menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Delgivning av handlingar

Maximerad version Skriv ut

Om du skulle bli part i en rättegång, ska du översända olika handlingar till den andra parten, och du kommer också att motta en rad handlingar.


För detta ändamål kan det bli nödvändigt att delge rättsliga handlingar, till exempel stämningar, överklaganden, svaromål och förelägganden, eller utomrättsliga handlingar såsom handlingar upprättade inför notarie, i en annan medlemsstat än den där du är bosatt.

Läs mer på det Länken öppnas i ett nytt fönstereuropeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 27/01/2015