Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Полша


Вие сте жертва на престъпление, ако сте пострадали вследствие на деяние, което е наказуемо съгласно наказателното право — например, ако сте претърпели телесни повреди или ако имуществото Ви е пострадало поради повреда или кражба. Като жертва на престъпление имате определени законови права както по време на съдебното производство, така и след неговото приключване. Можете също така да получите различни форми на съдействие и помощ, както и обезщетение или поправяне на произтеклите от престъплението вреди.

В Полша наказателното производство се състои от предварително разследване и съдебно производство. Предварителното разследване се осъществява преди съдебното производство. Неговата цел е да се изяснят фактите за извършеното престъпление и да се установят извършителите. Доказателствата се събират от полицията и прокуратурата. Ако бъдат събрани достатъчно доказателства, срещу извършителите се повдига обвинение. Ако ли не, делото се прекратява. Обвинителният акт, изготвен от прокурора, се внася за разглеждане от съда.

По време на процеса съдът разглежда събраните доказателства, за да установи дали подсъдимият е виновен. Ако подсъдимият бъде признат за виновен, му се налага предвиденото в закона наказание. В противен случай той бива оправдан по всички обвинения.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 - Моите права като жертва на престъпление

Връзката отваря нов прозорец2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец3 - Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 - Обезщетение

Връзката отваря нов прозорец5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/01/2019