Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

  • Hem
  • Brottsoffer
  • Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden - Italien


Du anses vara brottsoffer (målsägande) om du har en juridisk rättighet som skyddas av straffrätten och denna har åsidosatts genom vad som enligt nationell rätt utgör ett brott, dvs. du har lidit den skada som utgör en del av kärnan i den brottsliga handlingen.

I civilrättslig mening lider du skada till följd av ett brott när du lider skada till följd av brottet (materiell eller ideell skada, men under alla omständigheter en skada som kan värderas i ekonomiska termer). Vanligtvis är målsäganden i ett brottmål och den skadelidande parten i ett tvistemål samma person. Detta gäller dock inte vid exempelvis mord, där brottsoffret är den person som dödats medan familjemedlemmarna är skadelidande parter och har rätt att väcka talan och yrka på ersättning för den skada de lidit.

I straffrätten och civilrätten ges brottsoffer en rad individuella rättigheter före, under och efter förfarandet i domstol

I Italien börjar straffrättsliga förfaranden med en förundersökning. Polisen och den allmänna åklagaren utreder brottet. Efter avslutad utredning kan den allmänna åklagaren väcka åtal eller uppmana domaren med ansvar för förundersökningar att avsluta ärendet. Vid vissa brott kan processen endast påbörjas om brottsoffret inger ett klagomål till polisen eller åklagarmyndigheten.

Under rättegången bedömer domstolen bevisningen och avgör huruvida den tilltalade är skyldig. Förfarandet avslutas när den tilltalade döms eller frias av domstolen. Domstolens avgörande kan överklagas till högre instans.

Som brottsoffer kan du spela en viktig roll i det straffrättsliga förfarandet och följaktligen utöva en rad rättigheter. Du kan delta som offer (målsägande) utan någon särskild rättslig status, eller spela en mer aktiv roll genom att formellt väcka en civilrättslig talan mot gärningspersonen.

Mer information

Länken öppnas i ett nytt fönster1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Länken öppnas i ett nytt fönster2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Länken öppnas i ett nytt fönster3 - Mina rättigheter efter rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 - Ersättning

Länken öppnas i ett nytt fönster5 - Min rätt till stöd och bistånd


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/10/2020