Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Malta

Den originale sprogudgave af denne side maltesisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

Du betragtes som offer for en forbrydelse, hvis du er skadelidt, dvs. hvis du er kommet til skade, eller dine ejendele er blevet beskadiget eller stjålet osv., som følge af en hændelse, der udgør en lovovertrædelse i henhold til national ret. Som offer for en lovovertrædelse har du visse lovmæssige rettigheder før, under og efter retssagen.

Straffesager i Malta starter med, at den lovovertrædelse, der er begået, efterforskes. Afhængigt af lovovertrædelsen gennemføres efterforskningen af politiet eller en undersøgelsesdommer.

Mindre alvorlige forbrydelser (forbrydelser, der straffes med bøde eller fængsel i mindre end seks måneder) efterforskes af politiet. Hvis der er tilstrækkelige beviser mod gerningsmanden, indbringer politiet sagen for Court of Magistrates (maltesisk byret) og fungerer som anklager ved retten. Under retssagen undersøger dommeren bevismaterialet og dømmer eller frikender gerningsmanden. Hvis gerningsmanden dømmes, udmåler dommeren straffen.

Alle andre forbrydelser efterforskes af undersøgelsesdommere. Hvis der er tilstrækkelige beviser mod gerningsmanden, indbringer undersøgelsesdommeren sagen for Court of Magistrates. Court of Magistrates undersøger bevismaterialet, og hvis bevismaterialet er tilstrækkeligt, henviser retten sagen til statsadvokaten. Statsadvokaten indbringer herefter sagen for Criminal Court (den maltesiske strafferet). Den offentlige anklager fører sagen mod gerningsmanden for en dommer og et nævningeting. Nævningetinget afgør, om gerningsmanden er skyldig eller ej. Hvis gerningsmanden kendes skyldig, udmåler dommeren straffen.

I de følgende faktablade gennemgås de forskellige trin, din sag skal igennem, og faktabladene indeholder også en beskrivelse af dine rettigheder i Link åbner i nyt vindueforbindelse med en politiefterforskning, Link åbner i nyt vindueunder retssagen eller Link åbner i nyt vindueefter den første retssag. Du kan også læse mere om den Link åbner i nyt vinduehjælp og støtte, du kan få.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/12/2016

1 – MINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED EN POLITIEFTERFORSKNING


Hvordan og hvor kan jeg anmelde en lovovertrædelse?

Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig, efter jeg har anmeldt en lovovertrædelse?

Hvordan kan jeg blive inddraget i politiefterforskningen?

Hvilke rettigheder har jeg som vidne?

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvilke oplysninger kan jeg få fra politiet eller fra støtteorganisationer for ofre under politiefterforskningen?

Kan jeg få retshjælp?

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvilken hjælp og vejledning kan jeg få under politiefterforskningen?

Er der mulighed for at indgå forlig eller indlede mediation mellem gerningsmanden og mig?

Hvordan fortsætter min sag, når efterforskningen er afsluttet?

Kan jeg appellere, hvis min sag henlægges uden at komme for retten?

Jeg er udlænding. Hvordan beskyttes mine rettigheder og interesser?

Yderligere oplysninger

Hvordan og hvor kan jeg anmelde en lovovertrædelse?

Hvis du har været offer for en lovovertrædelse, kan du anmelde den til politiet. Din ægtefælle, forælder, bror, søster eller værge kan anmelde lovovertrædelsen på dine vegne. Du kan også underrette politiet, hvis du har kendskab til en lovovertrædelse, også selv om den ikke er begået mod dig.

Du kan anmelde en lovovertrædelse mundtligt på den nærmeste politistation eller skriftligt ved at aflevere en anmeldelse på politistationen eller ved at sende et brev. Hvis du vælger at sende en skriftlig anmeldelse, kan du selv skrive den eller få en advokat til at hjælpe dig. Der er ingen obligatoriske formkrav, men anmeldelsen skal enten udfærdiges på engelsk eller maltesisk. Du skal medtage dine personoplysninger. Anonyme anmeldelser er i princippet tilladt, men politiet vil kun indlede en efterforskning på baggrund af en sådan anmeldelse, hvis lovovertrædelsen er meget alvorlig.

Der er ingen tidsfrist for at anmelde en lovovertrædelse. Ifølge loven kan gerningsmanden dog ikke længere retsforfølges, hvis der er gået et bestemt tidsrum efter, at lovovertrædelsen er begået. Dette tidsrum afhænger af lovovertrædelsens art og spænder fra tre måneder for de mindst alvorlige lovovertrædelser (f.eks. verbale krænkelser) til 20 år for særligt alvorlige forbrydelser (f.eks. drab). Herefter kan du stadig indgive en anmeldelse, men politiet vil ikke efterforske lovovertrædelsen, og selv hvis de indleder en efterforskning, vil retten frikende gerningsmanden.

Ved visse mindre lovovertrædelser skal du indgive en særlig anmeldelse til politiet. Uden en sådan anmeldelse har politiet ikke lov til at indlede en efterforskning. Anmeldelser indgives normalt skriftligt, men ikke nødvendigvis. Du kan få en advokat til at udfærdige anmeldelsen for dig. Anmeldelsen skal indeholde dine personlige oplysninger (navn, adresse, identitetskortnummer), oplysninger om gerningsmanden, en beskrivelse af hændelsen samt en liste med navne og adresser på vidner, som du ønsker, at politiet skal afhøre. Det anbefales også, men er ikke obligatorisk, at henvise til den lovbestemmelse, som gerningsmanden efter din mening har overtrådt.

Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig, efter jeg har anmeldt en lovovertrædelse?

Når du anmelder en lovovertrædelse, modtager du et referencenummer. Du kan anvende dette nummer til at undersøge, hvor langt din sag er i proceduren. I praksis kan du også benytte den dato, hvor du har indgivet anmeldelsen. Du kan få oplysninger om efterforskningen ved at møde op på politistationen eller ringe til politiet.

Hvordan kan jeg blive inddraget i politiefterforskningen?

Du er ikke forpligtet til at benytte en advokat under efterforskningen, men det anbefales på grund af de komplekse procedurer. Hvis du ønsker at lade en advokat repræsentere dig, skal du selv betale for vedkommendes bistand.

Hvis du ønsker det, kan du dele oplysninger, der er relevante for din sag, med politiet. Du behøver ikke kunne bevise lovovertrædelsen, men hvis du er i besiddelse af bevismateriale, som du mener, har betydning for efterforskningen, kan du eller din advokat aflevere det til den politibetjent, der er ansvarlig for din sag.

Du vil sandsynligvis blive bedt om at møde til afhøring som vidne.

Generelt er sagsakterne fortrolige under efterforskningen og må kun udleveres til de myndigheder, der behandler din sag.

Hvilke rettigheder har jeg som vidne?

Som vidne kan du nægte at besvare visse spørgsmål. Det anbefales dog, at du besvarer alle spørgsmål for at lette efterforskningen og for ikke at give anledning til mistanke om, at du tilbageholder oplysninger.

Du har dog ikke pligt til at besvare spørgsmål eller til at fremlægge dokumenter eller andre bilag, der kan belaste dig.

Hvis du er i fare, har du ret til at blive optaget i et vidnebeskyttelsesprogram, hvor du og dine familiemedlemmers liv og ejendom beskyttes, og som i særlige tilfælde kan omfatte udbetaling af opholdsgodtgørelse.

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvis du er mindreårig, kan dine forældre eller din værge anmelde lovovertrædelsen til politiet på dine vegne.

Du kan også få psykologrådgivning, råd og anden hjælp hos det maltesiske agentur for social velfærd for børn og familier i nød, Link åbner i nyt vindueAppoġġ. Hjælpen er gratis og er ikke afhængig af efterforskningen af lovovertrædelsen.

Hvis du er barn, og du forsørges af den formodede gerningsmand (f.eks. hvis den formodede gerningsmand er din forælder), kan du bo på et særligt center under det maltesiske ministerium for social solidaritet, hvor du vil modtage hjælp og støtte af uddannede psykologer og socialrådgivere.

Hvilke oplysninger kan jeg få fra politiet eller fra støtteorganisationer for ofre under politiefterforskningen?

De myndigheder, der behandler din sag, er ikke forpligtede til at udlevere oplysninger til dig. Hvis du har en advokat, kan vedkommende oplyse dig om dine rettigheder og din deltagelse i retssagen.

Kan jeg få retshjælp?

Ofre har ikke adgang til gratis retshjælp under efterforskningen af lovovertrædelsen.

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvis politiet konkluderer, at gerningsmanden er farlig, og der er risiko for gengældelse, vil politiet bede retten om at afsige kendelse om varetægtsfængsling.

Du kan også bede den politibetjent, der er ansvarlig for din sag, om at optage dig i et vidnebeskyttelsesprogram. Du skal erklære, at du er villig til at afgive vidneforklaring mod gerningsmanden under retsmødet. Hvis politibetjenten mener, at din vidneforklaring eller andet bevismateriale, du måtte være i besiddelse af, er vigtig for sagen, vil vedkommende bede statsadvokaten om at optage dig i et vidnebeskyttelsesprogram. Programmet kan også omfatte dine familiemedlemmer og andre slægtninge og består normalt af foranstaltninger til beskyttelse af din personlige sikkerhed og/eller ejendom.

Hvilken hjælp og vejledning kan jeg få under politiefterforskningen?

Du kan få lægehjælp, men du skal selv betale for den, medmindre du har en gyldig sundhedsforsikring. Borgere fra EU's 27 medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz kan med fordel benytte det Link åbner i nyt vindueeuropæiske sygesikringskort. Du kan om nødvendigt også få psykologhjælp og andre former for hjælp, men du skal selv betale for den bistand, du får.

Hvis du har været offer for vold i hjemmet, kan du få gratis bistand af Link åbner i nyt vindueCommission on Domestic Violence og agenturet Link åbner i nyt vindueAppoġġ.

Er der muligheder for at indgå forlig eller indlede mediation mellem gerningsmanden og mig?

Der er ingen mulighed for at indgå forlig eller indlede mediation mellem dig og gerningsmanden. Det er kun muligt for den offentlige anklager og gerningsmanden at indgå en aftale, men du vil ikke blive inddraget i denne procedure. Hvis det lykkes den offentlige anklager og gerningsmanden at indgå en aftale, skal den fremlægges til rettens godkendelse.

Hvordan fortsætter min sag, når efterforskningen er afsluttet?

Når efterforskningen er afsluttet, træffes der beslutning om, hvorvidt der er beviser nok til, at der kan gennemføres en retssag. Der er to muligheder afhængigt af lovovertrædelsens alvor:

 • Hvis lovovertrædelsen er mindre alvorlig, og efterforskningen er foretaget af en politibetjent, afgør vedkommende, om sagen skal indbringes for Court of Magistrates.
 • Hvis lovovertrædelsen er alvorlig, og efterforskningen er foretaget af en undersøgelsesdommer, vil der blive afholdt et retsmøde i Court of Magistrates. Under retsmødet vil retten undersøge bevismaterialet, og hvis den beslutter, at sagen skal for retten, henviser den sagen til statsadvokaten, som herefter indbringer sagen for Criminal Court (den maltesiske strafferet).

Hvis din sag indbringes for retten, sender politiet dig et brev. Hvis retten beslutter at afhøre dig som vidne, vil brevet også indeholde oplysninger om tid og sted for afhøringen.

Kan jeg appellere, hvis min sag henlægges uden at komme for retten?

Hvis lovovertrædelsen efterforskes af en politibetjent, og vedkommende beslutter at henlægge sagen, kan du som offer appellere afgørelsen til Court of Magistrates. Court of Magistrates vil bede dig om – under ed – at bekræfte de oplysninger, du har afgivet i din anmeldelse, og om at bekræfte, at du er villig til at afgive vidneforklaring i retten. Du skal også betale et bestemt beløb fastsat af retten som garanti for, at du reelt ønsker at anlægge sag mod gerningsmanden. Court of Magistrates undersøger bevismaterialet, og hvis retten finder det tilstrækkeligt, vil den bede politiet om at fortsætte retssagen.

Jeg er udlænding. Hvordan beskyttes mine rettigheder og interesser?

Hvis du er udlænding og har været offer for en lovovertrædelse i Malta, har du alle ovenstående rettigheder. Derudover kan du anmelde en lovovertrædelse på dit modersmål, hvis du ikke taler engelsk eller maltesisk. Politiet skaffer en tolk eller træffer andre nødvendige foranstaltninger, så de fuldt ud kan forstå, hvad anmeldelsen handler om.

Du kan benytte en tolk under efterforskningen, men du skal selv betale for vedkommendes bistand.

Yderligere oplysninger:


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/12/2016

2 – MINE RETTIGHEDER UNDER RETSSAGEN


Hvordan kan jeg blive inddraget i retssagen?

Hvilke rettigheder har jeg som vidne?

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Kan jeg få retshjælp?

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvordan kan jeg fremsætte erstatningskrav over for gerningsmanden eller få erstatning fra staten?

Er der mulighed for at indgå forlig eller indlede mediation mellem gerningsmanden og mig?

Jeg er udlænding. Hvordan beskyttes mine rettigheder og interesser?

Yderligere oplysninger

Hvordan kan jeg blive inddraget i retssagen?

Du kan også deltage i retssagen som såkaldt civil part. Du skal indgive en ansøgning til retten. Retten behandler din ansøgning og afgør, hvorvidt du kan få lov til at deltage som civil part. Som civil part kan du deltage i alle retsmøder, også lukkede retsmøder.

Dine rettigheder under retssagen varierer afhængigt af, hvilken ret der behandler din sag:

 • Hvis din sag føres af en politibetjent ved Court of Magistrates (maltesisk byret), har du næsten samme rettigheder som tiltalte, dvs. at du eller din advokat kan fremlægge bevismateriale, foretage krydsafhøring af vidner (ved at stille spørgsmål gennem politibetjenten, der fører sagen) osv.
 • Hvis din sag føres af statsadvokaten, vicestatsadvokaten eller en offentlig anklager ved Criminal Court (den maltesiske strafferet), kan du kun deltage i retsmødet og fremføre argumenter vedrørende strafudmålingen, hvis nævningetinget har fundet gerningsmanden skyldig.

Under retssagen anbefales det at søge bistand hos en advokat, men er ikke obligatorisk. Du skal selv betale for advokatbistanden. Du skal også betale alle andre udgifter i forbindelse med din deltagelse i retssagen (f.eks. rejseudgifter, ubetalt orlov mm.). Maltesisk lov giver ikke mulighed for refusion af sådanne omkostninger.

Din advokat vil få mulighed for at gennemgå alle sagsakterne og tage notater eller bede om kopier af dokumenter. Hvis din sag derimod indbringes for Criminal Court og et nævningeting, vil kun statsadvokaten, den formodede gerningsmand og vedkommendes advokat have adgang til sagsakterne.

Hvilke rettigheder har jeg som vidne?

Under retssagen vil du sandsynligvis blive indkaldt til afhøring som vidne. Du vil modtage et brev om tid og sted for afhøringen. Brevet vil blive givet til dig af en politibetjent eller sendt med posten. Du har ikke pligt til at deltage i afhøringen, men det anbefales, at du gør det, for hvis retten mener, at din vidneforklaring er vigtig, vil den træffe foranstaltninger for at sikre, at du deltager i det næste retsmøde.

Du har dog ikke pligt til at besvare spørgsmål eller til at fremlægge dokumenter eller andet bevismateriale, der kan belaste dig.

I visse tilfælde kan du:

 • afhøres uden at have direkte kontakt med gerningsmanden
 • afhøres på din bopæl, og/eller

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvis du er under 16 år, og du skal afhøres ved et retsmøde, kan du bede om at blive afhørt via en videokonference. I så fald behøver du ikke møde i retten og være til stede i retssalen.

Hvis du forsørges af den formodede gerningsmand (f.eks. hvis den formodede gerningsmand er din forælder), vil du blive anbragt i et sikkert miljø, normalt på et center under det maltesiske ministerium for social solidaritet, hvor du kan få hjælp af socialrådgivere og psykologer.

Som barn kan du desuden få hjælp hos det maltesiske agentur for velfærd for børn og familier i nød, Link åbner i nyt vindueAppoġġ. Hjælpen kan bl.a. omfatte psykologhjælp, social bistand, rådgivning mm. Bistanden er gratis og er ikke knyttet til straffesagen.

Kan jeg få retshjælp?

Ofre har ikke adgang til gratis retshjælp under retssagen.

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvis gerningsmanden ikke er blevet anholdt, og du er bange for vedkommende, kan du eller din advokat bede den politibetjent, der er ansvarlig for din sag, om at udstede et tilhold mod gerningsmanden. Politibetjenten vil herefter anmode retten om at udstede tilholdet. Når retten udsteder tilholdet, vil den bede gerningsmanden om at betale et bestemt beløb (normalt mellem 100 og 2 300 EUR) som garanti. Hvis gerningsmanden overtræder tilholdet, vil vedkommende ikke få refunderet beløbet.

Hvis du er blevet indkaldt til afhøring under retsmødet, og du mener, at du er i fare, kan du bede om at blive afhørt uden at have direkte kontakt med gerningsmanden. Retten kan gøre dette ved at skærme dig mod gerningsmanden (f.eks. med et uigennemsigtigt forhæng) eller ved at gennemføre afhøringen via en videokonference, uden at du er til stede i retssalen.

Du kan også bede den politibetjent, der er ansvarlig for din sag, om at optage dig i et vidnebeskyttelsesprogram. Du skal erklære, at du er villig til at afgive vidneforklaring mod gerningsmanden under retsmødet. Hvis politibetjenten mener, at din vidneforklaring eller andet bevismateriale, du måtte være i besiddelse af, er vigtig for sagen, vil vedkommende bede statsadvokaten om at optage dig i et vidnebeskyttelsesprogram. Programmet kan også omfatte dine familiemedlemmer og andre slægtninge. Det består normalt af foranstaltninger til beskyttelse af din personlige sikkerhed og/eller ejendom.

Hvordan kan jeg fremsætte erstatningskrav over for gerningsmanden eller få erstatning fra staten?

I henhold til maltesisk lov kan du kun fremsætte erstatningskrav over for gerningsmanden ved at fremsætte et civilt krav ved en civil ret. Der er ingen mulighed for at fremsætte erstatningskrav inden for rammerne af straffesagen.

Retten, der behandler din sag, kan i visse tilfælde dog pålægge gerningsmanden at betale dig erstatning for det tab, du har lidt. Dette kan ske i to tilfælde:

 • Hvis retten idømmer gerningsmanden fængselsstraf, men udsætter fuldbyrdelsen af straffen, kan retten pålægge vedkommende at betale dig erstatning for eventuelle tab og skader, som lovovertrædelsen har medført.
 • Hvis retten giver gerningsmanden en betinget dom (tvungen foranstaltning uden fængselsstraf), kan den pålægge vedkommende at betale dig erstatning på op til 1 164,69 EUR.

Hvis du har været offer for en voldsforbrydelse, der har fundet sted efter 1. januar 2006, kan du ansøge om økonomisk erstatning fra den maltesiske stat. Se faktabladet om erstatning til ofre for lovovertrædelser i Malta (vil snart være tilgængelig på Link åbner i nyt vindueengelsk og Link åbner i nyt vinduemaltesisk) på Det Europæiske Retlige Netværk.

Er der mulighed for at indgå forlig eller indlede mediation mellem gerningsmanden og mig?

Der er ingen mulighed for at indgå forlig eller indlede mediation mellem dig og gerningsmanden under retssagen. Hvis du af en eller anden årsag ikke længere ønsker at føre sag mod gerningsmanden (hvis du f.eks. har tilgivet vedkommende), kan du fremsætte en erklæring herom under retsmødet. Retten tager din erklæring i betragtning, når den træffer sin afgørelse i sagen.

Jeg er udlænding. Hvordan beskyttes mine rettigheder og interesser?

Hvis du er udlænding, har du alle ovenstående rettigheder. Maltesisk lov giver ikke mulighed for gratis tolkning eller oversættelse af dokumenter under retssagen. Du kan få tolkebistand, hvis du selv betaler for den.

Hvis du er bosiddende i udlandet, kan du afhøres som vidne via en telefonkonference eller videokonference. Hvis du har brug for at modtage et dokument i udlandet, vil du få en kopi med posten på et sprog, du forstår, samt en forklaring af dine rettigheder og pligter vedrørende det pågældende dokument, og oplysning om, hvordan du kan få fat på originalen.

Yderligere oplysninger:


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/12/2016

3 – MINE RETTIGHEDER EFTER (FØRSTE) RETSSAG


Kan jeg appellere en dom eller en frifindelse?

Er der yderligere appelmuligheder?

Hvilke rettigheder har jeg, når rettens dom træder i kraft?

Yderligere oplysninger

Kan jeg appellere en dom eller en frifindelse?

Retssagen slutter med, at retten dømmer eller frikender den tiltalte. Hvis den tiltalte findes skyldig, vil dommeren afsige dom over vedkommende. I henhold til maltesisk lov har kun den tiltalte og statsadvokaten ret til at appellere en dom/frifindelse og/eller strafudmålingen til Court of Criminal Appeal (den strafferetlige appelret i Malta).

Hvis appellen er indgivet, og du har været civil part under den første retssag, vil din advokat dog have ret til at gennemgå alle relevante dokumenter vedrørende appelproceduren.

Er der yderligere appelmuligheder?

Court of Criminal Appeals afgørelse kan ikke appelleres yderligere.

Hvilke rettigheder har jeg, når rettens dom træder i kraft?

Når dommen træder i kraft, modtager du en kopi af rettens afgørelse. Hvis gerningsmanden er idømt fængselsstraf, kan du bede politiet om yderligere oplysninger om vilkårene for gerningsmandens afsoning af dommen. Politiet kan nægte at udlevere oplysningerne, hvis de af sikkerhedsmæssige årsager er gjort fortrolige.

Yderligere oplysninger:


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/12/2016

4 – HJÆLP OG STØTTE TIL OFRE FOR LOVOVERTRÆDELSER


Det maltesiske agentur forfor socialt velfærd for børn og familier i nød Appoġġ

Støtteorganisation for ofre

Det maltesiske agentur for socialt veldfærd for børn og familier i nød Appoġġ

Appogg-agenturet tilbyder socialrådgivning, psykologbistand, hjælp, støtte og rådgivning til ofre, i særdeleshed sårbare grupper såsom børn og ofre for vold i hjemmet.

Det maltesiske agentur for socialt velfærd for børn og familier i nød Appoġġ)

 • er etableret under instituttet for sociale velfærdsydelser under ministeriet for familie og social solidaritet
 • tilbyder løbende socialrådgivning, psykologbistand, hjælp, støtte og rådgivning til ofre, i særdeleshed sårbare grupper såsom børn og ofre for vold i hjemmet
 • tilbyder gratis ydelser, der ikke er afhængige af retsforfølgning og domfældelse af gerningsmanden

KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.appogg.gov.mt/

Støtteorganisation for ofre

Støtteorganisation for ofre tilbyder ofre for forbrydelser professionel, uafhængig, fortrolig og upartisk information om deres rettigheder og de ydelser og den bistand, de har ret til.

Støtteorganisationen for ofre

 • er en uafhængig organisation, der ikke er del en af politiet, domstolene eller andre strafferetlige organer
 • tilbyder ofre for forbrydelser professionel, uafhængig, fortrolig og upartisk information om deres rettigheder og de ydelser og den bistand, de har ret til
 • tilbyder oplysninger om Maltas strafferetlige system og straffesager
 • tilbyder gratis ydelser, der er tilgængelige, uanset om forbrydelsen er blevet anmeldt eller ej, og uanset hvornår den har fundet sted.

KONTAKT:

Websted: www.victimsupportmalta.org


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/12/2016