Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Luxembursko


Za obeť trestného činu sa budete považovať, ak ste v dôsledku konania, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považuje za trestný čin, utrpeli ujmu, napr. ste sa zranili, bol poškodený alebo odcudzený váš majetok atď. Ako obeti trestného činu vám zákon poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní (procese).

Trestnoprávne konanie v Luxembursku pozostáva z dvoch fáz: vyšetrovania a súdneho konania. Vyšetrovanie obyčajne vykonáva polícia a / alebo vyšetrujúci sudca. Po ukončení vyšetrovania bude prípad postúpený súdnym komorám. Komory rozhodnú o tom, či bude prípad postúpený súdu alebo či bude uzavretý v tejto fáze.

V prípade, že bude postúpený súdu, súd prípad vypočuje s cieľom preskúmať získané dôkazy a rozhodne o tom, či páchateľ je alebo nie je vinný. Ak bude páchateľ uznaný vinným, súd ho obviní a uloží trest. V prípade, že získané dôkazy nestačia na to, aby bol obžalovaný uznaný vinným, súd ho oslobodí.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018