Sökväg

  • Hem
  • Brottsoffer
  • Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden - Ungern


Du anses vara brottsoffer om du har lidit skada till följd av en gärning som utgör ett brott enligt ungersk rätt, t.ex. om du själv har skadats eller din egendom har skadats eller stulits. Som brottsoffer har du enligt ungersk rätt en rad rättigheter före, under och efter förfarandet i domstol (rättegången). Du kan begära upplysningar om dina rättigheter och skyldigheter i straffrättsliga förfaranden från den utredande myndigheten, den allmänna åklagaren eller domstolen, beroende på i vilket skede förfarandet befinner sig.

I Ungern börjar det straffrättsliga förfarandet med en utredning. Utredningen utförs vanligtvis av polisen, under ledning av den allmänna åklagaren. Efter avslutad utredning väcker åklagaren åtal och lämnar över ärendet till domstol, eller så avslutas ärendet under utredningen på grund av bristande bevisning eller på grund av att straffansvar inte kan utkrävas eller inte längre gäller.

Om ärendet går till domstol bedömer domstolen bevisningen och avgör om den tilltalade är skyldig eller oskyldig. I ungerska straffrättsliga förfaranden kan domstolen (förutom i vissa typer av förfaranden) även använda sig av direkt bevisupptagning vid en offentlig förhandling. Med andra ord kan du kallas att inställa dig vid domstolsförhandlingen och höras som vittne. Om den tilltalade förklaras skyldig döms han eller hon till en påföljd. Om den tilltalade förklaras oskyldig frias han eller hon.

Mer information:

Länken öppnas i ett nytt fönster1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Länken öppnas i ett nytt fönster2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Länken öppnas i ett nytt fönster3 - Mina rättigheter efter rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 - Ersättning

Länken öppnas i ett nytt fönster5 - Min rätt till stöd och bistånd


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/10/2018