Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Malta


predpisov považuje za trestný čin, utrpeli ujmu, napr. ste sa zranili, bol poškodený alebo odcudzený váš majetok atď. Ako obeti trestného činu vám zákon poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní (procese).

Trestnoprávne konanie na Malte začína vyšetrovaním trestného činu. V závislosti od spáchaného trestného činu vedie vyšetrovanie polícia alebo vyšetrujúci sudca.

Menej závažné trestné činy (trestné činy, ktoré sa trestajú uložením pokuty alebo odňatím slobody na menej ako šesť mesiacov) vyšetruje príslušník polície. Ak existuje proti páchateľovi dostatok dôkazov, príslušník polície predloží prípad magistrátnemu súdu a na súde vystupuje ako žalobca. Sudca v priebehu súdneho konania preskúma zhromaždené dôkazy a údajného páchateľa uzná vinným, alebo ho oslobodí. Ak je páchateľ usvedčený, ten istý sudca špecifikuje trest, ktorý sa má uložiť.

Všetky ostatné trestné činy vyšetrujú vyšetrujúci sudcovia. Ak existuje proti páchateľovi dostatok dôkazov, vyšetrujúci sudca predloží prípad magistrátnemu súdu. Magistrátny súd preskúma dôkazy a ak sú dostatočné, prípad predloží generálnemu prokurátorovi. Ten potom prípad predloží trestnému súdu, ktorý o ňom rozhodne. Počas súdneho konania žalobca žaluje páchateľa pred sudcom a porotou. O páchateľovej vine alebo nevine rozhoduje porota. Ak je páchateľ uznaný vinným, sudca špecifikuje trest, ktorý mu bude uložený.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021