaną umyślnie w Chorwacji lub dla ich krewnych na warunkach określonych w tej ustawie.

Ustawa ta określa prawo do kompensaty finansowej dla ofiar przestępstw umyślnych z użyciem przemocy oraz określa warunki i sposób realizacji prawa do kompensaty, wskazuje organy wydające decyzje i uczestniczące w procesie decyzyjnym w tej dziedzinie oraz organy i procedury w sprawach transgranicznych.

Ofiary przestępstw umyślnych z użyciem przemocy mają prawo do kompensaty finansowej z budżetu państwa.

Policja, prokurator i sądy są zobowiązane do przekazywania informacji na temat prawa do kompensaty, przygotowania niezbędnych formularzy oraz do udzielania - na wniosek ofiar –ogólnych wskazówek i informacji dotyczących wypełnienia formularza oraz załączenia niezbędnych dokumentów na poparcie roszczenia.

Wnioski o kompensatę finansową należy wnosić do Ministerstwa Sprawiedliwości na formularzu, który można pobrać ze strony Ministerstwa.

Formularz wniosku o kompensatę finansową dla ofiar przestępstw_en PDF(223 Kb)PL

Formularz należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia popełnienia przestępstwa. Jeżeli istnieją uzasadnione powody, dla których wniosek nie został wniesiony w terminie, należy go złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym okoliczności uniemożliwiające wniesienie wniosku przestały istnieć, przy czym najpóźniej w terminie trzech lat od dnia, w którym doszło do popełnienia przestępstwa.

Jeżeli ofiara jest małoletnim lub osobą pozbawioną zdolności do czynności prawnych, a jej przedstawiciel prawny nie złożył wniosku w terminie sześciu miesięcy od dnia popełnienia czynu, sześciomiesięczny termin rozpoczyna bieg od dnia, w którym osoba ta osiąga wiek 18 lat, lub od dnia wszczęcia postępowania karnego po osiągnięciu przez ofiarę pełnoletności lub od dnia przywrócenia jej zdolności do czynności prawnych.

Osoby uprawnione do kompensaty finansowej:

 • ofiary przestępstw z użyciem przemocy, które są obywatelami Republiki Chorwacji, obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub osobami mającymi stałe miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej, w przypadku gdy do przestępstwa doszło na terytorium Chorwacji;
 • ofiara przestępstwa, która poniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu lub której stan zdrowia uległ pogorszeniu w wyniku przestępstwa (osoba ta jest uprawniona do kompensaty z tytułu kosztów leczenia, pod warunkiem że nie jest ono objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - do wysokości kwoty ubezpieczenia zdrowotnego w Republice Chorwacji - i kompensaty za utracone zarobki do wysokości 35 000 HRK);
 • osoba, która jest bliskim krewnym zmarłej ofiary przestępstwa (małżonek lub partner, dziecko, rodzic, rodzic adopcyjny, dziecko przysposobione, ojczym lub macocha, pasierb, partner tej samej płci, dziadek i wnuk, jeżeli należą do tego samego gospodarstwa co ofiara) (osoba ta jest uprawniona do kompensaty do wysokości 70 000 HRK za utratę źródła utrzymania ustawowego);
 • w razie śmierci ofiary przestępstwa osoba, która pokryła koszty pogrzebu, jest uprawniona do kompensaty do wysokości 5 000 HRK;
 • jeżeli przestępstwo zostało zgłoszone policji i prokuratorowi bądź przez nich odnotowane w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym zostało popełnione, niezależnie od tego, czy sprawca czynu jest znany.

Przy ustalaniu kwoty kompensaty uwzględnia się zachowanie ofiary przestępstwa przed jego popełnieniem i po jego popełnieniu bądź przyczynienie się tej osoby do powstania szkody i zwiększenia jej rozmiarów, oraz to, czy dana osoba jest bezpośrednią ofiarą oraz czy i kiedy zgłosiła ona przestępstwo właściwym organom. Ponadto ocenia się współpracę ofiary z policją i właściwymi organami w celu postawienia sprawcy przed wymiarem sprawiedliwości, biorąc pod uwagę, czy bezpośrednia ofiara przyczyniła się do wyrządzenia szkody lub zwiększyła szkodę; w każdym z tych przypadków kompensata przysługująca ofierze zostanie odpowiednio zmniejszona. Jeżeli ofiara przestępstwa jest zaangażowana w przestępczość zorganizowaną lub organizację przestępczą, wniosek o przyznanie kompensaty zostanie odrzucony bądź jej kwota zostanie pomniejszona. W przypadkach, w których pełna kompensata byłaby sprzeczna z zasadą sprawiedliwości, moralności i porządku publicznego wniosek o kompensatę może zostać odrzucony. Istnieje również możliwość pomniejszenia kwoty kompensaty.

Zawiadomienie o zwolnieniu sprawcy czynu

W przypadku skazania oskarżonego na karę pozbawienia wolności Ministerstwo Sprawiedliwości, Ofiar i Witness Support Service poinformuje ofiarę o dacie zwolnienia (zwolnienia zwykłego i warunkowego) więźniów odbywających karę pozbawienia wolności.

Obowiązek ustawowy informowania ofiar przestępstw o zwolnieniu skazanego

Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o egzekucji w zakładach karnych Ministerstwa Sprawiedliwości, Ofiar i Witness Support Service) informuje ofiarę, pokrzywdzonego lub ich rodzinę o zwolnieniu więźniów z więzienia.

Ofiary przestępstwa zawiadamia się o zwolnieniu skazanego, gdy doszło do przestępstw przeciwko wolności oraz moralności seksualnej, życiu, zdrowiu lub przestępstw z użyciem przemocy.

Wskazaną powyżej informację przekazuje się ofierze przestępstwa, pokrzywdzonemu lub ich rodzinie, niezależnie od tego, czy skazany zostaje zwolniony bezwarunkowo czy warunkowo.

Ponadto przy podejmowaniu decyzji o tym, czy opuścić więzionego do miejsca zamieszkania lub zamieszkania, zakłady karne/więzienia mogą zwrócić się do Służby ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw i Świadczeń na temat reakcji ofiary lub rodziny ofiary na określenie możliwości skorzystania z wyjazdu. Na podstawie rozmów z ofiarą Służba ds. Wsparcia dla Ofiar i Świadków sporządza sprawozdania, które są przekazywane przez zakład penitencjarny/więzienie.

Wsparcie dla świadków i ofiar przestępstw

Wsparcie dla ofiar i świadków w Republice Chorwacji jest koordynowane przez Służbę Wsparcia dla Ofiar Przestępstw i Świadków ustanowioną przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Ofiary i świadkowie mogą otrzymać wsparcie i informacje na temat swoich praw oraz odpowiednich procedur z Departamentu Wsparcia Ofiar i Świadków w danym sądzie.

Jednostki ds. wsparcia ofiar i świadków istnieją w 7 sądach rejonowych w Zagrzebiu, Zadaru, Osijeku, Vukovarze, Splitu, Sisak i Rijece. Służby zapewniają wsparcie emocjonalne, praktyczne informacje i informacje na temat praw ofiar, a także udzielają wsparcia i informacji świadkom i osobom towarzyszącym. Wsparcie jest również zapewniane przez departamenty właściwych sądów rejonowych i sądów ds. wykroczeń (općinski i prekršajni sudovi).

Ofiary mogą również uzyskać informacje o przysługujących im prawach i rodzajach pomocy, którymi dysponują, korzystając z bezpłatnego numeru telefonu 116 006 Krajowego Centrum Wezwań dla Ofiar Przestępstw i Przestępstw (zob. strona internetowa Krajowego Centrum Wezwań).

Ministerstwo Sprawiedliwości, w tym ofiary i świadkowie, udziela informacji na temat praw i wsparcia, a zapytania mogą być kierowane do: e-mail: Link otworzy się w nowym oknieZrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr lub na stronę internetową chorwackiego Ministerstwa Sprawiedliwego lodu: Link otworzy się w nowym okniehttps://pravosudje.gov.hr/

Wsparcie dla ofiar i świadków w sprawach transgranicznych

Służba ds. Wsparcia dla Ofiar Przestępstw i Świadczeń, ustanowiona w Ministerstwie Sprawiedliwości, zapewnia wsparcie i informacje ofiarom i świadkom wezwanych do sądu w ramach międzynarodowej pomocy prawnej (w tym świadkom zbrodni wojennych).

Pisma zawierające informacje są przesyłane świadkom, którzy zostali wezwani do złożenia zeznań w sądzie Republiki Chorwacji, lub do chorwackich świadków, którzy zostali wezwani do stawiennictwa przed sądem zagranicznym

Świadkowie zbrodni wojennych otrzymują, w razie potrzeby, lekarza oraz pomoc w przygotowywaniu wyjazdów i organizowaniu dostępu do właściwego organu sądowego (w przypadku świadków i innych uczestników wzywanych do przesłuchania w postępowaniu karnym zbrodni wojennych przed właściwymi organami sądowymi Republiki Chorwacji, jak również poza Republiką Chorwacji, w przypadku gdy takie wsparcie jest przedmiotem wniosku o międzynarodową pomoc prawną).

Kliknij na poniższe linki, aby znaleźć potrzebne informacje:

Link otworzy się w nowym oknie1 - prawa, które przysługują mi jako ofiara przestępstwa

Link otworzy się w nowym oknie2 - zgłoszenie przestępstwa i moje prawa w toku dochodzenia lub postępowania sądowego

Link otworzy się w nowym oknie3 - moje prawa po zakończeniu procesu

Link otworzy się w nowym oknie4 - odszkodowanie

Link otworzy się w nowym oknie5 - moje prawa do wsparcia i pomocy


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 22/12/2020