Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Malta

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: španělštinadánštinaněmčinaangličtinafrancouzštinaitalštinalotyštinalitevštinamaďarštinanizozemštinapolštinaportugalštinarumunštinaslovenštinaslovinštinašvédština

Za oběť trestného činu budete považováni tehdy, byla-li vám způsobena újma, byli jste například zraněni nebo byl poškozen či zcizen váš majetek atd., v důsledku události, která podle vnitrostátního práva představuje trestný čin. Jako oběti trestného činu vám právo před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a posléze přiznává určitá individuální práva.

Trestní řízení na Maltě začíná vyšetřováním trestného činu. V závislosti na daném trestném činu vede vyšetřování policie nebo vyšetřující soudce.

Méně závažné trestné činy (trestné činy, za něž je ukládána pokuta nebo trest odnětí svobody na dobu kratší než šest měsíců) vyšetřuje příslušník policie. Pokud proti pachateli existuje dostatek důkazů, předá příslušník policie věc smírčímu soudu za účelem soudního řízení a u soudu vystupuje jako státní zástupce. Během soudního řízení soudce přezkoumá důkazní prostředky a údajného pachatele uzná vinným, nebo jej zprostí viny. Je-li pachatel uznán vinným, týž soudce stanoví trest, který mu bude uložen.

Všechny ostatní trestné činy vyšetřují vyšetřující soudci. Existuje-li proti pachateli dostatek důkazů, předá vyšetřující soudce věc smírčímu soudu. Smírčí soud přezkoumá důkazní prostředky, a pokud existuje dostatek důkazů, předá věc nejvyššímu státnímu zástupci. Nejvyšší státní zástupce postoupí věc trestnímu soudu za účelem trestního stíhání. Během soudního řízení státní zástupce pachatele stíhá před soudcem a porotou. Porota rozhoduje, zda je pachatel vinen, či nikoliv. Je-li pachatel shledán vinným, stanoví soudce trest, který mu je uložen.

Následující informační přehledy vás provedou jednotlivými fázemi případu a popíšou vaše práva Odkaz se otevře v novém okně.v průběhu vyšetřování trestného činu, Odkaz se otevře v novém okně.během soudního řízení nebo Odkaz se otevře v novém okně.po skončení prvního soudního řízení. Přečtěte si více rovněž o Odkaz se otevře v novém okně.pomoci a podpoře, kterou můžete obdržet.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 20/12/2016

1 – MOJE PRÁVA V PRŮBĚHU VYŠETŘOVÁNÍ TRESTNÉHO ČINU


Jak a kde mohu oznámit trestný čin?

Jak mohu sledovat, co orgány učiní po oznámení trestného činu?

Jak se mohu podílet na vyšetřování trestného činu?

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Jaké informace mohu obdržet od policie nebo organizací poskytujících podporu svědkům v průběhu vyšetřování trestného činu?

Jak mohu obdržet právní pomoc?

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Jaké služby a pomoc mohu obdržet během vyšetřování trestného činu?

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Jak se bude ve věci postupovat poté, co skončí vyšetřování?

Mohu podat opravný prostředek, pokud byla daná věc uzavřena, aniž by byla předána soudu?

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Další informace

Jak a kde mohu oznámit trestný čin?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete jej oznámit na policii. Trestný čin může místo vás oznámit váš manžel/manželka, rodiče, bratr, sestra nebo opatrovník. Uvědomit policii můžete rovněž v případě, že jste se dozvěděli o trestném činu, i když sami nejste jeho obětí.

Trestný čin můžete oznámit ústně tak, že se dostavíte na nejbližší policejní stanici, nebo písemně podáním trestního oznámení na policejní stanici či zasláním dopisu. Pokud se rozhodnete zaslat písemné trestní oznámení, můžete je vyhotovit sami, nebo můžete využít pomoci právního zástupce. Není stanovena žádná závazná forma, kterou byste museli použít, trestní oznámení však musí být podáno v angličtině nebo maltštině. Musíte uvést své osobní údaje. Anonymní trestní oznámení jsou v zásadě přípustná, policie však na základě tohoto trestního oznámení zahájí vyšetřování pouze v případě, jedná-li se o velmi závažný trestný čin.

Pro oznámení trestného činu není stanovena žádná lhůta. Zákon však stanoví, že pokud od spáchání trestného činu uplynula určitá lhůta, nelze již pachatele trestně stíhat. Tato lhůta se liší v závislosti na trestném činu a činí od tří měsíců u nejméně závažných trestných činů (např. slovní napadení) do dvaceti let u zvlášť závažných trestných činů (např. vraždy). Po uplynutí této lhůty můžete stále podat trestní oznámení, policie však nebude trestný čin vyšetřovat, nebo i když policie provede vyšetřování, soud zprostí pachatele viny.

U některých deliktů musíte podat na policii zvláštní oznámení. Jedná se o případy, kdy by bez tohoto oznámení nemohla policie zahájit vyšetřování. Oznámení jsou obvykle (nikoli však nutně) podávána písemně. Můžete využít služeb právního zástupce, aby pro vás toto oznámení vypracoval. Oznámení musí obsahovat vaše osobní údaje (jméno, adresa, číslo průkazu totožnosti), informace o pachateli, popis události a seznam svědků, které chcete, aby policie vyslechla, včetně jejich adres. Doporučuje se rovněž (není to však povinné) uvést odkaz na právní předpis, který podle vašeho názoru pachatel porušil.

Jak mohu sledovat, co orgány učiní po oznámení trestného činu?

Pokud oznámíte trestný čin, obdržíte číslo jednací. Toto číslo můžete využít ke sledování dalšího postupu ve vaší věci. V praxi toto můžete ověřit rovněž pomocí data podání trestního oznámení. Informace o vyšetřování můžete získat tak, že se na policejní stanici dostavíte osobně, nebo se na ni obrátíte telefonicky.

Jak se mohu podílet na vyšetřování trestného činu?

Během vyšetřování nemusíte mít právního zástupce, z důvodu složitých postupů se však doporučuje, abyste ho měli. Jestliže chcete být zastoupeni právním zástupcem, musíte za jeho služby zaplatit.

Pokud chcete, můžete policii sdělit jakékoli informace, které jsou důležité pro vaši věc. Nemusíte prokázat žádný aspekt trestného činu, máte-li však důkazy, které považujete za důležité pro vyšetřování, můžete je vy nebo váš právní zástupce předat příslušníkovi policie, který je pověřen vaší věcí.

S největší pravděpodobností budete požádáni, abyste se dostavili k výslechu jako svědci.

Během vyšetřování je vyšetřovací spis obvykle důvěrný a přístup k němu mají pouze orgány, které se zabývají vaší věcí.

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Jako svědek můžete odmítnout odpovědět na určité otázky. Doporučuje se však odpovědět na všechny dotazy, abyste usnadnili vyšetřování a nevyvolali podezření, že určité informace tajíte.

Na otázky však nemusíte odpovídat ani nemusíte předložit jakýkoli dokument či jiný předmět doličný, který by vás mohl usvědčit.

Jste-li v nebezpečí, máte právo na zařazení do programu na ochranu svědků, který bude chránit váš život a majetek a rovněž život a majetek vašich rodinných příslušníků a ve zvláštních případech může umožňovat vyplacení určitých dávek.

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Jste-li nezletilá osoba, může trestný čin na policii místo vás oznámit váš rodič nebo opatrovník.

Můžete obdržet rovněž psychologické poradenství, rady a jinou pomoc od národní agentury sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Odkaz se otevře v novém okně.Appogg. Tyto služby jsou bezplatné a nezávisí na vyšetřování trestného činu.

Jste-li dítě a jste-li závislí na údajném pachateli (pachatel je například vašim rodičem), můžete být umístěni do zvláštního zařízení Ministerstva pro sociální solidaritu, kde obdržíte pomoc a podporu od kvalifikovaných psychologů a sociálních pracovníků.

Jaké informace mohu obdržet od policie nebo organizací poskytujících podporu svědkům v průběhu vyšetřování trestného činu?

Orgány zabývající se vaší věcí nejsou povinny poskytnout vám informace. Informace o svých právech a o své účasti na řízení můžete obdržet od svého právního zástupce, pokud jej máte.

Mohu obdržet právní pomoc?

Bezplatná právní pomoc není během vyšetřování trestného činu pro oběti dostupná.

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Jestliže policie dospěje k závěru, že pachatel je nebezpečná osoba a že hrozí nebezpečí odplaty, požádá soud, aby nařídil uvalení vazby.

Příslušníka policie, který je pověřen vaší věcí, můžete požádat rovněž o zařazení do programu na ochranu svědků. Musíte prohlásit, že budete proti pachateli svědčit během soudního jednání. Je-li příslušník policie přesvědčen, že vaše svědectví či jiné důkazy, které máte k dispozici, jsou důležité pro danou věc, požádá nejvyššího státního zástupce, aby vás zařadil do programu na ochranu svědků. Tento program se může vztahovat rovněž na vaše rodinné příslušníky a jiné příbuzné. Obvykle sestává z opatření, která zajišťují vaši osobní bezpečnost a/nebo chrání váš majetek.

Jaké služby a pomoc mohu obdržet během vyšetřování trestného činu?

Můžete obdržet lékařskou pomoc, musíte však za ni zaplatit, nemáte-li platný průkaz zdravotního pojištění. Občané 27 členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska mohou využít Odkaz se otevře v novém okně.evropský průkaz zdravotního pojištění. V případě potřeby můžete obdržet rovněž psychologickou pomoc a jiné formy pomoci, za poskytnuté služby však musíte zaplatit.

Jste-li obětí domácího násilí, můžete obdržet bezplatnou pomoc od Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro domácí násilí a agentury Odkaz se otevře v novém okně.Appogg.

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Dosáhnout narovnání nebo zahájit mediaci mezi vámi a pachatelem nelze. Existuje pouze možnost vyjednávání o vině a trestu mezi státním zástupcem a pachatelem, tohoto řízení se však neúčastníte. Je-li toto vyjednávání o vině a trestu úspěšné, bude mezi státním zástupcem a pachatelem uzavřena dohoda, která je poté předložena soudu ke schválení.

Jak se bude ve věci postupovat poté, co skončí vyšetřování?

Na konci vyšetřování bude rozhodnuto o tom, zda pro soudní řízení existuje dostatek důkazních prostředků. V závislosti na tom, o jak závažný trestný čin se jedná, existují dvě možnosti:

 • Jestliže jde o trestný čin méně závažné povahy a vyšetřování vedl příslušník policie, tento rozhodne, zda bude věc předána smírčímu soudu (Court of Magistrates) za účelem soudního řízení.
 • Pokud jde o trestný čin závažné povahy a vyšetřování vedl vyšetřující soudce, bude se u smírčího soudu konat soudní jednání. Při tomto jednání soud přezkoumá důkazní prostředky, a pokud rozhodne, že by daná věc měla být předána k soudnímu řízení, zašle ji nejvyššímu státnímu zástupci, který věc postoupí trestnímu soudu (Criminal Court) za účelem soudního řízení.

Je-li vaše věc předána soudu za účelem soudního řízení, zašle vám policie oznámení. Pokud soud rozhodne, že vás vyslechne jako svědka, bude v oznámení uveden rovněž čas a místo konání výslechu.

Mohu podat opravný prostředek, pokud byla daná věc uzavřena, aniž by byla předána soudu?

Pokud trestný čin vyšetřuje příslušník policie a rozhodne věc uzavřít, aniž by ji postoupil soudu, můžete jako oběť podat opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí smírčímu soudu. Smírčí soud vás požádá, abyste pod přísahou potvrdili informace, které jste uvedli v trestním oznámení, a abyste prohlásili, že jste ochotni svědčit u soudu. Budete muset zaplatit rovněž určitou peněžní částku, kterou stanoví soud, jako záruku, že váš úmysl trestně stíhat pachatele je vážný. Smírčí soud přezkoumá důkazní prostředky, a pokud je bude považovat za dostatečné, nařídí policii, aby v trestním stíhání pokračovala.

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Pokud jste cizím státním příslušníkem a stali jste se na Maltě obětí trestného činu, máte všechna výše vysvětlená práva. Chcete-li oznámit trestný čin, nehovoříte však anglicky nebo maltsky, můžete použít svůj mateřský jazyk. Policie vyhledá tlumočníka nebo přijme jiná potřebná opatření, aby plně porozuměla oznámení.

Během vyšetřování můžete využít pomoci tlumočníka, za jeho služby však musíte zaplatit.

Další informace:


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 20/12/2016

2 – MOJE PRÁVA BĚHEM SOUDNÍHO ŘÍZENÍ


Jak se mohu účastnit soudního řízení?

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Mohu obdržet právní pomoc?

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Jak mohu požadovat od pachatele náhradu škody nebo získat odškodnění od státu?

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Další informace

Jak se mohu účastnit soudního řízení?

K řízení se můžete připojit rovněž jako tzv. poškozený. Musíte podat žádost soudu. Soud vaši žádost přezkoumá a rozhodne, zda vám umožní stát se poškozeným. Jako poškozený se můžete účastnit všech soudních jednání, i když jsou neveřejná.

Vaše práva v průběhu soudního řízení se liší v závislosti na tom, který soud bude vaši věc projednávat:

 • je-li věc stíhána příslušníkem policie u smírčího soudu, máte téměř stejná práva jako obžalovaný: vy nebo váš právní zástupce můžete předložit důkazní prostředky, provést křížový výslech svědků (kladením otázek prostřednictvím příslušníka policie vedoucího trestní stíhání), atd.
 • je-li věc stíhána nejvyšším státním zástupcem, jeho náměstkem nebo státním zástupcem u trestního soudu, můžete se účastnit pouze jednání a předkládat tvrzení související s trestem, pokud porota shledala obžalovaného vinným.

Během soudního řízení se doporučuje (ačkoli to není povinné) využít asistence právního zástupce, za jehož služby musíte zaplatit. Uhradit budete muset rovněž veškeré ostatní výlohy spojené s vaší účastí na soudním řízení (např. cestovní výdaje, neplacená dovolená atd.). Maltské právní předpisy neumožňují náhradu těchto výdajů.

Váš právní zástupce bude moci ověřit veškeré dokumenty obsažené ve vyšetřovacím spise a činit poznámky nebo požádat o kopie dokumentů. Je-li vaše věc projednávána trestním soudem za účasti poroty, bude přístup k vyšetřovacímu spisu povolen pouze nejvyššímu státnímu zástupci, údajnému pachateli a jeho obhájci.

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Během soudního řízení budete pravděpodobně předvoláni k výslechu jako svědci. Obdržíte oznámení o čase a místu konání výslechu. Toto oznámení vám předá příslušník policie, nebo vám bude zasláno poštou. Nejste povinni dostavit se k výslechu, doporučuje se však, abyste tak učinili, protože domnívá-li se soud, že vaše svědectví je důležité, přijme opatření, která zajistí vaši přítomnost při příštím jednání.

Na otázky však nemusíte odpovídat ani nemusíte předložit jakýkoli dokument či jiný předmět doličný, který by vás mohl způsobit vaše trestní stíhání.

V určitých případech můžete být:

 • vyslechnuti bez přímého kontaktu s pachatelem;
 • vyslechnuti v místě vašeho trvalého bydliště a/nebo
 • zařazeni do programu na ochranu svědků.

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Jste-li dítě mladší 16 let a máte-li být vyslechnuti během soudního jednání, můžete požádat o výslech prostřednictvím videokonference. V tomto případě se nemusíte dostavit k soudu a být přítomni v soudní síni.

Jste-li jako dítě závislí na údajném pachateli (pachatel je například vašim rodičem), budete umístěni v bezpečném prostředí, obvykle v zařízení Ministerstva sociální solidarity, kde obdržíte pomoc od sociálních pracovníků a psychologů.

Jako dítě můžete obdržet pomoc rovněž od národní agentury sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Odkaz se otevře v novém okně.Appogg. Pomoc může zahrnovat psychologické poradenství, sociální pomoc, rady atd. Tyto služby jsou bezplatné a nesouvisí s trestním řízením.

Mohu obdržet právní pomoc?

Bezplatná právní pomoc není během soudního řízení pro oběti dostupná.

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Pokud pachatel nebyl zatčen a vy se jej obáváte, můžete vy nebo váš právní zástupce požádat příslušníka policie, který je pověřen vaší věcí, aby mu zakázal se k vám přiblížit. Příslušník policie pak požádá soud o vydání takovéhoto příkazu. Vydá-li soud příkaz, bude muset pachatel zaplatit určitou peněžní částku (obvykle v rozmezí od 100 do 2 300 EUR) jako záruku. Pokud pachatel soudní příkaz poruší, nebude mu tato částka vrácena.

Jestliže jste byli předvoláni k výslechu během soudního jednání a cítíte-li se v ohrožení, můžete požádat o výslech bez přímého kontaktu s pachatelem. Soud toto může provést tak, že vás od pachatele oddělí (např. neprůhlednou zástěnou) nebo provede výslech prostřednictvím videokonference bez vaší přítomnosti v soudní síni.

Příslušníka policie, který je pověřen vaší věcí, můžete požádat rovněž o zařazení do programu na ochranu svědků. Musíte prohlásit, že budete proti pachateli svědčit během soudního jednání. Je-li příslušník policie přesvědčen, že vaše svědectví či jiné důkazy, které máte k dispozici, jsou důležité pro danou věc, požádá nejvyššího státního zástupce, aby vás zařadil do programu na ochranu svědků. Tento program se může vztahovat rovněž na vaše rodinné příslušníky a jiné příbuzné. Obvykle sestává z opatření, která zajišťují vaši osobní bezpečnost a/nebo chrání váš majetek.

Jak mohu požádat o náhradu škody ze strany pachatele nebo obdržet odškodnění od státu?

Podle maltských právních předpisů můžete od pachatele požadovat náhradu škody pouze tak, že u občanskoprávního soudu podáte občanskoprávní žalobu. V rámci trestního řízení nelze náhradu škody požadovat.

Soud projednávající vaši věc však může v určitých případech pachateli nařídit, aby způsobenou škodu nahradil. K tomu může dojít ve dvou případech:

 • Pokud soud pachatele odsoudí k trestu odnětí svobody, výkon trestu však odloží, může pachateli nařídit, aby vám zaplatil odškodnění za případnou ztrátu, újmu nebo škodu způsobenou trestným činem.
 • Jestliže soud pachateli uloží probaci (povinná opatření bez uložení trestu odnětí svobody), může mu nařídit, aby vám zaplatil náhradu škody až do výše 1 164,69 EUR.

Pokud jste se stali obětí násilného trestného činu, který byl spáchán po 1. lednu 2006, můžete požádat o finanční odškodnění stát. Prostudujte si informační přehled o odškodnění obětí trestných činů na Maltě (brzy k dispozici v Odkaz se otevře v novém okně.angličtině a Odkaz se otevře v novém okně.maltštině) na internetových stránkách Evropské soudní sítě.

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Během soudního řízení není možné dosáhnout narovnání nebo zahájit mediaci mezi vámi a pachatelem. Pokud však již z nějakého důvodu nechcete pachatele dále trestně stíhat (například jste mu odpustili), můžete takovéto prohlášení učinit u soudu během jednání. Soud vezme vaše prohlášení v úvahu při vydání rozhodnutí v dané věci.

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Jste-li cizím státním příslušníkem, máte všechna výše vysvětlená práva. Maltské právní předpisy nestanoví možnost bezplatného tlumočení nebo překladu dokumentů během soudního řízení. Pomoc tlumočníka však můžete využít, pokud za jeho služby zaplatíte.

Máte-li bydliště v zahraničí, můžete být jako svědci vyslechnuti prostřednictvím telefonní konference nebo videokonference. Máte-li obdržet určitý dokument v zahraničí, bude vám jeho kopie zaslána poštou v jazyce, kterému rozumíte, s vysvětlením vašich práv a povinností ve vztahu k tomuto dokumentu a způsobu, jak můžete obdržet jeho originál.

Další informace:


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 20/12/2016

3 – MOJE PRÁVA PO SKONČENÍ (PRVOINSTANČNÍHO) SOUDNÍHO ŘÍZENÍ


Mohu se odvolat proti trestu nebo v případě, byl-li obžalovaný zproštěn viny?

Lze podat další opravný prostředek?

Jaká práva mám poté, co rozsudek soudu nabyl právní moci?

Další informace

Mohu se odvolat proti trestu nebo v případě, byl-li obžalovaný zproštěn viny?

Soudní řízení je uzavřeno rozsudkem soudu, v němž je obžalovaný uznán vinným, nebo zproštěn viny. Je-li obžalovaný uznán vinným, soudce mu uloží trest. Podle maltského práva mohou proti uznání viny / zproštění viny a/nebo trestu podat opravný prostředek u trestního odvolacího soudu pouze obžalovaný a nejvyšší státní zástupce.

Pokud však byl podán opravný prostředek a pokud jste v průběhu prvního soudního řízení vystupovali jako poškozený, může váš právní zástupce ověřit veškeré příslušné dokumenty související s odvolacím řízením.

Lze podat další opravný prostředek?

Proti rozhodnutí trestního odvolacího soudu nelze podat další opravný prostředek.

Jaká práva mám poté, co rozsudek soudu nabyl právní moci?

Poté, co rozsudek nabude právní moci, obdržíte opis soudního rozhodnutí. Byl-li pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody, můžete policii požádat o více informací o podmínkách, za nichž bude pachatel trest vykonávat. Policie může odmítnout poskytnutí těchto informací, jsou-li z bezpečnostních důvodů důvěrné.

Další informace:


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 20/12/2016

4 – POMOC A PODPORA POSKYTOVANÁ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ


Národní agentura sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Appogg

Victim Support Malta

Národní agentura sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Appogg

Agentura Appogg nabízí sociální práci, psychologické poradenství, pomoc, podporu a rady obětem, zejména zranitelným skupinám, jako jsou děti a oběti domácího násilí.

Národní agentura sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Appogg:

 • je začleněna do Nadace pro sociální služby Ministerstva pro rodinu a sociální solidaritu
 • nabízí trvalou sociální práci, psychologické poradenství, pomoc, podporu a rady obětem obecně, avšak zejména zranitelným skupinám, jako jsou děti a oběti domácího násilí
 • poskytuje bezplatné služby, které nezávisí na trestním stíhání a odsouzení pachatele

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.appogg.gov.mt/

Victim Support Malta

Organizace Victim Support Malta poskytuje obětem trestných činů profesionální, nezávislé, důvěrné a nestranné informace o jejich právech a o službách a pomoci, kterou mohou obdržet.

Victim Support Malta

 • je nezávislá organizace, která není součástí policie, soudů ani jiných orgánů činných v trestním řízení
 • poskytuje obětem trestných činů profesionální, nezávislé, důvěrné a nestranné informace o jejich právech a o službách a pomoci, kterou mohou obdržet
 • poskytuje informace o maltském systému trestního soudnictví a o trestním řízení
 • poskytuje bezplatné služby, které jsou dostupné bez ohledu na to, zda byl trestný čin oznámen, a bez ohledu na to, kdy k němu došlo

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://victimsupport.org.mt/


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 20/12/2016