Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Румъния

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.


Вие сте жертва на престъпление, ако сте претърпели физическа или материална вреда в резултат на деяние, което представлява престъпление по смисъла на действащото национално законодателство. Като жертва на престъпление Вие имате определени законови права преди, по време на съдебното производство и след неговото приключване.

Наказателното производство в Румъния включва два етапа: разследване и съдебен процес. По време на разследването на престъплението разследващите органи разследват случая под надзора на прокурор, като събират доказателства с цел установяване на извършителя. След приключване на разследването полицията изпраща делото на прокуратурата заедно с всички събрани по него данни и доказателства. След като получи преписката, прокурорът я разглежда и решава дали трябва да пристъпи към следващия етап, т.е. съдебния процес, или да прекрати делото.

След внасяне на делото в съда, то се разглежда от съдебен състав, който се запознава с фактите и изслушва засегнатите лица, за да установи дали подсъдимият е виновен. Ако бъде признат за виновен, на извършителя се налага наказание. Ако съдът приеме, че подсъдимият е невинен, последният се освобождава.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 - Моите права като жертва на престъпление

Връзката отваря нов прозорец2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец3 - Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 - Обезщетение

Връзката отваря нов прозорец5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 24/01/2019