Prawa ofiar przestępstw w postępowaniu karnym - Luksemburg


Zostaniesz uznany za pokrzywdzonego przestępstwem, jeśli poniosłeś szkodę, np. doznałeś urazu, twoja własność została zniszczona lub skradziona itp. wskutek zdarzenia stanowiącego przestępstwo w świetle prawa krajowego. Jako pokrzywdzonemu przestępstwem przysługują ci szczególne prawa przed rozpoczęciem, w trakcie postępowania sądowego (rozprawy) oraz po jego zakończeniu.

Postępowanie karne w Luksemburgu składa się z dwóch etapów: dochodzenia i rozprawy głównej. Dochodzenie zazwyczaj prowadzi policja lub sędzia śledczy. Po zakończeniu dochodzenia sprawa kierowana jest do izby sądu okręgowego. Izba ta decyduje o skierowaniu sprawy do sądu lub jej umorzeniu.

W przypadku skierowania sprawy do sądu odbywa się rozprawa, na której sąd bada zebrany materiał dowodowy i orzeka o ewentualnej winie sprawcy. Jeśli sprawca zostanie uznany za winnego, sąd wyda wyrok skazujący i wymierzy mu karę. Jeśli zebrane dowody nie są wystarczające do tego, aby oskarżonego uznać za winnego, zostanie on uniewinniony.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linkiµ

Link otworzy się w nowym oknie1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

Link otworzy się w nowym oknie2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

Link otworzy się w nowym oknie3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

Link otworzy się w nowym oknie4 - Odszkodowanie

Link otworzy się w nowym oknie5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 08/11/2018