Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Luxembursko

Za obeť trestného činu sa budete považovať, ak ste v dôsledku konania, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považuje za trestný čin, utrpeli ujmu, napr. ste sa zranili, bol poškodený alebo odcudzený váš majetok atď. Ako obeti trestného činu vám zákon poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní (procese).

Trestnoprávne konanie v Luxembursku pozostáva z dvoch fáz: vyšetrovania a súdneho konania. Vyšetrovanie obyčajne vykonáva polícia a / alebo vyšetrujúci sudca. Po ukončení vyšetrovania bude prípad postúpený súdnym komorám. Komory rozhodnú o tom, či bude prípad postúpený súdu alebo či bude uzavretý v tejto fáze.

V prípade, že bude postúpený súdu, súd prípad vypočuje s cieľom preskúmať získané dôkazy a rozhodne o tom, či páchateľ je alebo nie je vinný. Ak bude páchateľ uznaný vinným, súd ho obviní a uloží trest. V prípade, že získané dôkazy nestačia na to, aby bol obžalovaný uznaný vinným, súd ho oslobodí.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu


Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, ale ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Polícia alebo prokuratúra bezodkladne informujú obete v súlade s článkom 3 ods. 7 Trestného poriadku v jazyku, ktorému rozumejú, o:

 • druhu podpory, ktorú môžu získať, a o tom, kto ju poskytuje, prípadne aj o základných informáciách o prístupe k lekárskej starostlivosti, akejkoľvek odbornej podpore vrátane psychologickej podpory a o náhradnom ubytovaní,
 • postupoch týkajúcich sa podania oznámení, pokiaľ ide o trestný čin, a o ich postavení v súvislosti s týmito postupmi,
 • tom, ako a za akých podmienok môžu získať ochranu,
 • tom, ako a za akých podmienok môžu získať prístup k službám advokátom a právnemu poradenstvu za podmienok stanovených zákonom a o inom druhu poradenstva,
 • tom, ako a za akých podmienok môžu získať náhradu škody,
 • tom, ako a za akých podmienok môžu uplatniť právo na tlmočenie a preklad,
 • dostupných postupoch na podávanie sťažností v prípadoch, ak nie sú dodržané ich práva,
 • kontaktných údajoch na komunikáciu v súvislosti s ich vecou,
 • možnostiach liečby a restoratívnej justícii,
 • tom, ako a za akých podmienok je možné uhradiť výdavky, ktoré vznikli v dôsledku ich účasti na trestnom konaní,
 • ich práve na individuálne posúdenie službou na podporu obetí, aby sa overila potreba osobitného vybavovania na zabránenie sekundárnej viktimizácii,
 • v závislosti od ich potrieb sa obeti poskytnú ďalšie podrobné údaje podľa potreby v každom štádiu konania,
 • ich práve byť sprevádzaný osobou podľa vlastného výberu, ak v dôsledku vplyvu trestného činu vyžadujú pomoc, aby rozumeli alebo aby im bolo rozumieť.

Okrem toho služba právneho prijatia a informačná služba, služba na podporu obetí ústrednej služby sociálnej pomoci a ministerstvo spravodlivosti takisto poskytujú pomoc a poradenstvo.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ak sa obeťami stali cudzinci (európski občania a štátni príslušníci tretích krajín), môžu využiť uvedené práva a informujú sa o tom, ako uplatniť svoje práva, ak bývajú v inom členskom štáte EÚ, t. j. ich právo podať oznámenie luxemburským policajným orgánom.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Obete majú právo najmä:

 • byť automaticky informované, ak sa ich vec uzavrie, a o dôvodoch, prečo sa uzavrela,
 • na požiadanie byť informované, že ich vec je predmetom súdneho vyšetrovania,
 • na požiadanie byť informované o priebehu trestného konania,
 • byť automaticky informované prostredníctvom prokuratúry o dni pojednávania, na ktorom sa bude ich vec prejednávať,
 • na požiadanie získať informácie o každom právoplatnom rozsudku v trestnom stíhaní.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ako obete či poškodení, ktorí nehovoria alebo nerozumejú jazyku konania, majú obete právo na bezplatnú pomoc tlmočníka v jazyku, ktorému rozumejú, a právo na bezplatný preklad všetkých dokumentov, ktoré sa im oznámia alebo doručia, alebo dokumentov, ku ktorým majú právo prístupu.

Ako príslušné orgány zabezpečia, aby sa so mnou zrozumiteľne komunikovalo (v prípade detí alebo osôb so zdravotným postihnutím)?

Ak obete nehovoria alebo nerozumejú jazyku konania, majú právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Ak majú obete poruchu reči alebo sluchu, poskytne im pomoc tlmočník posunkového jazyka alebo akákoľvek kvalifikovaná osoba, ktorá hovorí jazykom alebo používa metódu či zariadenie umožňujúce komunikáciu s obeťami.

Ak sú obeťami deti, majú právo byť sprevádzané zákonným zástupcom alebo osobou podľa vlastného výberu.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Obete majú právo na pomoc niekoľkých služieb na podporu obetí. Pomoc poskytuje štát prostredníctvom ústrednej služby pomoci prokuratúry, ktorá obeť prijme a poskytne jej bezplatnú sociálnu, psychologickú a právnu podporu. Existujú aj mimovládne organizácie, ktoré poskytujú pomoc obetiam v prípade, ak je obeťou násilia žena alebo dieťa, zraniteľná osoba atď.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Povinnosťou polície je informovať obete o ich právach a snažiť sa konať ako sprostredkovateľ pre združenia na podporu obetí. Polícia systematicky a povinne poskytuje informačnú brožúru s názvom „Informácie a pomoc pre obete“ (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf) dostupnú v luxemburčine, francúzštine, nemčine, angličtine a portugalčine a informačný hárok „Infodroit“ (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Ako je chránené moje súkromie?

Súkromie obetí je chránené luxemburskou ústavou. V článku 11 ods. 3 sa uvádza, že „štát zaručuje ochranu súkromia okrem výnimiek stanovených zákonom.

Polícia a justičný systém majú okrem iného povinnosť poskytnúť obetiam ochranu v prípade ohrozenia alebo aktu pomsty spáchaného páchateľom. Táto ochrana by mala byť k dispozícii od začiatku vyšetrovania a počas celého jeho trvania. Obete majú takisto právo byť chránené pred všetkými zásahmi do ich súkromného života a v každom prípade bezprostredne po spáchaní trestného činu.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Služba pomoci pre obete je určená pre všetky obete (deti, mladistvých a dospelých), ktoré utrpeli fyzickú a/alebo psychickú ujmu v dôsledku trestného činu. Tím poskytuje psychologické a psychoterapeutické poradenstvo a informuje obete o ich právach a môže ich sprevádzať počas súdneho konania. Služba takisto poskytuje skupinovú terapiu pre obete domáceho násilia. Služba poskytuje aj služby pre všetkých, ktorí vzhľadom na svoj vzťah k obeti museli zdieľať ich utrpenie, alebo svedkom trestných činov. Dotknutí jednotlivci nie sú povinní podať oznámenie, aby mali prístup k službe pomoci pre obete.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Držanie obvineného vo vyšetrovacej väzbe

 • v prípade, ak za trestný čin možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky,
 • ak existuje riziko recidívy obvineného,
 • ak existuje riziko jeho úteku.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Obete chráni luxemburská polícia.

Môže niekto posúdiť moju vec a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Pri rozhodovaní o prípadnej vyšetrovacej väzbe páchateľa sa zohľadňujú rôzne faktory.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

V zmysle článku 48 ods. 1 Trestného poriadku sa detským obetiam poskytuje táto ochrana:

 • Zvukový záznam alebo videozáznam z vypočutia svedka alebo každého dieťaťa sa môže vyhotoviť so súhlasom štátneho prokurátora.
 • Záznamy sa vyhotovia po získaní súhlasu svedkov alebo detí, ak majú potrebný úsudok, v opačnom prípade súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. Ak existuje riziko riadne preukázaného konfliktu záujmov medzi zákonným zástupcom dieťaťa a dieťaťom, záznam sa môže vyhotoviť iba so súhlasom kolízneho opatrovníka (administrateur ad hoc), ak bol ustanovený pre dieťa, alebo ak opatrovník nebol ustanovený, tak len s výslovným a riadne odôvodneným povolením prokurátora.
 • Odchylne od uvedeného,​ak je dieťa obeťou trestných činov uvedených v článkoch 354 až 360, 364, 365, 372 až 379, článku 382 ods. 1 a článku 382 ods. 2, článkoch 385, 393, 394, 397, 398 až 405, článku 410 ods. 1, článku 410 ods. 2 alebo článku 442 ods. 1 Trestného zákonníka alebo ak je dieťa svedkom trestných činov uvedených v článkoch 393 až 397 alebo 400 až 401a Trestného zákonníka, záznam sa musí vyhotoviť spôsobom uvedeným v odseku 1 okrem prípadu, ak dieťa alebo jeho zákonný zástupca alebo prípadne kolízny opatrovník namietajú vyhotovenie takéhoto záznamu a prokurátor rozhodne, že nie je potrebné vyhotoviť záznam.
 • Záznam slúži ako dôkaz. Originál sa zapečatí. Zostaví sa súpis kópií a vložia sa do spisu. Záznamy môžu bez ich premiestnenia počúvať alebo pozerať účastníci a znalec s povolením prokurátora a na ním určenom mieste.
 • Každé dieťa uvedené v odseku 3 má právo byť na pojednávaní sprevádzané dospelou osobou podľa vlastného výberu, pokiaľ štátny prokurátor nerozhodne inak odôvodneným rozhodnutím o dotknutej osobe v záujme dieťaťa alebo zistenia pravdy.

Obetiam obchodovania s ľuďmi alebo domáceho násilia sa za určitých podmienok poskytne osobitná ochrana.

Som dieťa – mám nejaké osobitné práva?

Obete, ktoré sú deťmi, majú niekoľko ďalších práv:

 • premlčacia lehota, t. j. obdobie, po uplynutí ktorého sa trestné činy už nemôžu trestne stíhať a ktoré nezačne plynúť až do dňa, keď obeť dovŕši vek 18 rokov v prípade trestných činov spáchaných proti obeti, ako napríklad sexuálny útok, znásilnenie a obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie, zabitie, útok a ublíženie na zdraví, zneužívanie a podávanie drog,
 • vymenovanie osobitného zástupcu nazývaného administrateur ad hoc (kolízny opatrovník) štátnym prokurátorom alebo vyšetrujúcim sudcom, ak ich záujmy nie sú riadne chránené aspoň jedným z ich zákonných zástupcov. Tento osobitný zástupca chráni záujmy obete a vykonáva jej práva ako poškodeného,
 • byť informovaný o začatí trestného konania a právo na podanie občianskoprávnej žaloby prostredníctvom svojho zákonného zástupcu alebo kolízneho opatrovníka,
 • vyhotoviť videozáznam alebo zvukový záznam z ich vypočúvania, aby sa zabránilo traumatizovaniu tým, že sa vyhlásenia musia niekoľkokrát opakovať v priebehu konania s povolením štátneho prokurátora a po získaní súhlasu obetí alebo ich zákonných zástupcov alebo kolíznych opatrovníkov. Vyhotovovanie záznamu je povinné pri trestných činoch sexuálneho útoku a znásilnenia, prostitúcie, vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi, vraždy, dobrovoľného zabitia, útoku a ublíženia na zdraví, pokiaľ z dôvodu vznesenia námietky obeťou alebo jeho zástupcom prokurátor nerozhodne, že sa záznam nevyhotoví,
 • byť sprevádzaný na pojednávaní svojím zákonným zástupcom alebo osobou podľa vlastného výberu.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu – aké sú moje práva?

Každý, koho príbuzný zomrel v dôsledku trestného činu a kto tvrdí, že utrpel ujmu, má právo sa sťažovať podaním občianskoprávnej žaloby príslušnému vyšetrujúcemu sudcovi.

V tomto prípade majú právo najmä:

 • uplatniť si náhradu škody voči obvinenému,
 • zúčastniť sa na vyšetrovaní vedenom vyšetrujúcim sudcom,
 • požiadať vyšetrujúceho sudcu, aby nariadil ďalšie vyšetrovanie,
 • podať opravný prostriedok komore súdu proti niektorým vyšetrovaniam, ktoré majú vplyv na ich občianske záujmy,
 • byť vypočúvaní len vtedy, ak si to želajú,
 • stretnúť sa osobne s obvineným v prípade potreby,
 • mať prístup k spisu v kancelárii vyšetrujúceho sudcu po prvom výsluchu obvineného a deň pred každým vyšetrovaním, pre ktoré je nevyhnutná právna pomoc,
 • požiadať vyšetrujúceho sudcu o kópiu spisu po ukončení vyšetrovania,
 • požiadať o znalecký posudok, vypočutie svedkov a vrátenie zaistených predmetov,
 • zúčastniť sa na obhliadke miesta spáchania trestného činu.

Môj rodinný príslušník sa stal obeťou trestného činu – aké sú moje práva?

Tretia strana postihnutá trestný činom spáchaným proti príbuznému má právo:

 • vyžiadať si od prokuratúry kópiu správy, v ktorej je uvedený trestný čin postihujúci túto osobu ako tretiu stranu,
 • byť automaticky informovaný prokuratúrou o dátume pojednávania, na ktorom sa bude ich vec prejednávať,
 • požiadať o rozsudok vydaný v prípade od podateľne komory okresného súdu alebo prípadne policajného súdu.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Mediácia v trestných veciach je alternatívou k trestnému stíhaniu; v zásade umožňuje urovnanie sporu bez zásahu súdov. Mediácia medzi páchateľom a obeťou je možná len pred začatím trestného konania. Prokurátor sa môže rozhodnúť využiť mediáciu, ak sa mu zdá pravdepodobné, že zabezpečí náhradu spôsobenej škody alebo ukončí narušenie vyplývajúce z trestného činu alebo prispeje k rehabilitácii páchateľa. Mediácia je vylúčená v prípade, ak je páchateľ osoba, ktorá žije spoločne s obeťou. Táto možnosť vyžaduje súhlas páchateľa a obete.

Kde sa môžem oboznámiť s právnymi predpismi, ktoré upravujú moje práva?

V Trestnom poriadku na Legilux.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania


Ako môžem trestný čin oznámiť?

Obete trestného činu môžu oznámiť trestný čin (podať oznámenie):

 • luxemburskej polícii,
 • prokurátorovi príslušnému pre danú oblasť.

Aj keď trestný čin môže oznámiť ktokoľvek, ak sa obeť chce zúčastniť konania ako poškodený, musí podať oznámenie buď osobne, alebo prostredníctvom svojho advokáta.

Obete môžu takisto podať súkromnú obžalobu proti páchateľovi policajnému súdu alebo trestnej komore okresného súdu.

Oznámenie sa musí podať v jednom z úradných jazykov Luxemburska, a to v luxemburčine, francúzštine alebo nemčine. Obete, ktoré nehovoria niektorým z týchto troch jazykov, majú nárok na bezplatné služby tlmočníka. Oznámenie sa musí podať prednostne v písomnej forme bez nutnosti dodržania konkrétnej formy a musí uvádzať:

 • priezvisko, meno, miesto a dátum narodenia, povolanie a bydlisko oznamovateľa,
 • udalosť, ktorá viedla k vzniku spôsobenej škody,
 • povahu vzniknutej škody.

Obdobie, počas ktorého musí obeť podať oznámenie, závisí najmä od premlčacej lehoty trestného činu. Obdobie sa pohybuje od jedného do desiatich rokov.

Ako môžem zistiť, ako sa daná vec rieši?

Obete majú právo:

 • byť automaticky informované o uzavretí ich veci a o dôvodoch jej uzavretia,
 • na požiadanie byť informované, že ich vec je predmetom súdneho vyšetrovania,
 • na požiadanie byť informované o priebehu trestného konania,
 • byť automaticky informované prostredníctvom prokuratúry o dátume pojednávania, na ktorom sa bude ich vec prejednávať,
 • na požiadanie získať informácie o každom právoplatnom rozsudku v trestnom stíhaní.

Ak sa oznámenie podá na prokuratúre, do 18 mesiacov od doručenia oznámenia alebo obvinenia prokurátor informuje obeť o každom prijatom nadväznom opatrení vrátane prípadného uzavretia veci a súvisiacich dôvodov.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Na zabezpečenie prístupu k spravodlivosti v prípade, že obete nemajú dostatočné zdroje, najmä v súvislosti s garantovaným minimálnym príjmom, majú právo na poskytnutie bezplatnej plnej právnej podpory na obranu svojich záujmov. Túto pomoc poskytuje rada advokátskej komory, ak o ňu obete požiadajú a ak sú:

 • luxemburským štátnym príslušníkom,
 • cudzím štátnym príslušníkom oprávneným usadiť sa v krajine,
 • štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie (EÚ),
 • cudzím štátnym príslušníkom považovaným v otázke právnej pomoci za luxemburského štátneho príslušníka na základe medzinárodnej zmluvy.

Na určenie finančných zdrojov sa zohľadňuje celkový hrubý príjem a majetok, ako aj príjmy ľudí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Okrem prípadu obmedzených zdrojov môžu obete takisto získať právnu pomoc, ak závažné dôvody týkajúce sa ich sociálnych, rodinných alebo majetkových pomerov odôvodňujú oprávnenosť.

Na žiadosť o právnu pomoc sa musí použiť dotazník dostupný od Ústrednej služby sociálnej pomoci (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) podpísaný obeťou a zaslaný miestne príslušnému predsedovi advokátskej komory (v Diekirchu alebo Luxemburgu).

Vyplnený dotazník bude obsahovať najmä:

 • totožnosť (priezvisko, mená, miesto a dátum narodenia, povolanie, bydlisko, osobný stav, štátnu príslušnosť) obete,
 • povaha sporu, pre ktorý sa požaduje právna pomoc,
 • rodinné pomery obete,
 • Odkaz sa zobrazí v novom oknefinančnú situáciu obete.

Obete môžu takisto uviesť meno advokáta, ktorého chcú ustanoviť v rámci právnej pomoci alebo prípadne uvedú meno aktuálne im ustanoveného advokáta.

Dokumenty, ktoré majú obete pripojiť k žiadosti:

 • kópiu svojho dokladu totožnosti,
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneosvedčenie o registrácii v spoločnom stredisku pre sociálne zabezpečenie (Centre Commun de la Sécurité Sociale – CCSS), ako aj pre osoby, ktoré patria do ich domácností,
 • pre dotknutú osobu a každého člena domácnosti: výplatné pásky (alebo potvrdenie o príjme od CCSS), potvrdenia o garantovanom minimálnom príjme, potvrdenia o dávke v nezamestnanosti alebo dôchodku alebo iné potvrdenia pokrývajúce posledné tri mesiace a uvedenie hrubých súm (bankové výpisy nie sú dostatočné),
 • potvrdenie o nulovom zostatku z Fondu národnej solidarity (Fonds national de solidarité) pre každého člena domácnosti, ak domácnosť neprijíma nič od fondu,
 • ak domácnosť prijíma alebo platí výživné, doklad, v ktorom je uvedená zaplatená alebo prijatá suma (napríklad bankové výpisy za posledné tri mesiace),
 • potvrdenie o vlastníctve alebo nevlastníctve nehnuteľností vydané luxemburskou daňovou správou (Administration des contributions directes) pre každého člena domácnosti,
 • prípadne podporné dokumenty o vlastníctve nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zahraničí,
 • listinný dôkaz o hnuteľnom majetku (peňažné prostriedky v hotovosti, úspory, akcie, dlhopisy atď.),
 • ak je domácnosť v nájme, kópiu nájomnej zmluvy a potvrdenia nájomného za posledné tri mesiace,
 • ak domácnosť spláca hypotéku, doklad o zaplatení mesačnej sumy,
 • listinný dôkaz o príjme z nehnuteľnosti a hnuteľného majetku,
 • dokumenty týkajúce sa danej veci.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Po overení nedostatku zdrojov predseda rady advokátskej komory alebo člen delegovaný predsedom na tento účel oznámi priznanie alebo zamietnutie právnej pomoci bežnou poštou, ak bola pomoc priznaná, a doporučeným listom, ak bola zamietnutá. Predseda vymenuje advokáta, ktorého si obeť slobodne vybrala, alebo ak si ho nevybrala, alebo ak sa predseda domnieva, že výber je nevhodný, vymenuje určeného advokáta.

Notárov a súdnych exekútorov vymenuje z úradnej moci súd, ktorý sa vecou zaoberá, v rámci právnej pomoci.

Ak sa poskytne právna pomoc počas konania, náklady vynaložené obeťou sa nahradia.

Náklady, ktoré sa nenahradia

Ak sa obeti poskytne právna pomoc a nariadi sa zaplatenie nákladov, bude ich znášať štát.

V trestných veciach právna pomoc nepokrýva náklady a pokuty uložené odsúdeným osobám.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je moja vec uzavretá ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak sa vec uzavrie pred podaním na súd, v oznámení sa uvedú podmienky, za ktorých môžu obete začať konanie podaním súkromnej obžaloby alebo žaloby ako poškodený.

Ak sú sankcie za trestné činy trestné sankcie alebo nápravné sankcie, oznámenie obsahuje informácie o tom, že obete môžu požiadať generálneho štátneho prokurátora, ktorý má právo poveriť štátneho prokurátora trestným stíhaním.

Ak súdna rada (Chambre du conseil) rozhodne nepostúpiť trestnú vec súdu, ktorý by rozhodol o vine údajného páchateľa, obete môžu podať opravný prostriedok súdnej rade odvolacieho súdu. Preto majú právo podať požiadavky a pripomienky tejto rade.

Ak sa súdna rada rozhodne nezaoberať vecou zo skutkových dôvodov a nie zo zákonných dôvodov, obete ešte stále môžu požiadať občiansky súd o náhradu škody.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Takisto ako počas vyšetrovania sa obete môžu zúčastniť konania bez osobitného postavenia alebo ako poškodení.

Obete sa môžu zúčastniť verejného a neverejného pojednávania, ale iba vtedy, ak sú predvolané ako svedkovia. Môžu byť takisto predvolané na ústne pojednávania ako svedkovia. Na tento účel sa im doručia písomné predvolania od prokurátora a musia odpovedať na otázky súdu a na otázky položené advokátom protistrany. Počas súdneho konania obete sedia v zadnej časti súdnej siene, aby sa zabránilo ich priamemu kontaktu s obvineným.

Poškodeným sa doručia písomné predvolania na ústne pojednávania. Majú takisto právo zúčastniť sa na verejných a neverejných pojednávaniach a musia byť prítomní, aby predložili svoje návrhy. V zásade vstúpia do konania po vypočutí svedkov. Okrem toho môžu argumentovať vo veci vo všetkých otázkach týkajúcich sa ich občianskych záujmov a môžu vypovedať o skutkových okolnostiach.

Aká je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Napríklad, som alebo sa môžem rozhodnúť byť obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom?

Vaše oficiálne postavenie v súdnom systéme je postavenie obete bez osobitného postavenia. Obete majú právo vstúpiť do konania ako poškodení.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Obete majú právo najmä:

 • na použitie jazyka, ktorému rozumejú alebo v opačnom prípade na využitie služieb tlmočníka v prípade oznámenia policajnej službe,
 • získať kópie oznámenia a dokumentov, ktoré podali na podporu oznámenia,
 • získať potvrdenie v jazyku, ktorému rozumejú a v ktorom je uvedené spisové číslo, dátum a miesto podania ich sťažností, získať potvrdenie o prijatí ich oznámení podaných prokurátorovi,
 • na pomoc alebo zastúpenie advokáta,
 • byť automaticky informované, ak sa ich vec uzavrie, a o dôvodoch, prečo sa uzavrela,
 • na požiadanie byť informované, že ich vec je predmetom súdneho vyšetrovania,
 • na požiadanie byť informované o priebehu trestného konania,
 • byť automaticky informované prostredníctvom prokuratúry o dátume pojednávania, na ktorom sa bude ich vec prejednávať,
 • na požiadanie získať informácie o každom právoplatnom rozsudku v trestnom stíhaní,
 • požiadať sudcu rozhodujúceho o návrhoch na predbežné opatrenia, aby priznal predbežnú náhradu za predpokladu, že existencia záväzku druhej strany nemôže byť vážne spochybnená.

Poškodení majú takisto právo:

 • uplatniť si náhradu škody voči obvinenému,
 • zúčastniť sa na vyšetrovaní nariadenom vyšetrujúcim sudcom,
 • požiadať vyšetrujúceho sudcu, aby nariadil ďalšie vyšetrovanie,
 • podať opravný prostriedok komore súdu proti niektorým vyšetrovaniam, ktoré majú vplyv na ich občianske záujmy,
 • byť vypočúvaní len vtedy, ak si to želajú,
 • stretnúť sa osobne s obvineným v prípade potreby,
 • mať prístup k spisu v kancelárii vyšetrujúceho sudcu po prvom výsluchu obvineného a deň pred každým vyšetrovaním, pre ktoré je nevyhnutná právna pomoc,
 • požiadať vyšetrujúceho sudcu o kópiu spisu po ukončení vyšetrovania,
 • požiadať o znalecký posudok, vypočuť svedkov a návrat zhabaných predmetov,
 • zúčastniť sa na obhliadke miesta spáchania trestného činu.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

Svedkovia sa môžu zúčastniť na pojednávaní a odhaliť sudcovi pod prísahou všetko, čo vedia o skutkových okolnostiach. Svedkovia musia odpovedať na otázky súdu a na otázky položené advokátom protistrany.

Poškodení môžu argumentovať vo veci vo všetkých otázkach týkajúcich sa ich občianskych záujmov a môžu vypovedať o skutkových okolnostiach; advokát poškodeného môže položiť otázky znalcom, ako aj svedkom obhajoby.

V zásade sú prípustné všetky dôkazy za predpokladu, že sa z dôvodu a zo skúsenosti uzná, že môžu viesť sudcu k presvedčeniu. Dôkazy sa môžu predložiť za predpokladu, že si účastníci konania mohli o nich vymieňať názory a argumenty.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Obetiam sa oznámia tieto informácie:

 • na požiadanie: o stave trestného konania,
 • automaticky: dátum pojednávania, na ktorom sa bude ich vec prejednávať,
 • na požiadanie: každý právoplatný rozsudok v trestnom stíhaní.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Ak sa oznámenie podá na políciu, oznamovatelia dostanú kópiu oznámenia bezplatne, a to buď okamžite, alebo do jedného mesiaca odo dňa podania oznámenia. Oznamovatelia môže takisto požiadať súd, ktorý sa zaoberá ich vecou, o osobitné procesné úkony.

Ak oznamovatelia vstúpia do konania ako poškodení, majú právo mať prístup k spisu v kancelárii vyšetrujúceho sudcu po prvom výsluchu obvineného a deň pred každým vyšetrovaním, na ktoré je nevyhnutná právna pomoc,

Po ukončení konania vyšetrujúci sudca odovzdá spis prokurátorovi. Ako poškodený máte právo nahliadnuť do spisu najmenej osem pracovných dní predtým, ako vec posúdi súdna rada.

Poškodení a osoby, ktoré môžu preukázať legitímny osobný záujem, majú právo dostať kópiu spisu s výnimkou akýchkoľvek zaistených dokladov a dokumentov v primeranej lehote pred stanoveným dátumom pojednávania. Na tento účel musia podať žiadosť prokurátorovi.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

3 - Moje práva po skončení súdneho konania


Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Každý právoplatný rozsudok má právnu silu rozhodnutej veci hneď po jeho doručení. Predpokladá sa, že rozsudok ako taký predstavuje pravdu tak dlho, pokiaľ sa nezruší uplatnením právneho prostriedku nápravy stanoveného zákonom. Sudca zvyčajne rozhoduje o trestných a občianskoprávnych žalobách v tom istom rozsudku.

Z dôvodu práva na spravodlivý proces právna sila rozhodnutej veci sa vzťahuje len na tých, ktorí boli účastníkmi trestného konania a na časti rozhodnutia, na ktorých títo účastníci mohli uviesť svoje tvrdenia. Ako obeť sa môžete odvolať len vtedy, ak ste boli účastníkom konania, ktorí sa k nemu pripojil ako poškodený.

V tomto postavení môžete podať odvolanie, ale len pokiaľ ide o vaše občianske záujmy a ak máte záujem na konaní, t. j. ak súd odmietol váš nárok na náhradu škody, alebo ak sa domnievate, že priznaná suma je nedostatočná.

Nemôžete preto podať odvolanie z dôvodu, že nesúhlasíte s uloženým trestom alebo preto, že súd oslobodil obvineného. Len štátny prokurátor môže podať odvolanie, ktoré sa týka trestnoprávneho hľadiska konania.

Poraďte sa so svojím advokátom, aby ste zistili, či je rozumné podať odvolanie. Ak vaši advokáti odpovedia kladne, odvolanie sa musí podať do 40 dní na podateľni súdu, ktorý vydal rozsudok.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Po vyhlásení rozsudku môžete dostať jeho kópiu.

Môžete takisto podať odvolanie, ale len vtedy, ak ste boli účastníkom konania, ktorý vstúpil do konania ako poškodený a len pokiaľ ide o vaše občianske záujmy (pozri bod 1).

Ak sa plánuje podmienečné prepustenie, môžete informovať generálneho prokurátora, ktorý je zodpovedný za výkon trestu, ktorý namietate.

Môžete sa naďalej nechať zastupovať advokátom.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Ako poškodený máte právo na právnu pomoc vo všetkých otázkach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia.

Ako obeť úmyselného trestného činu s následkom ublíženia na zdraví môžete za určitých podmienok požiadať ministerstvo spravodlivosti o náhradu škody od štátu, ak vás nemôže odškodniť páchateľ trestného činu.

Polícia a justičný systém majú povinnosť ponúknuť vám ochranu ako obeti. Každé rozhodnutie týkajúce sa podmienečného prepustenia odsúdeného môže podliehať osobitným podmienkam, ktoré sa týkajú najmä ochrany spoločnosti a obete.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Na požiadanie máte právo získať informácie o každom právoplatnom rozsudku v trestnom stíhaní.

Pokiaľ ide o trest uložený páchateľovi, uvedomte si, že v rozhodnutí o treste musia byť uvedené ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa uplatnili bez toho, aby sa opakovali podmienky, skutkové okolnosti, ktoré sú podstatou trestného činu, z ktorého je obžalovaný obvinený, alebo uložený trest alebo tresty (článok 195 Trestného poriadku). Pre akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vykonávania trestov sa môžete obrátiť na službu výkonu trestu úradu štátneho generálneho prokurátora.

V Luxembursku bude právoplatne odsúdená osoba buď vo väznici Schrassig, alebo väznici Givenich.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Na základe článku 4 ods. 1 Trestného poriadku môžete byť na základe osobitnej žiadosti podanej úradu generálneho prokurátora informovaný o prepustení alebo úteku páchateľa, ak existuje nebezpečenstvo alebo zistené riziko ujmy voči vám, pokiaľ toto oznámenie nezahŕňa riziko ujmy voči páchateľovi.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

4 - Náhrada škody


Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie)

Vo väčšine prípadov to je súd zodpovedný za súdenie páchateľa, ktorý ak uzná obžalovaného vinným, stanoví výšku škody a úrokov priznaných obetiam ako náhradu škody za ich stratu.

Na to, aby mohol súd rozhodnúť o náhrade škody, je nevyhnutné, aby obete uplatnili občianskoprávny nárok v trestnom konaní. Obete môžu uplatniť občianskoprávny nárok kedykoľvek v priebehu vyšetrovania. Obete nie sú povinné dostaviť sa na pojednávanie. Môžu sa nechať zastúpiť advokátom a podať svoje požiadavky v písomnej forme pred pojednávaním.

Ak obete neuplatnia občianskoprávny nárok ani nepodajú žiadne návrhy, súd nemôže z vlastného podnetu priznať obetiam náhradu za spôsobenú škodu a úroky.

Obete, ktoré neuplatnia občianskoprávny nárok počas trestného konania, nestratia svoje právo na náhradu škody.

V skutočnosti budú obete stále môcť podať žalobu proti páchateľovi na občianskych súdoch za predpokladu, že konajú pred uplynutím premlčacej lehoty podľa občianskeho práva a že preukážu, že predmetné skutočnosti predstavujú občianskoprávny delikt.

Súd uložil páchateľovi, aby mi zaplatil náhradu škody. Ako môžem zabezpečiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Úlohou trestného súdu je vyčísliť škody, ktoré utrpeli obete, ale nezasahuje do vymáhania náhrady škody a priznaných úrokov.

Záleží na obetiach, či po doručení právoplatného rozsudku podniknú kroky na získanie náhrady tejto škody od páchateľa.

Väčšinou to je advokát, ktorý sa postará o dohľad nad vymáhaním náhrady škody a úroku, najskôr zmierlivým spôsobom kontaktuje advokáta odsúdeného alebo požiada súdneho exekútora o vykonanie rozsudku.

Keď odsudzujúci súd uloží podmienečný trest, ktorý zahŕňa povinnosť zaplatiť náhradu škody, generálny prokurátor, ktorý zodpovedá za vykonávanie rozsudkov, skontroluje, či odsúdení plnia svoje povinnosti.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Počas súdneho konania môže súd priznať priebežnú platbu napríklad až do výsledku znaleckého posudku. Ak páchateľ odmietne alebo nemôže vykonať túto platbu, môže to prevziať ministerstvo spravodlivosti v prípade preukázanej potreby.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Zmenený zákon z 12. marca 1984 o odškodnení niektorých obetí ublíženia na zdraví v dôsledku trestného činu oprávňuje na náhradu škody na ťarchu štátneho rozpočtu v prospech niektorých obetí trestných činov. Toto je dôležitým opatrením pre obete v prípade, že:

Páchateľ útoku je neznámy; aj keď je páchateľ agresie známy, nie je možné ho nájsť; páchateľ je platobne neschopný.

Na uplatnenie tohto práva musia obete podať návrh na ministerstvo spravodlivosti, ktoré prijme rozhodnutie o nárokoch na náhradu škody do šiestich mesiacov. Nároky musia byť vypracované vo francúzštine, v nemčine alebo luxemburčine a musia v nich byť uvedené dátum, miesto a presná povaha skutkových okolností. Listinné dôkazy o skutkových okolnostiach a škode spôsobenej obeti, sa musia pripojiť k tejto listine na podporu nároku.

Právo na náhradu škody podlieha určitým podmienkam, ktoré musia obete splniť:

Obete musia mať buď bydlisko alebo obvyklé bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve, alebo byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo Rady Európy. Okrem toho musia mať obete v čase spáchania trestného činu svoje doklady v Luxemburskom veľkovojvodstve v úplnom poriadku alebo musia byť obeťou trestného činu uvedeného v článku 382 ods. 1 Trestného poriadku (obchodovanie s ľuďmi);

Spôsobená škoda musí byť dôsledkom úmyselných činov, ktoré majú povahu trestného činu.

Vzniknutá škoda musí byť ublíženie na zdraví a nie iba majetková škoda (čo vylučuje napríklad náhradu škody v prípade obyčajnej krádeže).

Ujma musí mať za následok vážne narušenie životných podmienok, ktoré môže vyplynúť zo straty alebo zníženia príjmu, zvýšenia mimoriadnych nákladov alebo výdavkov, alebo z neschopnosti vykonávať profesijnú činnosť, zo straty jedného roka školskej dochádzky, z ublíženia na zdraví alebo duševnej ujmy, alebo morálneho alebo estetického poškodenia, ako aj z telesného alebo duševného utrpenia. Obete trestného činu podľa článkov 372 až 376 Trestného poriadku sú oslobodené od preukázania telesnej alebo duševnej ujmy, ktorej existencia sa predpokladá.

Náhradu škody vypláca štát len vtedy, ak obeť nemôže získať skutočnú a dostatočnú náhradu škody akýmkoľvek spôsobom (napr. od páchateľa, zo sociálneho zabezpečenia alebo z osobného poistenia).

Je dôležité vedieť, že náhrada škody sa môže zamietnuť alebo znížiť z dôvodu správania obete v čase skutkového stavu alebo ich vzťahu s páchateľom.

Ak štát odškodní obete, ešte stále môžu pripojiť občianskoprávnu žalobu a domáhať sa dodatočných súm od páchateľa, ak považujú náhradu škody za nedostatočnú. V tomto prípade musia obete informovať súd o skutočnosti, že si uplatnili nárok na náhradu škody od štátu alebo prípadne že získali takúto náhradu škody od štátu.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Obete majú nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený za predpokladu, že sa stali obeťami trestného činu a páchateľ útoku je neznámy, alebo ak je páchateľ útoku známy, ale nemožno ho nájsť, alebo ak páchateľ je platobne neschopný.

Ak neprebieha súdne konanie, a teda súd nestanoví náhradu škody, ministerstvo spravodlivosti môže priznať pevnú sumu a/alebo nariadi znalecký posudok na svoje náklady na určenie výšky náhrady škody, ktorá sa má priznať obeti.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

V prípade riadne preukázanej potreby minister spravodlivosti môže priznať platbu počas posudzovania žiadosti.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

5 - Moje práva na podporu a pomoc


Som obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

– Ako obeť trestného činu sa môžete obrátiť na tieto hlavné služby na podporu obetí:

A. Služby verejnej správy:

Ústredná služba sociálnej pomoci (SCAS) – služby na podporu obetí (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV)) SAV v Luxemburgu

Druhy podpory:

 • psychologické a psychoterapeutické poradenstvo,
 • služba právnych informácií,
 • skupinová terapia pre obete domáceho násilia,
 • sprevádzanie obetí počas súdneho procesu.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel. (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
Mobil (+352) 621 32 65 95

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknescas-sav@justice.etat.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Mimovládne organizácie (MVO):

1. Podpora obetí trestných činov (Aide aux victimes de la Criminalité) – Wäisse Rank Lëtzebuerg ASBL

Druhy podpory:

 • služba právnych informácií,
 • morálna, finančná a materiálna podpora.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel. (+352) 40 20 40

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknewrl@pt.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Podporné služby pre uznané obete domáceho násilia

Existujú tri takéto služby:

– SAVVD v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse) asbl

Druhy podpory:

 • psychosociálne poradenstvo,
 • právne informácie a podpora,
 • právne, administratívne a sociálne informácie a podpora po obvinení páchateľa násilia prokurátorom,
 • plánovanie právnych krokov,
 • sprevádzanie obetí okrem iného na súde, u advokáta, u lekára,
 • usmernenie,
 • poradenstvo a ochranné opatrenia proti obťažovaniu,
 • vypracovanie plánu ochrany pre obete.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 18 62
Fax (+352) 26 48 18 63

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecontact@savvd.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA – v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Pre deti, ktoré sa stali priamymi a nepriamymi obeťami domáceho násilia v súvislosti s príkazom na vysťahovanie.

Druhy podpory:

 • Starostlivosť o deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia v súvislosti s opatrením na vysťahovanie.
 • Ako psychologická služba pre deti a mladistvé obete domáceho násilia, psychologická podpora pre deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia a ich rodiny.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 20 50
Fax (+352) 26 48 18 63

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecontact@psyea.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES v Dudelange nadácie „the Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Podporné služby pre deti, ktoré sa stali priamymi a nepriamymi obeťami domáceho násilia v súvislosti s príkazom na vysťahovanie.

Druhy podpory:

 • Starostlivosť o deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia v súvislosti s opatrením na vysťahovanie.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 51 72 72 89

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknealternatives@profamilia.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Poradenské služby pre ženy, ktoré sú uznané ako obete násilia

Druhy podpory:

 • telefonické poradenstvo,
 • psychosociálne poradenstvo,
 • právne, administratívne a sociálne informácie a podpora,
 • plánovanie právnych krokov,
 • sprevádzanie žien v iných odborných službách: advokát, súd, polícia,
 • prijímací pohovor v útulku pre ženy,
 • školenie a prednáška o domácom násilí,
 • semináre a diskusné skupiny.

K dispozícií sú štyri takéto skupiny:

– VISAVI (Život bez násilia)[VISAVI (Vivre Sans Violence)] v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Poradenské centrum pre ženy, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel. (+352) 49 08 77-1
Fax (+352) 26 48 26 82

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknefeminfo@visavi.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/visavi/

– JUŽNÉ STREDISKO (FOYER SUD) v Esch-sur-Alzette Národnej rady luxemburských žien (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Poradenské centrum pre ženy v tiesni vrátane obetí násilia

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel. (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax (+352) 54 57 57 57

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknefoyersud@pt.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Stredisko OZANAM v Luxemburgu

– Stredisko OZANAM sever (Centre OZANAM Nord) vo Wiltzi Nadácie domu otvorených dverí (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Poradenské centrá pre ženy v tiesni vrátane obetí násilia

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel. (+352) 48 83 47

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneozanam@fmpo.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel. (+352) 26 95 39 59

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneozanam.nord@fmpo.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA v Dudelange nadácie „the Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Poradenské centrum pre ženy v tiesni vrátane obetí násilia.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel. (+352) 51 72 72-41
Fax (+352) 52 21 88

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknefemmes@profamilia.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.cnfl.lu/

4. Poradenské stredisko pre deti a mladistvých, ktorí sú registrovanými obeťami násilia

K dispozícií sú štyri:

– PSY EA v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Psychologická služba pre deti a mladistvých vo veku od 3 do 21 rokov, ktorí sa stali obeťami alebo svedkami domáceho násilia, a pre ich rodiny

Druhy podpory:

 • psychologická podpora pre deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia, a pre ich rodiny.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 20 50
Fax (+352) 26 48 18 63

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecontact@psyea.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATÍVY v Dudelange nadácie „the Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Poradenská služba pre deti a mladistvých vo veku od 0 do 27 rokov, ktorí sa stali obeťami alebo svedkami fyzického a psychického násilia vrátane domáceho násilia, a pre ich rodiny

Druhy podpory:

 • psychologická podpora pre deti a ich rodiny,
 • podpora pre vrúcne rodinné vzťahy a vzájomnú úctu,
 • informovanosť o násilí a prevencia.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 51 72 72 89

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknealternatives@profamilia.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE v Dudelange neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Poradenská a informačná služba pre dievčatá (vo veku od 12 do 21 rokov) v tiesni, ktoré sa stali obeťami fyzického, psychického alebo sexuálneho násilia

Druhy podpory:

 • individuálne výsluchy,
 • podpora pri správnych konaniach,
 • pomoc pri hľadaní ubytovania pod dohľadom,
 • pomoc pri prípadnom prijatí do útulku Meederchershaus.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel. (+352) 49 41 49
Fax (+352) 27 12 59 89

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfofilles@pt.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE v Luxemburgu neziskového združenia Alupse

Služba psychologického poradenstva a terapie pre deti vo veku od 0 do 21 rokov, ktoré sa stali obeťami fyzického, psychického a sexuálneho násilia, a pre ich rodiny

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tel. (+352) 26 18 48-1
Fax (+352) 26 19 65 55

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknealupse@pt.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Akreditované stredisko pre poradenstvo, informácie a pomoc pre mužov a chlapcov v tiesni, ktorí sa stali obeťami násilia – infoMann v Luxemburgu neziskového združenia actTogether

Druhy podpory:

 • psychologická a sociálna podpora a poradenstvo,
 • informačná a dokumentačná služba,
 • zvyšovanie informovanosti a odborná príprava,
 • sprevádzanie a podpora mužov s cieľom ich prijatia do útulku pre mužov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tel. (+352) 27 49 65
Fax (+352) 27 49 65 65

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@infomann.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.infomann.lu/

6. Akreditované poradenské a asistenčné stredisko pre páchateľov násilia vrátane domáceho násilia – Riicht eraus v Luxemburgu Luxemburského Červeného kríža

Druhy podpory:

 • poradenstvo, počúvanie, podpora, pomoc a sprevádzanie páchateľov (mužov a žien) domáceho násilia v súvislosti s vysťahovaním, buď na základe súdneho výkonu, alebo dobrovoľne,
 • podpora informovanosti a zodpovednosti na strane páchateľa,
 • krátkodobá ochrana obete,
 • riadenie konfliktov a sebadôvera,
 • podpora ľudí zaviazaných k zmene,
 • pomoc s rozvojom praktických stratégií umožňujúcich trvalú zmenu v prístupe a správaní páchateľov,
 • podpora pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoje násilné správanie,
 • diskusná skupina.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel. (+352) 27 55-5800
Linka pomoci červeného kríža: (+352) 27 55
Fax (+352) 27 55-5801

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneriichteraus@croix-rouge.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Služba pomoci pre uznané obete obchodovania s ľuďmi

Ambulantná a nemocničná starostlivosť pre všetky obete obchodovania s ľuďmi, ženy, mužov a deti.

K dispozícií sú dva, ktoré sú koordinované:

– SAVTEH v Luxemburgu združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse) asbl

– COTEH v Luxemburgu Nadácie domu otvorených dverí (Fondation Maison de la Porte ouverte)

Druhy podpory:

 • telefonické a osobné poradenstvo,
 • psychosociálna podpora a dohľad,
 • psychologická podpora a stabilizácia,
 • organizácia poradenstva alebo zdravotnej starostlivosti,
 • sprevádzanie obete na oddelenie trestného vyšetrovania na účely identifikácie,
 • podpora spolupráce obete s políciou a prokuratúrou,
 • sprevádzanie obetí najmä počas ich právnych, správnych a sociálnych postupov,
 • koordinácia nemocničnej starostlivosti a organizovanie ubytovania pre obete podľa ich pohlavia a veku,
 • materiálna a finančná pomoc,
 • informácie o právach obetí obchodovania s ľuďmi, súdnych a správnych konaniach a poskytovaných dávkach,
 • kontaktovanie MVO v krajinách pôvodu pri dobrovoľnom návrate.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 26 31
Fax (+352) 26 48 26 82
Mobil (+352) 621 316 919

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetraite.humains@visavi.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel. (+352) 24 87 36 22
Mobil (+352) 621 351 884

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecoteh@fmpo.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Polícia:

Generálne riaditeľstvo
luxemburskej polície
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Tel. (+352) 49 97-1
Núdzová linka 113
Fax (+352) 49 97-20 99

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecontact@police.public.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Miestne orgány:

Služba právneho prijímania a informačná služba (Service d’accueil et d’information juridique):

– DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel. (+352) 80 23 15

– ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel. (+352) 54 15 52

– LUXEMBURG

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 22 18 46

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Služba právnych informácií o „právach žien“:

GENERÁLNA PROKURATÚRA (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC or CR
L-2080 Luxembourg

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministerstvá:

– Ministerstvo spravodlivosti (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel. (+352) 247-84537
Fax (+352) 26 68 48 61

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@mj.public.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mj.public.lu/

Úlohy:

 • občianskoprávne veci,
 • trestné veci: odškodnenie obetí, právna pomoc, mediácia v trestných veciach,
 • obchodné veci,
 • organizácia súdov,
 • všeobecná koordinácia správnych konaní pred správnymi súdmi,
 • väzenské zariadenia.

– Ministerstvo vnútra (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel. (+352) 247-84600
Fax (+352) 22 11 25

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@miat.public.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mi.public.lu/

Úlohy v súlade s veľkovojvodským dekrétom z 28. januára 2015:

 • koordinácia pohotovostných služieb,
 • spolupráca s mimovládnymi organizáciami.

– Ministerstvo vnútornej bezpečnosti (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel. (+352) 247-84659
Fax (+352) 22 72 76

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknesecretariat@msi.etat.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Podpora obetí v súlade s luxemburským dekrétom z 28. januára 2015:

 • luxemburská polícia, Generálny policajný inšpektorát (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), európska politika v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, politika medzinárodnej policajnej spolupráce

– Ministerstvo rovnosti príležitostí (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel. (+352) 247-85806
Fax (+352) 24 18 86

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@mega.public.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Úlohy:

 • domáce násilie,
 • Výbor pre spoluprácu odborníkov v oblasti boja proti násiliu,
 • partnerstvo a manažment s akreditovanými mimovládnymi organizáciami MEGA ambulantnej a nemocničnej starostlivosti o obete a páchateľov domáceho násilia, ženy a mužov v núdzi, násilia založeného na rodovej príslušnosti a obchodovania s ľuďmi,
 • partnerstvo a spolupráca so štátom schválenými MVO v oblasti starostlivosti o ľudí v tiesni, ktorí sa stali obeťami násilia.

Horúca linka podpory pre obete

– Luxemburská polícia;

Horúca linka: 113

Od pondelka do piatka 24 hodín denne

– Luxemburský Červený kríž

Horúca linka: 2755

Od pondelka do piatka od 7.00 h do 22.00 h

– Fraentelefon (Ženy v tiesni)

Horúca linka: (+352) 44 81 81

Od pondelka do piatka 24 hodín denne

– Fraentelefon (Ženy v tiesni)

Horúca linka: (+352) 44 81 81

Od pondelka do piatka od 9.00 h do 15.00 h

Je podpora pre obete bezplatná?

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Áno, podpora pre obete sa poskytuje bezplatne.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

pozri odpoveď na prvú otázku v časti B.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018