Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Унгария


Вие сте жертва на престъпление, ако сте пострадали от деяние, което представлява престъпление по смисъла на унгарското право, например ако сте претърпели телесни вреди, или ако имуществото Ви е било повредено или откраднато. Като жертва на престъпление унгарското законодателство Ви предоставя редица права преди, по време на съдебното производство (съдебния процес) и след неговото приключване. Информация относно правата и задълженията, които имате в наказателното производство, можете да поискате от разследващия орган, прокурора или съда в зависимост от етапа на производството.

Наказателното производство в Унгария започва с разследване. Обикновено разследването се извършва от полицията под надзора на прокурора. След приключване на разследването прокурорът или решава да повдигне обвинение и делото се внася за разглеждане в съда, или случаят се прекратява на етапа на разследването поради недостатъчни доказателства или поради неприложимост на квалификация за наказуемо деяние или изтекла преклузивна давност за наказателна отговорност.

Ако делото влезе в съда, последният разглежда събраните доказателства и решава дали да признае подсъдимия за виновен или не. В унгарското наказателно производство (с изключение на някои видове производства) съдът може да събира доказателства и пряко в рамките на публично заседание, така че може да бъдете призовани на съдебното заседание и да бъдете разпитани като свидетел. Ако бъде признат за виновен, подсъдимият бива осъден и му се налага наказание. Ако бъде признат за невинен, подсъдимият бива оправдан.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 - Моите права като жертва на престъпление

Връзката отваря нов прозорец2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец3 - Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 - Обезщетение

Връзката отваря нов прозорец5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 21/01/2019