Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Polen


Du vil blive anset for at være offer for en forbrydelse, hvis du har lidt skade som følge af en strafbar handling, f.eks. hvis du lider legemsbeskadigelse eller mister dine ejendele som følge af beskadigelse eller tyveri. I din egenskab af forurettet har du visse rettigheder både under og efter straffesagen. Du kan også få forskellige former for bistand og støtte samt erstatning for det tab, du har lidt som følge af den strafbare handling.

I Polen består den strafferetlige procedure i en indledende efterforskning, der eventuelt efterfølges af en retssag. Formålet med den indledende efterforskning er at få klarlagt sagens faktiske omstændigheder og identificere gerningsmændene. Politiet og anklagemyndigheden tilvejebringer bevismaterialet. Hvis der foreligger tilstrækkeligt med beviser, vil man rejse tiltale mod gerningsmændene. I modsat fald vil sagen blive henlagt. Retten vurderer, om anklagemyndigheden kan gives medhold i punkterne på anklageskriftet.

Under sagen vurderer retten, om der er tilstrækkeligt med beviser til, at tiltalte kan kendes skyldig. Hvis tiltalte kendes skyldig, vil han eller hun blive idømt den straf, der er forskyldt. Hvis ikke vil han eller hun blive frifundet for enhver anklage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for:

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/11/2018