Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuriteo ohvrite õigused kriminaalmenetluses - Šotimaa

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.


Kuriteoohvrite õigused Šotimaal

Kuriteoohvrina on Teil teatavad õigused.

Teil on õigus saada menetluse ajal emotsionaalset ja praktilist tuge ning Te võite saada ka hüvitist Teile kuriteoga tekitatud kahju eest.

Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa kuriteoohvrite tegevusjuhendis (Victims' Code for Scotland) on kirjeldatud Teie õigusi, nende kasutamist ja seda, kelle poole pöörduda abi ja nõu saamiseks. Tegevusjuhend sisaldab järgmist teavet:

  • õigus miinimumstandardile vastavale teenusele: kuidas kriminaalõigusorganisatsioonid Teid kohtlevad;
  • õigus teabele: kuidas Teid teavitatakse Teie juhtumist ja millist teavet Te peate saama;
  • osalemise õigus: Teist saadakse aru ning Te mõistate, mis toimub; Te saate kohtule selgitada, kuidas kuritegu on Teid mõjutanud;
  • õigus kaitsele ja eraelu puutumatusele: tunnete end turvaliselt ja hirmutamise eest kaitstuna;
  • õigus kaitsele: olenemata sellest, kas esitate politseile kuriteoteate või mitte;
  • õigus kahju ja kulude hüvitamisele: näiteks sõidukulude ja saamata jäänud tulu hüvitamine või hüvitis kehavigastuste eest.

Teil on ka õigus esitada kaebus, kui Te ei ole rahul sellega, kuidas organisatsioon on Teid kohelnud.

Külastage veebisaiti Lingil klikates avaneb uus akenmygov.scot, et saada lisateavet oma õiguste kohta kuriteoohvrina kriminaalmenetluse eri etappides, sealhulgas Lingil klikates avaneb uus akenkuriteost teatamisel, Lingil klikates avaneb uus akenkuriteo uurimise ja selle eest vastutusele võtmise ajal, Lingil klikates avaneb uus akenkui asi läheb kohtusse, ning selle kohta, mis juhtub Lingil klikates avaneb uus akenpärast kohtuotsuse tegemist.

Võite ka lugeda Lingil klikates avaneb uus akenkuriteoohvrite abistamise ja toetamise kohta.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Lingil klikates avaneb uus aken1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

Lingil klikates avaneb uus aken2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken4 - Hüvitis

Lingil klikates avaneb uus aken5 - Minu õigus saada abi ja toetust


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 29/01/2019