Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

  • Hem
  • Brottsoffer
  • Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden - Sverige


Du anses vara ett brottsoffer om du har lidit skada, t.ex. om du själv har skadats eller din egendom har skadats eller stulits, etc., som en följd av en händelse som utgör ett brott enligt nationell lagstiftning. Som brottsoffer har du enligt lag vissa individuella rättigheter före, under och efter förfarandet i domstol. Du kan också ha rätt till olika former av stöd och ersättning för skador som brottet orsakat.

Brottmålsprocessen i Sverige börjar med en utredning av brottet, en s.k. förundersökning. Det finns en skyldighet, med vissa undantag, att inleda förundersökning om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Förundersökningen utförs av polisen men leds ibland av en åklagare. När utredningen är genomförd kan åklagaren besluta att lämna ärendet till domstol eller - om åklagaren inte tycker att bevisningen räcker - avsluta ärendet utan att lämna det till domstol. Om ärendet lämnas till domstol blir det rättegång. Under rättegången bedömer domstolen alla framförda bevis och beslutar om den tilltalade ska dömas för brottet eller inte. Domstolen informerar också om eventuella möjligheter till överklagande till högre instans.

Som brottsoffer är du en viktig aktör i brottmålet och du har olika rättigheter. Som brottsoffer kan du delta i rättsprocessen utan en särskild rättslig status eller att ha en mer aktiv roll genom att formellt bli en part i målet. Du kan begära skadestånd och/eller biträda åtalet. I vissa fall kan du driva ett enskilt åtal på eget initiativ när åklagaren har beslutat att inte göra det.

 

Mer information:

Länken öppnas i ett nytt fönster1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Länken öppnas i ett nytt fönster2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Länken öppnas i ett nytt fönster3 - Mina rättigheter efter rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 - Ersättning

Länken öppnas i ett nytt fönster5 - Min rätt till stöd och bistånd


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 26/03/2020