Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Люксембург


Ще бъдете считан за жертва на престъпление, ако в резултат на събитие, което по силата на националното законодателство представлява престъпление, сте претърпели вреди, напр. телесна повреда или увреждане или кражба на ваше имущество и т.н. Като жертва на престъпление законът ви предоставя определени индивидуални права преди, по време на и след съдебното производство (съдебния процес).

Наказателното производство в Люксембург се състои от два етапа: разследване и съдебен процес. Разследването обикновено се провежда от полицията и/или съдия-следовател. След приключване на разследването преписката се изпраща на Съвещателния състав на съда (Chambre de conseil du Tribunal), който решава дали делото да бъде внесено в съда или да бъде прекратено.

Ако делото бъде внесено в съда, се провежда съдебно заседание за разглеждане на събраните доказателства и съдът взема решение дали обвиняемият е виновен или не. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, съдът го/я осъжда и налага наказание. Ако събраните доказателства не са достатъчни обвиняемият да бъде обявен за виновен, съдът го/я оправдава.

Следващите информационни листове ще ви запознаят с различните етапи, през които ще премине делото, с описание на правата ви Връзката отваря нов прозорецпо време на разследването на престъплението, по време на съдебния процес или Връзката отваря нов прозорецслед първия съдебен процес. Освен това можете да прочетете още за Връзката отваря нов прозорецпомощта и подкрепата, Връзката отваря нов прозорецкоито можете да получите.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 - Моите права като жертва на престъпление

Връзката отваря нов прозорец2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец3 - Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 - Обезщетение

Връзката отваря нов прозорец5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 24/01/2019