Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Шотландия

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.


Права на жертвите в Шотландия

Като жертва на престъпление вие имате права.

Също така имате право на емоционална и практическа подкрепа докато трае целият процес и можете да имате право на обезщетение за всякакви вреди, причинени ви вследствие на престъплението.

В Връзката отваря нов прозорецКодекса на правата на жертвите в Шотландия се определят вашите права и е предоставена информация как да ги упражнявате и как да поискате помощ и съвет. Той включва информация за вашето:

  • право на минимални стандарти на обслужване - как ще се отнасят с вас образуванията, работещи в областта на наказателното правосъдие
  • право на информация - как ще получавате актуална информация за вашето дело и за какво можете да питате
  • право на участие - да бъдете разбиран, да разбирате какво се случва и да обясните на съда по какъв начин ви е засегнало престъплението
  • право на защита и право на неприкосновеност на личния живот - да се чувствате в безопасност и защитени от сплашване
  • право на подкрепа - независимо дали сте съобщили на полицията за престъплението, или не
  • право на обезщетение и разноски - като например пътни разходи, загуба на доходи или обезщетение, ако сте били увредени.

Наред с това имате право да подадете оплакване, ако сте недоволни от начина, по който дадена организация се е отнесла с вас.

Посетете Връзката отваря нов прозорецmygov.scot, за да научите повече за вашите права като жертва на престъпление през различните етапи на наказателния процес, включително Връзката отваря нов прозорецсъобщаване на престъпление, Връзката отваря нов прозорецразследване и наказателно преследване, Връзката отваря нов прозорецако делото бъде предадено на съда и какво се случва Връзката отваря нов прозорецслед произнасяне на присъдата.

Можете също така да прочетете за Връзката отваря нов прозорецпомощ и подкрепа за жертвите на престъпления.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 - Моите права като жертва на престъпление

Връзката отваря нов прозорец2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец3 - Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 - Обезщетение

Връзката отваря нов прозорец5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/05/2019