Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Polen

Du vil blive anset for at være offer for en forbrydelse, hvis du har lidt skade som følge af en strafbar handling, f.eks. hvis du lider legemsbeskadigelse eller mister dine ejendele som følge af beskadigelse eller tyveri. I din egenskab af forurettet har du visse rettigheder både under og efter straffesagen. Du kan også få forskellige former for bistand og støtte samt erstatning for det tab, du har lidt som følge af den strafbare handling.

I Polen består den strafferetlige procedure i en indledende efterforskning, der eventuelt efterfølges af en retssag. Formålet med den indledende efterforskning er at få klarlagt sagens faktiske omstændigheder og identificere gerningsmændene. Politiet og anklagemyndigheden tilvejebringer bevismaterialet. Hvis der foreligger tilstrækkeligt med beviser, vil man rejse tiltale mod gerningsmændene. I modsat fald vil sagen blive henlagt. Retten vurderer, om anklagemyndigheden kan gives medhold i punkterne på anklageskriftet.

Under sagen vurderer retten, om der er tilstrækkeligt med beviser til, at tiltalte kan kendes skyldig. Hvis tiltalte kendes skyldig, vil han eller hun blive idømt den straf, der er forskyldt. Hvis ikke vil han eller hun blive frifundet for enhver anklage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for:

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/11/2018

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke oplysninger vil jeg få fra myndighederne (f.eks. politiet, anklagemyndigheden) efter, at forbrydelsen er blevet begået, men før jeg har anmeldt den?

Ofret er skriftligt blevet orienteret om sine rettigheder før den første afhøring, der finder sted efter anmeldelsen af forbrydelsen. I mellemtiden kan myndigheden give ofret oplysninger om hans/hendes rettigheder, som vil være nyttige under sådanne omstændigheder.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen er begået ( EU-borgere og tredjelandsstatsborgere) Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Tredjelandsstatsborgeres rettigheder er beskyttet på samme måde som borgerne i EU's medlemsstater, med undtagelse af retten til at få adgang til den erstatning fra staten, der tildeles til ofre for visse strafbare handlinger. Denne kompensationen udbetales kun til borgere i EU's medlemsstater.

Hvilke oplysninger vil jeg få, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Før den første afhøring modtager offeret skriftlige oplysninger om hans/hendes vigtigste rettigheder, herunder om hans/hendes status i efterforskningsfasen, om muligheden for at indgive anmodninger om specifikke retsskridt (f.eks. vidneforklaringer), om at få bistand fra en repræsentant, om at anmode om at få udpeget en beskikket advokat, om retten til at henvise sagen til mægling, om at få adgang til sagens akter, om at klage over et tiltalefrafald, om at fremsætte et krav om erstatning mod den tiltalte eller en anmodning om erstatning fra staten, om adgang til juridisk bistand, tilgængelige beskyttelsesforanstaltninger og støtte, om adgang til støtte fra fonden til støtte for ofre og støtte til resocialisering efter endt afsoning, om muligheden for at få udstedt en europæisk beskyttelsesordre, om organisationer, der giver støtte til ofre og om muligheden for at få godtgjort de udgifter, der er afholdt i forbindelse med deltagelse i sagen.

Har jeg ret til gratis oversættelse eller tolkning (ved min kontakt med politiet eller andre myndigheder i efterforskningsfasen og under straffesagen)?

I forbindelse med sagen vil der blive indkaldt en tolk i forbindelse med sagsskridt, der kræver deltagelse af et offer, der ikke taler polsk. Breve, der sendes til, eller som modtages fra personen, bliver oversat. Ofret bærer ikke omkostningerne til oversættelsen.

Hvordan vil myndighederne sørge for, at jeg forstår dem, og at de forstår mig (hvis jeg er et barn, eller jeg har et handicap) Børn, der har været udsat for en forbrydelse, repræsenteres af deres forældre eller af dem, der rent faktisk tager sig af børnene.

Sårbare personers rettigheder (f.eks. ældre mennesker) kan udøves af dem, der rent faktisk tager sig af disse personer. Forældrene eller dem, der rent faktisk bistår dem, skal sikre, at ofrene på passende vis deltager i de forskellige stadier af sagen, og hvis de er i tvivl om, hvorvidt de pågældende forstår betydningen af det, der foregår i sagen, kan de underrette det organ, der fører sagen. Støtte til ofre for kriminalitet

Hvem yder støtte til ofre for kriminalitet?

I Polen er det fonden til støtte for ofre og til støtte for resocialisering, der indsamler midler til bl.a. at støtte ofre for kriminalitet og deres familiemedlemmer.

Fondens ledelse og justitsministeren overfører midlerne til ikke-statslige organisationer, der har specialiseret sig i at støtte til ofre, og disse organisationer udpeges ved hjælp af en udvælgelsesprøve. Støtten fra fonden er af juridisk, psykologisk og materiel karakter. Vil politiet automatisk henvise mig til det organ, der støtter ofre for kriminalitet?

Den myndighed, der fører sagen, er forpligtet til at orientere ofret før det første retsmøde om muligheden for at opnå økonomisk støtte fra fonden til støtte for ofre og til støtte for resocialisering.

Hvordan beskyttes mit privatliv?

Gerningsmanden har ikke adgang til oplysninger om ofrets bopæl og arbejdsplads.

Med hensyn til vidner - og dermed som regel alle ofre - kan anklagemyndigheden eller retten i sager, der vedrører særlig grov kriminalitet, beslutte, at vidnernes personlige oplysninger og andre omstændigheder, der kan afsløre deres identitet, skal være fortrolige.

Dette kan ske, hvis der er en begrundet risiko for disse personers eller deres nærtståendes liv, sundhed, frihed eller ejendom. Skal jeg først anmelde en forbrydelse, før jeg kan få støtte til ofre for kriminalitet?

Adgangen til støtte til ofre for kriminalitet er ikke betinget af, at forbrydelsen er blevet anmeldt.

En person, der ønsker at opnå støtte, skal kun kunne godtgøre, at han eller hun har været udsat for en forbrydelse. Min personlige beskyttelse, hvis jeg er I fare

Hvilket type beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige?

Foreligger der en trussel mod ofret og dettes nærtstående, har de ret til:

beskyttelse under sagen,

  • personlig beskyttelse,
  • bistand i forbindelse med flytning til en anden adresse.
  • Hvem kan give mig beskyttelse?

Beskyttelsen ydes af lederen af politidistriktet eller af hovedstadens politi (wojewódzki (Stołeczny) Policji).

Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg stadig er truet af gerningsmanden?

Vurderingen af, om det er nødvendigt at anvende og opretholde beskyttelses- og støtteforanstaltninger, foretages af lederen af politidistriktet eller af hovedstadens politi.

Vil nogen vurdere min situation for at se, om der er en risiko for, at jeg igen vil lide skade under straffesagen (i forbindelse med efterforskningen eller selve retssagen)?

Den myndighed, der fører sagen, er forpligtet til at inddrage ofret i efterforskningen for at undgå, at den får negative konsekvenser for vedkommende.

Myndigheden skal altid reagere, hvis et offer ikke behandles med den respekt, som han/hun har krav på, eller vedkommende ikke føler sig sikker. I tilfælde af voldtægt eller lignende forbrydelser afgiver ofret sin forklaring i et særligt lokale uden gerningsmandens tilstedeværelse.

Under retsmødet kan retsformanden bestemme, at den tiltalte skal forlade retssalen, når ofret skal afgive forklaring.

Hvilke beskyttelsesforanstaltninger er der til rådighed for de mest sårbare ofre?

Hvis ofret er sårbart, for eksempel på grund af vedkommendes alder eller helbredstilstand, og han eller hun ikke er i stand til aktivt at deltage i retssagen, kan vedkommendes rettigheder udøves af den person, der rent faktisk tager sig af ham eller hende.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Mindreårige ofres rettigheder udøves enten af deres retlige repræsentanter eller af dem, der rent faktisk tager sig af dem.

Hvis det er forældrene, der har begået forbrydelsen, repræsenteres det mindreårige offer under retssagen af en børnesagkyndig, der er udpeget af retten. En nærtstående er død som følge af kriminalitet – hvilke rettigheder har jeg?

Hvis ofret er afgået ved døden, kan ofrets pårørende indtræde i vedkommendes rettigheder under sagen.

De har således alle ofrets rettigheder. En nærtstående er blevet udsat for en forbrydelse – hvilke rettigheder har jeg?

Et offers nærtstående har ret til juridisk, psykologisk og materiel støtte fra fonden til støtte for ofre og til støtte for resocialisering.

I er de groveste sager, hvor der er fare for disse personers liv eller sundhed, kan de få beskyttelse og bistand (beskyttelse under straffesagen, personlig beskyttelse, hjælp til flytning). Kan jeg få adgang til mægling?

På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed, mens mæglingen pågår? Sagen kan henvises til mægling på sagens indledende stadium, eller mens straffesagen verserer, forudsat at ofret og den tiltalte samtykker heri.

Mæglingen gennemføres af en mægler på en upartisk og fortrolig måde. Under mæglingen kan ofret give sin mening til kende, dvs. angive, hvad han eller hun forventer fra gerningsmanden. Mæglingen bringer ikke sagen til afslutning, men resultaterne tages i betragtning af både anklageren og retten. Hvor kan jeg finde de bestemmelser, hvori mine rettigheder er fastsat?

Bestemmelserne om rettighederne for ofre for strafferetlige handlinger findes i strafferetsplejeloven, straffeloven, straffuldbyrdelsesloven, lov af 7. juli 2005 om betaling af erstatning fra staten til ofre for bestemte lovovertrædelser [konsolideret udgave:

Lovtidende (Dziennik Ustaw) 2016, retsakt 325], lov af 28. november 2014 om beskyttelse af og støtte til ofre og vidner (lovtidende 2015, retsakt 21), bekendtgørelse af 29. september 2015 om fonden til støtte for ofre og til støtte for resocialisering (lovtidende 2015, retsakt 1544) samt lov af 17. juni 2004 om klager over tilsidesættelse af en parts ret til, at vedkommendes sag uden ugrundet ophold behandles inden for rammerne af en efterforskning, der udføres eller forestås af en anklager, eller inden for rammerne af en retssag (konsolideret udgave: Lovtidende 2016, retsakt 1259 med senere ændringer).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/11/2018

3 - Mine rettigheder efter retssagen


Kan jeg klage over beslutningen?

I en offentlig retsforfølgning kan den anfægtede part appellere afgørelsen, hvis han/hun optrådte som en anklagemyndighed.

Hvis sagen mod lovovertræderen er blevet standset betinget af, at afgørelsen er truffet på mødet, kan den anklagede anke, selv om han/hun ikke   har handlet som en anklagemyndighed  .

Den anklagede part kan klage over afgørelsen om den private retsforfølgning, fordi han/hun fungerer som anklagemyndighed.

Hvad er mine rettigheder, efter at dommen er blevet annonceret?

Hvis lovovertræderen er forpligtet til at fjerne tabet, giver retten offret en kopi af afgørelsen. Hvis lovovertræderen ikke fjerner tabet, og han/hun er blevet dømt til fængsel med betinget suspension af dens fuldbyrdelse, kan den begærede part anmode om fuldbyrdelse af dom.

Har sagen over for overtrædelsen betinget af ophør, har den anklagede ret til at deltage i mødet i forbindelse med sagen.

Har jeg ret til beskyttelse efter forsøget er afsluttet? I hvilket tidsrum?

Efter afslutningen af ​​proceduren har den aggregerede part ret til beskyttelse og støtte, hvis der er en trussel mod hans eller hendes nære familie eller helbred.  Beskyttelses- og støtteforanstaltningerne skal anvendes så længe truslen eksisterer.

Hvilke oplysninger vil jeg få, hvis lovovertræderen er dømt?

Den anklagede part vil modtage fra de retlige oplysninger, der er inkluderet i den strafbare straffesag, lovovertræderen er blevet dømt, for hvilket tidspunkt og om straffen er betinget af suspension,  forpligtelser pålagt de dømte, herunder forpligtelsen til at fjern tabet.

Vil jeg få oplysninger om, at lovovertræderen er blevet frigivet (herunder tidligere eller betinget frigivelse) eller at han/hun er flygtet fra fængslet?

Den anklagede part har ret til at indgive en ansøgning om at blive informeret om den dømte, der forlader fængslet . Derefter vil han/hun blive underrettet om afskedigelsen af ​​fængslet efter at tjene dommen , der giver fængslet tilladelse til at betjene fængselsstraff inden for et elektronisk overvågningssystem, fængsels flugt fra fængsel giver dommeren en midlertidig frigivelsespas, bryder i straffens udførelse og betinget frigivelse.

Vil jeg deltage i proceduren med udstedelse af en afgørelse om afskedigelse eller betinget frigivelse? Kan jeg for eksempel udtale eller appellere?

Den anklagede part deltager ikke i mødet vedrørende betinget frigivelse fra fængslet og kan ikke appellere mod en sådan afgørelse.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/11/2018

4 - Erstatning


Hvordan skal jeg fremsætte et erstatningskrav overfor gerningsmanden? (f.eks. ved intervention i sagen, civilt søgsmål, indtræden som civil part i sagen)

Et offer for en forbrydelse har følgende muligheder for at kræve erstatning fra gerningsmanden:

  1. ofret kan anlægge en erstatningssag ved en civil domstol. For civile søgsmål skal der betales retsafgift. En civil sag kan anlægges, uanset om der er rejst en straffesag, men den kan udsættes indtil den endelige afslutning af straffesagen. Hvis offeret får medhold i sagen, fuldbyrdes dommen af fuldbyrdelsesmyndigheden, som er fogeden.
  2. Under straffesagen kan ofret fremsætte en begæring om, at gerningsmanden betaler en godtgørelse. Der er tale om en forpligtelse til at afhjælpe skaden eller betale erstatning for det lidte tab. Alternativt kan retten tilkende ofret en erstatning. Ofrets begæring kan imødekommes, hvis der afsiges en fældende dom, dvs. hvis den tiltalte kendes skyldig.
  3. Såfremt gerningsmanden idømmes en betinget frihedsstraf, kan retten tilpligte gerningsmanden at afhjælpe den skade, der er forvoldt ved den strafbare handling.
  4. I tilfælde af et betinget tiltalefrafald, pålægger retten gerningsmanden at afhjælpe skaden helt eller delvist.

Retten har pålagt gerningsmanden at betale erstatning til mig. Hvordan får jeg gerningsmanden til at betale erstatningen?

  1. Hvis retten har pålagt gerningsmanden at afhjælpe skaden, og vedkommende ikke efterkommer pålægget, kan ofret indlede en tvangsfuldbyrdelsessag.
  2. Hvis gerningsmanden er idømt en betinget fængselsstraf, eller sagen er endt med et betinget tiltalefrafald, og den pågældende ikke opfylder sin forpligtelse til at afhjælpe skaden, kan der træffes foranstaltninger til fuldbyrdelse af straffen eller genoptagelse af sagen. Sådanne foranstaltninger, og navnlig den reelle trussel om at blive sat i fængsel, har en motiverende indflydelse på gerningsmanden, der - selv når fuldbyrdelsen ikke giver resultat - får fremskaffet sig økonomiske midler til at opfylde ofrets krav. For at få truffet sådanne foranstaltninger skal ofret blot meddele retten eller kriminalforsorgen, at gerningsmanden ikke har opfyldt sin forpligtelse.

Hvis gerningsmanden nægter at betale, kan jeg så få et forskud fra statskassen? Under hvilke betingelser?

Hvis gerningsmanden ikke opfylder sin forpligtelse til at betale erstatning, kan ofret ikke få et forskud fra statskassen.

Ofrene kan få akut økonomisk hjælp fra fonden til støtte for ofre og til resocialisering, der ydes af enheder med speciale i at støtte ofre for kriminalitet.

Har jeg ret til erstatning fra staten?

Ofre for grove forbrydelser og deres pårørende kan opnå en særlig ydelse fra staten. Det gælder for personer, der har fast bopæl i Polen eller en anden EU-medlemsstat, og som som følge af en strafbar handling har lidt alvorlig personskade, eller som har været sygemeldt i mere end syv dage, samt for pårørende til en person, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse.

Er jeg berettiget til erstatning, hvis gerningsmanden ikke kendes skyldig?

Den statslige ydelse kommer også til udbetaling, selv om gerningsmanden ikke kendes skyldig.

Har jeg ret til at modtage en ad hoc-betaling, mens jeg afventer udfaldet af min erstatningssag?

Et offer, der har ret til erstatning, kan få udbetalt et garantibeløb, dvs. et engangsbeløb, der udbetales, før afgørelsen træffes. Dette beløb kan bruges til delvis betaling af udgifter til lægebehandling, genoptræning eller betaling af begravelsesomkostninger.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/11/2018

5 - Ret til støtte og bistand


Jeg er blevet udsat for en forbrydelse. Hvem skal jeg kontakte for at få støtte og bistand?

Støtte til ofre for kriminalitet og deres pårørende ydes af ikke-statslige organisationer, der modtager tilskud fra fonden til støtte for ofre og resocialisering. Dette tilskud ydes af justitsministeren.

Ofret orienteres om muligheden for denne støtte, før han eller hun skal afgive forklaring første gang.

En liste over alle organisationer, der har fået tilskud til at støtte ofre og deres pårørende, og alle mulighederne for at opnå støtte findes på Justitsministeriets hjemmeside Link åbner i nyt vinduehttps://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, under afsnittet: Støtte til ofre for kriminalitet og deres pårørende - liste over organer og organisationer (zakładka Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Hjælpelinje, der yder støtte til ofre for kriminalitet

I øjeblikket er der ingen landsdækkende hjælpelinje til ofre for forbrydelser. Til gengæld findes der en hjælpelinje for ofre for vold i hjemmet.

Er der gratis støtte til ofre for kriminalitet?

Støtte til ofre for kriminalitet er gratis.

Hvilken form for støtte kan jeg modtage fra de statslige myndigheder?

De statslige myndigheder giver ofre for kriminalitet oplysninger om steder, hvor der ydes støtte. Visse kategorier af ofre har ret til gratis juridisk bistand som følge af deres alder og deres økonomiske situation. Ofre for forbrydelser har ret til lægehjælp efter de almindelige regler.

Hvilken form for støtte kan jeg modtage fra ikke-statslige organisationer?

Ofret kan få juridisk, psykologisk og økonomisk støtte fra ikke-statslige organisationer, der får tilskud fra fonden til støtte for ofre og resocialisering, bl.a. for at dække udgifterne til fødevarer i form af madkuponer, tøj, undertøj, sko, produkter til personlig pleje, husleje, midlertidig indkvartering, uddannelse og skolegang samt transport.

En anden form for støtte er afholdelse af udgifterne til en tolk, herunder en tegnsprogstolk.

Lægelig bistand omfatter udgifter til sundhedsydelser, medicin og medicinsk udstyr i det omfang det er nødvendigt for at behandle de skader, der er forvoldt ved forbrydelsen.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/11/2018