Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuriteo ohvrite õigused kriminaalmenetluses - Põhja-Iirimaa

Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.


Kui Te olete langenud kuriteo ohvriks, on Teil seaduse kohaselt teatavad individuaalsed õigused nii enne kui ka pärast kohtumenetlust ja selle ajal. Teile osutatakse ka mitmesugust abi ning Te saate taotleda kuriteoga tekitatud kahju hüvitamist.

Põhja-Iirimaal algab kriminaalmenetlus kuriteo uurimisega, mille käigus politsei kogub tõendeid. Kui politsei on uurimise lõpetanud, antakse juhtum üle prokuratuurile. Prokurör uurib, kas kahtlusaluse vastu on piisavalt tõendeid, et süüdimõistmine oleks tõenäoline, ning kas süüdistuse esitamine on üldsuse huvides. Kui prokurör leiab, et süüdistust ei peaks esitama, siis asja menetlemine lõpetatakse. Vastasel juhul valmistab prokurör asja ette kohtusse viimiseks ning kahtlustatav antakse kohtu alla. Mõlemal juhul teatatakse Teile prokuröri otsusest ning kui asi läheb kohtusse, siis ka kohtuistungi kuupäevast.

Kergemaid õigusrikkumisi arutavad rahukohtud (magistrates' courts). Raskemaid kuritegusid (näiteks vägistamine või röövimine) arutavad kroonikohtutes (Crown Courts) kohtunik ja vandekohus (jury). Vandekohus koosneb 12 valijate registrist juhuslikult valitud inimesest, kes otsustavad neile kohtuistungi ajal esitatud tõendite põhjal, kas süüdistatav on kuriteos süüdi või mitte. Kohtunik teeb kohtumenetluse käigus otsuse õigusküsimustes, näiteks selle kohta, kas teatavad tõendid on vastuvõetavad. Kui vandekohus leiab kohtumenetluse lõppedes, et süüdistatav on süüdi, määrab kohtunik seaduse kohaselt kuriteo eest karistuse.

Klõpsake vajaliku teabe saamiseks alljärgneval lingil:

Lingil klikates avaneb uus aken1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

Lingil klikates avaneb uus aken2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken4 - Hüvitis

Lingil klikates avaneb uus aken5 - Minu õigus saada abi ja toetust


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 14/03/2019