menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Delgivning av handlingar

Om du skulle bli part i en rättegång, ska du översända olika handlingar till den andra parten, och du kommer också att motta en rad handlingar.


För detta ändamål kan det bli nödvändigt att delge rättsliga handlingar, till exempel stämningar, överklaganden, svaromål och förelägganden, eller utomrättsliga handlingar såsom handlingar upprättade inför notarie, i en annan medlemsstat än den där du är bosatt.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

 


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 10/08/2017