Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Румъния


Вие сте жертва на престъпление, ако сте претърпели физическа или материална вреда в резултат на деяние, което представлява престъпление по смисъла на приложимото национално законодателство. Членове на семейството на лице, починало в резултат на престъпление, които са претърпели вреди в резултат на смъртта на това лице, също се считат за жертви на престъпление.

Като жертва на престъпление Вие имате определени законови права преди, по време на съдебното производство и след неговото приключване.

Наказателното производство в Румъния включва два етапа: разследване и съдебен процес. По време на разследването на престъплението разследващите органи разследват случая под надзора на прокурор, като събират доказателства с цел установяване на извършителя. След приключване на разследването полицията изпраща делото на прокуратурата заедно с всички събрани по него данни и доказателства. След като получи преписката, прокурорът я разглежда и решава дали трябва да пристъпи към следващия етап, т.е. съдебния процес, или да прекрати делото.

След внасяне на делото в съда, то се разглежда от съдебен състав, който се запознава с фактите и изслушва засегнатите лица, за да установи дали подсъдимият е виновен. Ако бъде признат за виновен, на извършителя се налага наказание. Ако съдът приеме, че подсъдимият е невинен, последният се освобождава.

Щракнете върху връзките по-долу, за да намерите необходимата информация:

Връзката отваря нов прозорец1 — Моите права като жертва на престъпление

Връзката отваря нов прозорец2 — Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец3 — Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 — Обезщетение

Връзката отваря нов прозорец5 — Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/02/2021