4 - Kompensācija

Save as PDF

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja? (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistītā procedūra)

Pārsvarā kriminālprocesos prasību par tādu zaudējumu atlīdzināšanu, ko izraisījusi darbība, kas ir apsūdzības priekšmets, cietušais var uzturēt kā civilprasītājs. Šādā gadījumā procedūru, ko veic kā daļu no kriminālprocesa civilprasības izpildei, dēvē par saistīto procedūru. Civilprasību izpildi var panākt arī ar citiem tiesiskiem līdzekļiem. Tas, ka cietušais nav rīkojies kā civilprasītājs, neliedz iespēju panākt prasības izpildi. Ievērojot Civilprocesa kodeksā paredzētos nosacījumus, civilprasības izpildi cietušā vietā var panākt arī prokurors.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Izpildes procesu var uzsākt 30 dienu laikā no tiesas noteikto pienākumu izpildes termiņa beigām. Šajā sakarā tiesa izdos izpildrakstu, pamatojoties uz to kriminālprocesā pieņemtā lēmuma daļu, kas attiecas uz civilprasību.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Valsts nevar jums samaksāt avansu. Tomēr, ja pret jums ir izdarīts tīšs vardarbīgs noziedzīgs nodarījums, kura rezultātā jums ir nodarīti miesas bojājumi un kaitējums jūsu veselībai, jūs varat saņemt valsts kompensāciju. Valsts kompensācija nav atkarīga no civilprasības, tomēr, ja jums radītie zaudējumi vai kaitējums ir kompensēti no citiem avotiem (piem., tos ir segusi tiesa vai apdrošinātājs) trīs gadu laikā no dienas, kad lēmums par jūsu pieteikumu pēc būtības kļuvis galīgs, jums tiks prasīts atmaksāt valsts piešķirto kompensāciju.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Jums ir tiesības saņemt valsts kompensāciju, ja pret jums ir izdarīts tīšs vardarbīgs noziedzīgs nodarījums, kura rezultātā ir nodarīts kaitējums jūsu fiziskajai integritātei un veselībai.

Jums ir tiesības saņemt valsts kompensāciju arī tad, ja esat šāda cietušā tuvs radinieks vai apgādājamais vai ja esat sedzis mirušā cietušā apbedīšanas izmaksas.

Valsts kompensāciju var saņemt tikai cietušie, kas atzīti par tādiem, kuriem tā ir vajadzīga, pamatojoties uz viņu finansiālo stāvokli vai citiem likumā paredzētiem nosacījumiem.

Jūs varat iesniegt pieteikumu par valsts kompensāciju jebkurā cietušo atbalsta dienestā (rajona pārvaldē). Lemjot par jūsu pieteikumu, attiecīgā iestāde izvērtēs cēloņsakarību starp zaudējumu summu un noziedzīgo nodarījumu.

Pieteikumus par kompensāciju parasti var iesniegt trīs mēnešu laikā no nozieguma izdarīšanas dienas, un maksimālā kompensācijas summa 2017. gadā ir 1 599 105 HUF.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Ja jūsu ziņojums par noziegumu ir noraidīts, izmeklēšana ir izbeigta vai apsūdzētais ir attaisnots, pamatojoties uz likumā noteiktajiem izņēmumiem (proti, nepilngadība, nopietni garīgi traucējumi, spaidi, maldība, likumīga pašaizsardzība, galēja nepieciešamība vai augstāka līmeņa pavēles izpilde), jums ir tiesības saņemt valsts kompensāciju.

Valsts kompensācija nav atkarīga no civilprasības, tomēr, ja jums radītie zaudējumi vai kaitējums ir kompensēti no citiem avotiem (piem., tos ir segusi tiesa vai apdrošinātājs) trīs gadu laikā no dienas, kad lēmums par jūsu pieteikumu pēc būtības kļuvis galīgs, jums tiks prasīts atmaksāt valsts piešķirto kompensāciju.

Ja jūs savas civiltiesības īstenojat ārpus kriminālprocesa, tad kriminālatbildības jautājums un kompensācijas jautājums tiks savstarpēji nošķirti, proti, abos procesos var pieņemt spriedumus ar atšķirīgu saturu.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Jums kā noziegumā vai likumpārkāpumā cietušajam var būt tiesības uz tūlītēju monetāro palīdzību, lai izlabotu krīzes situāciju, ko ļoti īsā laikā izraisījis noziegums vai likumpārkāpums. Jūs varat iesniegt pieteikumu cietušo atbalsta dienestam (rajona pārvaldē), un nosacījums kompensācijas saņemšanai ir ziņošana par noziegumu policijai. Par tūlītējas monetārās palīdzības piešķiršanu lemj, pamatojoties uz taisnīguma principu, un to var piešķirt cietušajiem, neveicot novērtējumu par to, vai viņiem tas ir vajadzīgs. Tomēr tiesas procesa gaitā ir jāpārbauda, vai cietušā personīgie apstākļi, kas izriet no noziedzīgā nodarījuma, pamato šāda veida monetāro palīdzību. Tūlītēja monetārā palīdzība nav kompensācija un nav paredzēta, lai ar to kompensētu vai mazinātu noziedzīgā nodarījuma izraisīto kaitējumu. To var piešķirt, lai segtu cietušā uztura, mājokļa, ceļa, apģērba, medicīniskos un apbedīšanas izdevumus. Tūlītējas monetārās palīdzības summu nosaka, pamatojoties uz cietušā situāciju, ko izraisījis noziedzīgais nodarījums, un to, cik ilgs ir laikposms, kurā cietušais pats nevar atrisināt savas finansiālās problēmas. Palīdzības maksimālā summa 2017. gadā ir 106 607 HUF.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 10/10/2018