menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručovanie listín

Najväčší formát Vytlačiť

Ak sa stanete účastníkom súdneho konania, budete musieť zasielať druhej strane sporu rôzne písomnosti, ale takisto budete rôzne písomnosti dostávať.


Na tento účel môže byť potrebné doručovať súdne písomnosti ako predvolania oznamujúce začatie konania, odvolania, vyjadrenia odporcu, súdne príkazy alebo mimosúdne písomnosti ako napr. notárske listiny, a to do iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom máte bydlisko.

Podrobné informácie získate, keď kliknete na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz (budete presmerovaní na relevantnú stránku Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci).


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 27/01/2015