Връчване на документи

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1393/2007


Обща информация

Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и Съвета относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) №1348/2000 на Съвета, се стреми да подобри и ускори предаването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела за връчване между държавите-членки.

Регламентът се прилага между всички страни членки на Европейския съюз, включително Дания, която потвърди намерението си да изпълнява съдържанието му чрез Връзката отваря нов прозорецдекларация основаваща се на паралелно споразумение, сключено с Европейската общност.

Регламентът предвижда различни начини за предаване и връчване на документи: предаване чрез предаващи и получаващи агенции, предаване по консулски или дипломатически канали, връчване чрез услугите на пощите и директно връчване.

Предаващите агенции отговарят за предаването на съдебни и извънсъдебни документи за връчване в друга страна членка. Приемащите агенции отговарят за получаването на съдебни и извънсъдебни документи от друга страна членка. Централният орган е отговорен за предоставянето на информация на предаващите агенции и за търсенето на решения на всякакви затруднения, възникнали по време на предаването на документи за връчване.

Регламентът предвижда седем формуляра.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСпоразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела

Връзката отваря нов прозорецХагска конвенция от 15 ноември 1965 г. относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

Връзката отваря нов прозорецАРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/10/2020

Връчване на документи - Белгия


Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Тези органи могат да получават документи по следните начини: обикновена поща, телефон, факс или електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Езици, които могат да бъдат използвани за попълване на формуляра-образец: френски, нидерландски, немски и английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Националната камара на съдебните изпълнители (Chambre nationale des huissiers de justice).

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Brussels

Тел.: (32-2) 538 00 92

Факс: (32-2) 539 41 11

Ел. поща: info@nkgb-cnhb.be

Информация може да се комуникира по пощата, по факс, по електронната поща или по телефона.

Езикови познания: френски, нидерландски, немски и английски език.

Член 4 - Предаване на документи

Исковият формуляр (формуляр-образец) се приема и английски език освен на френски, нидерландски и немски.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Белгия прилага система с двойни дати за определяне на момента на връчването. Датата, която трябва да се вземе предвид като момент на връчването, се различава в зависимост от това дали става въпрос за адресата на акта или за изпращача на акта.

Съгласно член 53bis от белгийския Съдебен кодекс по отношение на адресата, и освен ако в закона не е предвидено друго, сроковете, които започват да текат от момента на връчването на хартиен носител, се изчисляват по следния начин:

1° когато връчването се извършва със съдебно препоръчано писмо или с препоръчано писмо с обратна разписка, от първия ден, следващ деня, в който писмото е представено в дома на получателя, или, когато е приложимо, в мястото на неговото пребиваване или местоживеене;

2° когато връчването е осъществено посредством препоръчана поща или обикновено писмо, от третия работен ден, следващ деня, в който писмото е било предадено на пощенските служби, освен ако адресата не докаже нещо друго.

По отношение на изпращача за дата на връчване се счита датата на изпращане (или датата на подаване по пощата или в деловодството на съда).

По този начин, ако страна по дадено дело, което е загубила на първа инстанция, иска да обжалва, тя следва да има възможност да го направи, без да изчаква приключването на формалностите по връчването на съдебното решение.

Също така, ако дадено лице желае да прекъсне давността, то трябва да връчи документ за прекъсване на давността (извънсъдебен документ).

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Белгия приема, освен на френски, немски и нидерландски език, формулярът да бъде попълнен и на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Разходите за връчване чрез съдебен изпълнител съответстват на еднократна такса от 165 EUR (включваща белгийско ДДС), която се заплаща от заявителя за всеки връчен акт, предназначен за физическо или юридическо лице. Съдебният изпълнител преди всяко свое действие може да поиска предварително тази сума или част от нея. Ако върху разноските за връчване се прилага ДДС на държавата по произход по силата на европейското законодателство относно общата система на данъка върху добавената стойност, съдебният изпълнител връща евентуално недължимо платени суми. Това плащане се извършва пряко в Белгия чрез банка или финансова институция, одобрени в държавата на заявителя; банковите разноски са за сметка на платеца.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Белгия се противопоставя на използването на нейна територия на възможността, предвидена от член 13, параграф 1.

Член 15 - Пряко връчване

Белгия не се противопоставя на възможността за пряко връчване, предвидена в член 15.

Член 19 - Неявяване на ответник

Съдиите в Белгия могат, без да се засягат разпоредбите на параграф 1, да определят дали условията, предвидени в параграф 2, са изпълнени.

Молбата за възстановяване на срок, предвидена в параграф 4, се подава в срок от една година, считано от постановяване на решението.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 08/02/2018

Връчване на документи - България


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващ орган при връчване в чужбина на съдебни съобщения и призовки е съдът, пред който делото е висящо.

Предаващ орган при връчване в чужбина на извънсъдебни документи е районният съд по настоящия или постоянния адрес на лицето, поискало връчването, или по неговото седалище, а за нотариално заверени документи - и районният съд, в чийто район действа нотариусът.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващ орган при връчване в Република България е районният съд, в чийто район трябва да се извърши връчването.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Районните съдилища приемат молби за връчване и приложените към тях документи, подлежащи на връчване, получени по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Районните съдилища приемат освен формуляри-образци, попълнени на български език, така и на английски и френски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието.

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”

Тел: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Факс: +3592 9809223

Е-mail: Връзката отваря нов прозорецcivil@justice.government.bg

ул. „Славянска” 1

п. к. 1040, София

Член 4 - Предаване на документи

Формулярът-образец на молбата за предаване на документи може да бъде попълнен освен на български и на английски или френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В българското законодателство няма предвиден определен срок за връчването на документи.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Република България приема възможността за попълване на удостоверението за връчване и копие от връчения документ, освен на български език, и на един от следните езици: английски или френски.

Член 11 - Разноски по връчването

Българското законодателство не предвижда такса за връчването на документи по общия ред. При използването на специален начин на връчване се заплаща такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

В съответствие с чл.13, пар.2, Република България заявява, че допуска връчването по чл. 13, пар. 1, което трябва да се извърши в Република България, само когато адресатът е гражданин на държавата членка, в която е издаден документът. (чл. 608 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 15 - Пряко връчване

В българското законодателство не е допустимо пряко връчване по реда на чл. 15. (чл. 613 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 19 - Неявяване на ответник

Република България декларира, че няма да се възползва от възможността, предоставена по чл.19, пар. 2.

Молбата по чл. 19, пар. 4 може да бъде подадена в едногодишен срок от постановяване на решението от съда.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Република България не изпълнява и няма сключени споразумения, съвместими с регламента, за допълнително ускоряване или опростяване на процедурите за предаване на документи.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 11/09/2020

Връчване на документи - Чешка република


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Съдилища, съдебни изпълнители, прокуратури

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Възможни начини за получаване:

 • чрез лицензиран пощенски доставчик,
 • по факс,
 • или по електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формулярът може да бъде попълнен на чешки, словашки или английски език.

Член 3 - Централен орган

Министерство на правосъдието, Дирекция по международна дейност (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Телефон: +420-221-997-111

Факс: +420-224-919-927

Ел. поща: posta@msp.justice.cz

Член 4 - Предаване на документи

Освен на чешки език, Чешката република приема стандартният формуляр да бъде попълнен на словашки или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В Чешката република не са предвидени такива срокове за връчване на документи.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на чешки език, Чешката република приема удостоверения за връчване, изготвени на словашки или английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

За връчването в Чешката република не се събират такси.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Чешката република заявява, че не е против такова връчване на нейна територия.

Член 15 - Пряко връчване

Чешката република заявява, че чешкото законодателство не допуска такова връчване на нейна територия.

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 19, параграф 2

При спазване на условията на член 19, параграф 1 съдилищата в Чешката република могат да постановят решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са изпълнени всички условия на член 19, параграф 2.

Член 19, параграф 4

В Чешката република не е определен такъв срок.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

На Комисията ще бъдат изпратени текстове на следните споразумения:

 • Договор между Чехословашката социалистическа република и Полската народна република за правна помощ и уреждане на правоотношенията по граждански, семейни, трудови и наказателни дела, подписан във Варшава на 21 декември 1987 г., в сила между Чешката република и Полша (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem),
 • Договор между Чехословашката социалистическа република и Унгарската народна република за правна помощ и уреждане на правоотношенията по граждански, семейни, трудови и наказателни дела, подписан в Братислава на 28 март 1989 г., в сила между Чешката република и Унгария (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem),
 • Договор между Чешката република и Словашката република за правна помощ, предоставяна от съдебни органи и за уреждане на някои правоотношения по граждански и наказателни дела, подписан в Прага на 29 октомври 1992 г. (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992),
 • Договор между Чешката република и Федерална република Германия за допълнително улесняване на предоставянето на правна помощ въз основа на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. относно гражданския процес, Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и Хагската конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 07/04/2020

Връчване на документи - Германия


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

За съдебните документи предаващият орган е връчващият документа съд (член 1069, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс — ГПК).

За извънсъдебните документи предаващият орган е районният съд (Amtsgericht), в чийто район се намира местоживеенето или обичайното местопребиваване на връчващото документа лице; при нотариалните актове предаващият орган е районният съд, в чийто район се намира кантората на удостоверяващия документа нотариус; при юридическите лица предаващият орган е районният съд, в чийто район се намира седалището на юридическото лице; правителствата на провинциите могат да издават подзаконови нормативни актове, с които да възложат на един районен съд да изпълнява функцията на предаващ орган за районите на няколко районни съдилища (член 1069, параграф 1 от ГПК).

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

При връчване на документи във Федерална република Германия германският получаващ орган по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 е районният съд, в чийто район следва да се връчи документът. Правителствата на провинциите могат да издават подзаконови нормативни актове, с които да възложат на един районен съд да изпълнява функцията на получаващ орган за районите на няколко районни съдилища.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

На разположение са следните средства за комуникация:

– за получаване и изпращане на документи: пощенските служби и частните куриерски услуги, факс,

– за неформална комуникация: телефон и електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формулярът може да бъде попълнен на немски или на английски език.

Член 3 - Централен орган

Във всяка провинция на Германия функцията на централен орган се изпълнява от орган, определен от нейното правителство. Обикновено това са съдебните администрации на провинцията или висшият областен съд (Oberlandesgericht) на въпросната федерална провинция.

На първо място се посочва адреса на пребиваване, ако има такъв, а в противен случай и понякога в допълнение се посочва и адресът на пощенската кутия.

За експресни пратки и пакети (в това число малки пакети) следва да се използва единствено адресът на пребиваване.

Член 4 - Предаване на документи

Освен на немски език формулярът в приложение I (молбата) може да бъде попълнен и на английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

От гледна точка на заявителя, което е единственото съображение в член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, съгласно германското законодателство точната дата на връчване рядко е от значение за изчисляването на сроковете, тъй като обикновено е достатъчно документът да е пристигнал в съда до изтичане на съответния срок, ако връчването на документа следва непосредствено след това (член 167 от ГПК). Ако в конкретен случай точната дата на връчване има значение, се прилага член 222, параграф 2 от ГПК във връзка с член 187 и сл. от Гражданския кодекс на Германия.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на немски език формулярът в приложение I (удостоверението) може да бъде попълнен и на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

При нормални обстоятелства посочените в член 11, параграф 2 разноски могат да възлизат на 20,50 EUR. Те се изчисляват в съответствие със законите относно съдебните разноски в зависимост от вида на заявеното връчване.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

На територията на Федерална република Германия връчването от служители на дипломатически или консулски представителства по смисъла на член 13, параграф 1 не е разрешено, освен ако документът не трябва да се връчи на гражданин на предаващата държава.

Член 15 - Пряко връчване

Съгласно член 15 на територията на Федерална република Германия могат да се връчват единствено документите, за които гражданскопроцесуалното право на Германия също изрично предвижда такова пряко връчване (член 166, параграф 2 от ГПК). По този начин не може да се връчва молба за започване на производство. Пряко връчване се допуска например при изпълнително основание съгласно член 750 от ГПК, при други подлежащи на принудително изпълнение документи съгласно член 794, параграф 1, точка 5 и член 797 от ГПК, при определения за налагане на запор съгласно член 922, параграф 2 от ГПК и при производства за постановяване на временни мерки съгласно членове 935 и 936 от ГПК. Подробностите относно допустимото пряко връчване се уреждат в член 191 и сл. от ГПК.

Член 19 - Неявяване на ответник

Ако са изпълнени условията на член 19, параграф 2, германските съдилища могат да постановяват решения по спорове, когато документът за образуване на съдебно производство или друг равностоен документ е бил публично връчен във Федерална република Германия.

Не се допускат за разглеждане молби за възстановяване на срока за обжалване по смисъла на член 19, параграф 4 след изтичането на една година от края на пропуснатия срок.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 22/06/2020

Връчване на документи - Естония


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

За получаване на документи са възможни следните начини за комуникация: поща, факс и средства за предаване на данни по електронен път в съответствие с условията, определени в Гражданския процесуален кодекс.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Може да се използва естонски или английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Телефон: +372 620 8183

Факс: +372 620 8109

Електронна поща: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Член 4 - Предаване на документи

Съгласно член 4, параграф 3 и член 10, параграф 2 от регламента в Естония се приемат формуляр-образци, попълнени на естонски или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В естонското право не е определен такъв срок.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Съгласно член 4, параграф 3 и член 10, параграф 2 от регламента в Естония се приемат формуляр-образци, попълнени на естонски или английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

По принцип документите се връчват, без да се начислява такса.

Ако процесуалните документи се връчват чрез съдебен изпълнител, таксата, която трябва да се плати за връчване, е 30 EUR, когато документите са могли да бъдат връчени на получателя или на негов законен представител:

1) чрез използване на адреса или на телекомуникационни данни, вписани в регистъра на населението, или по електронна поща на адрес: personal ID code@eesti.ee;

2) на адрес, вписан в регистъра на самостоятелно заетите лица и юридическите лица, поддържан в Естония, или чрез използване на данни за осъществяване на телекомуникации, регистрирани в информационната система на този регистър.

В случаите извън посочените по-горе, таксата, която трябва да бъде платена на съдебния изпълнител за връчване на процесуалните документи, е 60 EUR. Ако лицето, на което трябва да се връчат документите, е правно задължено да регистрира адреса или телекомуникационните си данни в регистъра на населението или в регистъра на самостоятелно заетите лица и юридическите лица, поддържан в Естония, и лицето не е изпълнило това задължение, включително, ако вписаните в регистъра данни не са актуални или са неточни поради друга причина, и поради това процесуалните документи не са могли да бъдат връчени чрез използване на тези данни, тогава от посочената по-горе такса от 60 EUR, в съответствие с решението относно таксата на съдебния изпълнител, 30 EUR трябва да бъдат заплатени от лицето, поискало професионални услуги, и 30 EUR — от лицето, на което се връчват документите.

Ако процесуален документ не е могъл да бъде връчен, въпреки че съдебният изпълнител е направил всичко необходимо и възможно, за да връчи документа в съответствие с предвидената по закон процедура, съдебният изпълнител има правото да поиска такса от 30 EUR като издаде решение относно таксата за съдебния изпълнител и акт относно връчването, в който се описват действията, които съдебният изпълнител е извършил за връчването на документа.

Съдебният изпълнител не може да иска такса, ако не е направил всичко необходимо и възможно, за да връчи документите в съответствие с предвидената по закон процедура в рамките на определения от съда срок и не е успял да връчи процесуалните документи.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

В съответствие с член 13, параграф 2 от регламента документите могат да бъдат връчени от служители на дипломатически или консулски представителства на друга държава членка, които се намират в Естония, само ако те се връчват на гражданин на държавата членка, в която са издадени.

Член 15 - Пряко връчване

В Естония документите не могат да се връчват по начина, посочен в член 15 от регламента.

Член 19 - Неявяване на ответник

Естонски съд може също да постанови решение по дело съгласно условията, предвидени в член 19, параграф 2 от регламента, ако не е получено удостоверение относно връчването на процесуалния документ на ответника. В съответствие с член 19, параграф 4, трето изречение от регламента, молба за възстановяване на срок се допуска за разглеждане в съда до една година от постановяване на решението, с което се прекратява производството по делото.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Споразумение между Естония и Полша за оказване на правно сътрудничество и за правни отношения по граждански, трудови и наказателни дела;

Споразумение между Република Естония, Република Латвия и Република Литва за правно сътрудничество и правни отношения.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 31/08/2020

Връчване на документи - Ирландия


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

От 15 април 2019 г. предаващият орган в Ирландия е Комбинираното деловодство на съда (Combined Court Office), Касълбар, графство Мейо.

Service of EU documents
Courts Service Centralised Office
Combined Court Office
The Courthouse
Castlebar
Co. Mayo

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецserviceofeudocuments@courts.ie

Всички въпроси, свързани с направени преди 15 април 2019 г. молби за връчване, следва да се изпращат до службата, от която е била изпратена молбата.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

От 15 април 2019 г. получаващият орган в Ирландия е Комбинираното деловодство на съда (Combined Court Office), Касълбар, графство Мейо.

Service of EU documents
Courts Service Centralised Office
Combined Court Office
The Courthouse
Castlebar
Co. Mayo

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецserviceofeudocuments@courts.ie.

Всички въпроси, свързани с направени преди 15 април 2019 г. молби за връчване, следва да се изпращат до службата, до която е била изпратена молбата.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Налични начини за получаване: документите могат да бъдат предавани по пощата или чрез доставчик на услуги, като например доставчик на експресни куриерски услуги.

Комуникацията по административни въпроси може да се осъществява също така по електронната поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формулярът-образец може да бъде попълнен на ирландски или на английски език.

Член 3 - Централен орган

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ireland/Ирландия

Комуникацията на английски или на ирландски език може да се осъществява по пощата или по факса до Централната служба на Висшия съд (Central Office of the High Court) на номер (353-1) 872 56 69. Възможна е и комуникация по телефона с централната служба на Висшия съд на номер (353-1) 888 60 00.

Член 4 - Предаване на документи

Ирландия приема формуляри на молбата (по образец) на ирландски или на английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Тези разпоредби не са приложими в ирландското законодателство.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Ирландия приема формуляри на удостоверението на ирландски или на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Когато е заявено лично връчване съгласно член 11, параграф 2, то се осъществява от правна кантора, частен детектив или адвокат, като се заплаща договорен между страните хонорар, който обикновено е от порядъка на 70—100 EUR.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Ирландия не се противопоставя на това.

Член 15 - Пряко връчване

Ирландия не извършва пряко връчване.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на параграф 1, съд в Ирландия може да постанови решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са изпълнени всички посочени в параграф 2 условия.

Във връзка с член 19, параграф 4 съдът трябва служебно да провери дали молбата за възстановяване на срока е била подадена в разумен срок, след като ответникът е узнал за решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Няма такива.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 15/06/2020

Връчване на документи - Гърция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Налични начини за получаване: по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Освен на гръцки език, формулярът може да бъде попълнен на английски или френски език.

Член 3 - Централен орган

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Отдел за международно съдебно сътрудничество по гражданскoправни и наказателноправни въпроси

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Athens, Greece

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Факс: (0030) 210 7767499

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcivilunit@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецgkouvelas@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецmntolia@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецavasilopoulou@justice.gov.gr

Член 4 - Предаване на документи

Освен на гръцки език, Гърция приема формуляри, попълнени на френски или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Гърция не възнамерява да се отклонява от разпоредбите на член 9, параграфи 1 и 2.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на гръцки език, Гърция приема удостоверения попълнени на френски или английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

От 1 август 2013 г. разходите за връчване от прокурор (eisangeléas) се равняват на такса с фиксиран размер от 50 EUR.

Таксите трябва да бъдат платени чрез банков превод до Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton), по следната банкова сметка:

Банка на Гърция (Trápeza tis Elládos)

Номер на сметка: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

Swift код: BNGRGRAA

Всички молби за връчване в съответствие с член 4 от регламента трябва да отговарят на посочената процедура. Молби, които не са придружени от необходимата квитанция за плащане от банката, ще бъдат връщани, без да бъдат разглеждани.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Гърция не допуска връчването на съдебни и извънсъдебни документи на своята територия в съответствие с параграф 1 от настоящия член, освен ако въпросните документи трябва да бъдат връчени на граждани на държавата членка, в която документите са били съставени.

Член 15 - Пряко връчване

Гърция няма никакви възражения по отношение на този член.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на параграф 1, съдилищата в Гърция трябва да постановят решение, ако са изпълнени условията по параграф 2.

Предвидената в параграф 4 молба за възстановяване на срок може да бъде подадена в срок до три години след постановяване на решението.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 01/12/2020

Връчване на документи - Испания


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

В Испания предаващите органи са съдебните изпълнители (Letrados de la Administración de Justicia) към различните съдилища.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Що се отнася до начините за получаване, понастоящем съдилищата разполагат с компютърно и телематично оборудване, но използването му е все още в първата си фаза, поради което, без да се засяга приемането на тези механизми в бъдеще, понастоящем се приема получаване само по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Езици, които могат да се използват за попълване на формуляр-образеца: английски, френски, португалски или испански.

Член 3 - Централен орган

Централният орган, определен от Испания, е Генерална поддирекция „Международно правно сътрудничество“ на Министерството на правосъдието (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Факс: +34 91 390 4457.

Понастоящем се приема единствено получаване по пощата.

Езикови познания: испански, френски и английски език.

Член 4 - Предаване на документи

Испания приема образецът на молбата (формуляр-образецът) да бъде попълнен на английски, френски или португалски език, както и на испански език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Сроковете варират в зависимост от вида на документа, който се връчва, и вида на производството или етапа, на който се намира то.

По принцип сроковете са три или пет дни.

Към тях се прилагат съответните приложими процесуални разпоредби.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Испания приема удостоверението за връчване да бъде предадено на английски, френски или португалски език, както и на испански език.

Член 11 - Разноски по връчването

Разноските ще бъдат тези, предвидени в приложимата испанска нормативна уредба, в която понастоящем не е установена никаква сума.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Испания се противопоставя на връчване на своята територия на документи, които произхождат от други държави членки, и което се извършва чрез консулски или дипломатически служби, освен ако връчването не засяга гражданин на съответната държава членка (държавата членка, в която е издаден документът).

Член 15 - Пряко връчване

Испания заявява, че този вид връчване не е предвиден в испанския правен ред, поради което не е допустим.

Член 19 - Неявяване на ответник

Испания посочва, че съдиите могат да отменят спирането на производството и да постановят решение, независимо от разпоредбата на член 19, параграф 1, ако са изпълнени всички условия, предвидени в член 19, параграф 2.

Що се отнася до правомощието на съдията да възстанови срока, Испания посочва, че молбата за възстановяване на срок не е допустима, ако е подадена повече от една година след датата на решението.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 27/04/2020

Връчване на документи - Франция


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващите органи във Франция са съдебните изпълнители (huissiers de justice) и секретариатите на съдилищата (greffes des juridictions).

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващите органи във Франция са единствено съдебните изпълнители.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документите трябва да бъдат изпратени по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Франция приема формуляра-образец на молбата от приложение I да бъде попълнен на френски и на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Службата за съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (Bureau de l’entraide judiciaire civile et commerciale).

Адрес:

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Дирекция по граждански въпроси)

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile (Служба по право на ЕС, международно частно право и правна взаимопомщ по гражданскоправни въпроси)

13 place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Тел.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Факс: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Езици: френски и английски.

Член 4 - Предаване на документи

Франция приема формуляра-образец на молбата от приложение I да бъде попълнен на френски и на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно френското законодателство документът трябва да се връчи в срока, определен съгласно посоченото в член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на френски език Франция приема удостоверението за връчване или копието от връчения документ да бъдат попълнени и на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 11 - Разноски по връчването

Фиксираната такса за връчване от съдебен изпълнител (huissier de justice) е 48,75 EUR (постановление (arrêté) от 26 февруари 2016 г.). Тази такса трябва да се плати при връчване на документите, освен ако заявителят не получава правна помощ.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Франция се противопоставя на връчването на съдебни документи от друга държава членка на френска територия по консулски или дипломатически път, освен ако лицето, на което следва да се връчи документът, не е гражданин на тази държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Франция не се противопоставя на прякото връчване, както е предвидено в член 15, параграф 1.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на параграф 1, френски съд може да постанови решение, ако са изпълнени всички посочени в параграф 2 условия.

Молбата за възстановяване на срока, както е предвидено в параграф 4, трябва да бъде подадена в срок от една година, считано от постановяването на решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство

Конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

Споразумение, подписано на 5 април 1967 г., между правителството на Република Франция и правителството на Полската народна република за улесняване на прилагането на Хагската конвенция от 1 март 1954 г.

Споразумение между Френската република и Социалистическа федеративна република Югославия за улесняване на прилагането на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство, подписано в Белград на 29 октомври 1969 г.

Спогодбата между Френската република и Социалистическа република Румъния за правна помощ по граждански и търговски въпроси, подписана в Париж на 5 ноември 1974 г.

Спогодба за правна помощ и сътрудничество между Република Франция и Република Австрия, допълваща Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство, подписана във Виена на 27 февруари 1979 г.

Спогодба за правна помощ по граждански и семейноправни въпроси, за признаването и изпълнението на съдебни решения между Френската република и Унгарската народна република, подписана в Будапеща на 31 юли 1980 г.

Спогодба между правителството на Република Франция и правителството на Чехословашката социалистическа република за правна помощ и признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански, семейни и търговски дела, подписан на 10 май 1984 г.

Спогодба за правна помощ по граждански дела между правителството на Република Франция и правителството на Народна република България, подписана в София на 18 януари 1989 г.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 11/11/2019

Връчване на документи - Хърватия


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 1

Компетентните предаващи органи в Хърватия за връчване на документи в чужбина са:

- за съдебни документи — съдът, който е задължен да извърши връчването;

- за извънсъдебни документи — районният съд (općinski sud), в чийто район е местоживеенето, обичайното местопребиваване или седалището на лицето, на което трябва да бъде връчен документът;

- за документи, заверени или издадени от нотариус — районният съд, в чийто район е установен нотариусът.

Предаващите органи са: районните съдилища, жупанските (окръжни) съдилища (županijski sudovi), търговските съдилища (trgovački sudovi), Висшият търговски съд (Visoki trgovački sud) и Върховният съд (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Възможно е председателят на Върховния съд да оправомощи само едно или само няколко районни съдилища в района на едно или повече жупански (окръжни) съдилища, които да извършват дейностите по връчване.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 2

Получаващият орган за връчване в Република Хърватия е:

- районният съд, в чийто район трябва да бъдат връчени документите, както е посочено в базата данни за съдилищата.

Възможно е председателят на Върховния съд да оправомощи само едно или само няколко районни съдилища в района на едно или повече жупански (окръжни) съдилища, които да извършват дейностите по връчване.

Районните съдилища и тяхната териториална компетентност (местна подсъдност) са посочени в базата данни за съдилищата.

В базата данни за съдилищата е предоставен списък на селищата, подредени по азбучен ред, заедно с пощенските им кодове.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

- Член 2, параграф 4, буква в)

В Република Хърватия документите могат да бъдат получавани по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 2, параграф 4, буква г)

Хърватия приема формуляр-образците, попълнени на хърватски език.

Член 3 - Централен орган

Централен орган, отговарящ за: а) предоставяне на информация на предаващите органи; б) търсене на решения на всички проблеми, които може да възникнат в процеса на предаване на документите за връчване; в) изпращане в изключителни случаи, по искане на предаващия орган, на молба за връчване на компетентния получаващ орган:

Министерство на правосъдието на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
тел. +385 1 371 40 00
факс +385 1 371 45 07
уебсайт: http://www.mprh.hr

Член 4 - Предаване на документи

Хърватия приема формуляр-образците, попълнени на хърватски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно хърватското право няма максимален срок, в рамките на който трябва да бъдат връчени документите.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Хърватия приема удостоверения за връчване на хърватски език.

Член 11 - Разноски по връчването

В Република Хърватия няма единна такса, която да покрива разноските по връчването.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

а) Република Хърватия не се противопоставя на връчването на документи от служители на дипломатически или консулски представителства съгласно условията, предвидени в член 13, параграф 1;

б) Република Хърватия се противопоставя на връчването на документи от съдилищата на държави членки на страна, намираща се в Хърватия, освен когато документите се връчват на граждани на държавата членка, в която са били издадени (член 13, параграф 2).

Член 15 - Пряко връчване

Хърватското право не допуска пряко връчване.

Член 19 - Неявяване на ответник

а) Хърватските съдилища могат да постановяват решения, ако са изпълнени условията, предвидени в член 19, параграф 2.

б) Молба за възстановяване на срок няма да бъде допусната, ако е подадена повече от една година след приемане на решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Споразумение или договореност, по което държавите членки са страна в съответствие с условията, определени в член 20, параграф 2 от Регламента, е:

- Споразумението между Република Хърватия и Република Словения от 7 февруари 1994 г. за правна помощ по граждански и наказателни дела.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 19/03/2018

Връчване на документи - Кипър


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία (Lefkosia/Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)/Кипър

Тел.: (357) 22 805928

Факс: (357) 22 518328

Ел. поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία (Lefkosia/Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)/Кипър

Тел.: (357) 22 805928

Факс: (357) 22 518328

Ел. поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Поща, факс, електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Гръцки и английски език.

Член 3 - Централен орган

Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία (Lefkosia/Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)/Кипър

Тел.: (357) 22 805928

Факс: (357) 22 518328

Ел. поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 4 - Предаване на документи

За целите на националната процедура по връчване предаващият орган следва да подаде формуляра в приложение I в два екземпляра, означени с „ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ“ („ЗА ВРЪЧВАНЕ“) и „ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ“ („ЗА ВРЪЩАНЕ“).

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В кипърското законодателство не се предвижда определен срок, в който документите трябва да бъдат връчени.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

21,00 EUR за всеки документ.

Плащането на таксата следва да се извърши чрез банков превод по следната банкова сметка на Министерството на правосъдието и обществения ред:

Сметка: 6001017 — Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Swift код: CΒCΥCΥ2Ν

Всички молби за връчване на документи трябва да се подават по гореописания начин. Ако молбите не са придружени от плащане на таксата и съответния банков документ за извършено плащане, те се връщат и по тях не се предприемат действия.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Няма противопоставяне на такова връчване.

Член 15 - Пряко връчване

Прякото връчване се допуска от кипърското законодателство.

Член 19 - Неявяване на ответник

По искане на заявителите съдът може да постанови решение по собствена преценка, ако са изпълнени всички предвидени в този член условия.

Молбите за възстановяване на срока трябва да бъдат подавани в срок от една година, но също така в разумен срок, след като ответникът е узнал за решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Не се прилага.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 08/09/2020

Връчване на документи - Латвия


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

В съответствие с измененията на Гражданския процесуален закон на Република Латвия, влезли в сила на 1 януари 2019 г., в Република Латвия бяха направени промени в уредбата на връчването на чуждестранни съдебни и извънсъдебни документи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета. А именно централният орган, който ще получава и изпълнява искания за връчване на чуждестранни документи, ще бъде Съветът на заклетите съдебни изпълнители на Латвия (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome). Освен това ще има и такса от 113,97 EUR (с включено ДДС) за всяко искане за връчване. Плащането се извършва по банков път и банковите такси се заплащат от лицето, извършило основното плащане за услугата по връчване на документи.

Компетентен централен орган:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Съвет на заклетите съдебни изпълнители на Латвия)

(от 16 декември 2019 г.) Адрес: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Телефон: (+371) 67290005; Факс: ( +371) 67290006

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецdocuments@lzti.lv

Информация за банковата сметка:

Регистрационен номер: 90001497619

Официален адрес: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Банка: Swedbank AS

Международен номер на банковата сметка (IBAN): LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Код Swift: HABALV22

Основание за плащане: информация за адресата.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Исканията от други държави членки за връчване на документи и удостоверенията за връчване на документи се приемат в Латвия, ако са изпратени по пощата.

Уведомяване чрез използването на други формуляр-образци, предвидени в Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета, може да става и чрез други средства за комуникация, до които съответният латвийски съд има достъп.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Освен на латвийски език в Латвия се приемат и формуляр-образци, попълнени на английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Съветът на заклетите съдебни изпълнители на Латвия (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

(от 16 декември 2019 г.) Адрес: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Телефон: (+371) 67290005; Факс: ( +371) 67290006

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецdocuments@lzti.lv

Член 4 - Предаване на документи

Искане за връчване на документи, изготвено, като се използва формуляр-образецът, съдържащ се в приложение I към Регламента, се приема в Латвия, ако е подадено на латвийски или на английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно член 56.1, параграф 1 от Гражданския процесуален закон, когато съдебните документи са били доставени в съответствие с процедурата, предвидена в член 56, с изключение на случая, предвиден в параграф 9 от него, за дадено лице се счита, че е било уведомено за времето и мястото на провеждане на съдебно заседание или извършване на процесуално действие, или за съдържанието на съответния документ, а съдебните документи се считат за връчени:

1) на датата, на която лицето ги е приело в съответствие с член 56, параграфи 3, 7 или 8 от цитирания Закон;

2) на датата, на която лицето е отказало да ги приеме (член 57);

3) на седмия ден от изпращането на документите, ако са били изпратени по пощата;

4) на третия ден от изпращането на документите, ако са били изпратени по електронната поща;

5) на третия ден от изпращането, когато уведомлението е било извършено онлайн.

Съгласно параграф 2 от горепосочения член, независимо дали съдебните документи са били доставени на декларирания адрес на местоживеене на физическо лице, на декларирания допълнителен адрес, на адреса, който физическото лице е посочило за кореспонденция със съда, или на адреса на седалището на юридическо лице, и дали от пощата е било получено известие за доставяне или документите са били върнати на изпращача, това не се отразява само по себе си на факта, че документите са били връчени. Адресатът може да опровергае презумпцията, че документите са били връчени на седмия ден от деня на изпращането им, ако са били изпратени по пощата, или на третия ден от изпращането им, ако са били изпратени по електронната поща или са били изпратени онлайн, като посочи обективни обстоятелства извън своя контрол, които са му попречили да получи документите на посочения адрес.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Удостоверение за връчване на документи, изготвено, като се използва формуляр-образецът, съдържащ се в приложение I към Регламента, се приема в Латвия, ако е подадено на латвийски или на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Латвия издава документите в съответствие с член 11, параграф 2, буква а) от Регламента, поради което се начислява такса от 113,97 EUR (с включено ДДС) за всяко искане за връчване. Плащането се извършва по банков път и банковите такси се заплащат от лицето, извършило основното плащане за услугата по връчване на документи.

Информация за банковата сметка:

Регистрационен номер: 90001497619

(от 16 декември 2019 г.) Официален адрес: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Банка: Swedbank AS

Международен номер на банковата сметка (IBAN): LV93HABA0551038096742

Код Swift: HABALV22

Основание за плащане: информация за адресата.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Латвия се противопоставя на връчването на документи съгласно член 13, параграф 1 от Регламента, освен в случаите, когато документите се връчват на граждани на въпросната държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Съгласно латвийското законодателство не могат да се връчват документи съгласно член 15 от Регламента.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на член 19, параграф 1 от Регламента, съд или съдия в Латвия може да постанови решение дори и да няма получено удостоверение за връчване или известие за доставяне, при условие че са изпълнени условията на член 19, параграф 2 от Регламента. В Латвия не са предвидени срокове, след изтичането на които става недопустимо подаването на молба за възстановяване на срока за обжалване, при условие че са изпълнени условията на член 19, параграф 4 от Регламента.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Република Латвия поддържа два международни договора, които е сключила:

1) Договор между Република Латвия и Република Полша за правна помощ и правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела;

2) Договор за правна помощ и правни отношения между Република Латвия, Република Естония и Република Литва.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 23/09/2020

Връчване на документи - Литва


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Всички обикновени съдилища на Република Литва, които разглеждат граждански и търговски дела, са компетентни да предават документи на чужда държава в съответствие с Регламент (ЕО) № 1393/2007 и Хагската конвенция от 1965 г.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Органът, определен да получава искания от други държави членки за връчването на документи в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1393/2007, е Литовската камара на съдебните изпълнители.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Съдебните и извънсъдебните документи могат да бъдат приети по пощата и по факс.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Литва приема формуляри, попълнени на литовски и английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган, който изпълнява функциите, предвидени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1393/2007, е Министерството на правосъдието на Република Литва.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Телефон: +370 5 2662984

Факс: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854

Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 4 - Предаване на документи

Езиците, които се приемат от Република Литва за попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I към Регламента, са литовски и английски.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Литовското законодателство не предвижда специални срокове за връчването на документи.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Езиците, които се приемат от Република Литва за попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I към Регламента, са литовски и английски.

Член 11 - Разноски по връчването

Република Литва събира такса от 110 EUR за услугите, посочени в член 11, параграф 2, буква а) от Регламента.

Тази такса следва да бъде преведена по сметката на получаващия орган — Литовската камара на съдебните изпълнители.

Lietuvos anstolių rūmai (Литовска камара на съдебните изпълнители)

Адрес: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Банка: Luminor Bank AB, банков код: 40100, код SWIFT: AGBLLT2X, номер на банковата сметка: LT92 4010 0424 0031 5815, номер на юридическото лице: 126198978.

Телефон: +370 5 2750067, +370 5 2750068, електронна поща: info@antstoliurumai.lt, http://www.antstoliurumai.lt/

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Литовските органи заявяват, че се противопоставят на връчването на документи на своя територия по начина, описан в член 13, освен ако документите не трябва да бъдат връчени на гражданин на държавата, от която са били издадени.

Член 15 - Пряко връчване

Литовските органи заявяват, че връчването на документи по начина, описан в член 15, не се разрешава в Литва.

Член 19 - Неявяване на ответник

Литовските органи заявяват, че съдилищата в Литва могат да постановят решение дори и да няма получено удостоверение за връчване или за доставяне, при условие че са изпълнени всички условия на член 19, параграф 2 от Регламента.

Литовските органи заявяват, че молбите за възстановяване на срока за обжалване на решението, посочени в член 19, параграф 4 от Регламента, няма да бъдат разгледани, ако са подадени повече от една година след датата на съдебното решение.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Литва не е сключила споразумения или договорености с други държави членки за допълнително ускоряване или опростяване на процедурите за предаване на документи, както е предвидено в член 20, параграф 2.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 01/07/2019

Връчване на документи - Люксембург


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Документи могат да се връчват лично от съдебни изпълнители (huissiers de justice). За този тип връчване се използва терминът на френски език „signification“.

Можете да потърсите съдебен изпълнител на този сайт:

http://www.huissier.lu/members.php

Документи могат да се връчват и посредством съдебните секретари (greffiers), обикновено с препоръчана поща. За този тип връчване се използва терминът на френски език „notification“.

Можете да намерите повече информация на този сайт:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Министерството на правосъдието не разполага с правомощия в тази област. Ето защо писма или други документи, свързани с връчването на документи, не трябва да се изпращат на Министерството на правосъдието.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Можете да потърсите съдебен изпълнител на този сайт:

http://www.huissier.lu/members.php

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Налични начини за получаване:

поща, електронна поща, факс, телефон.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Френски и немски език.

Член 3 - Централен орган

Централен орган е Главната прокуратура към Върховния съд (Parquet Général près la Cour supérieure de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Пощенски адрес: L-2080 Luxembourg

Тел. (352) 47 59 81—336

Факс (352) 47 05 50

Ел. адрес: parquet.general@justice.etat.lu

Езикови познания: френски и немски език

Министерството на правосъдието не разполага с правомощия в тази област. Ето защо писма или други документи, свързани с връчването на документи, не трябва да се изпращат на Министерството на правосъдието.

Член 4 - Предаване на документи

Люксембург приема, освен на френски език, исковият формуляр (стандартният формуляр) да бъде попълнен и на немски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Люксембург посочва, че в съответствие с неговото законодателство даден документ трябва да бъде връчен в определен срок, както се посочва в член 8 параграф 3 и член 9 параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 от 13 ноември 2007 г.

Когато документът се връчва лично чрез съдебен изпълнител (signification), обратната разписка (exploit) трябва да включва датата на връчването, т.е. датата на предаване на разписката на адресата или на неговия адрес или датата, на която документът е бил депозиран на домашния адрес на адресата.

Ако адресатът откаже да приеме копието на връчвания документ, съдебният изпълнител посочва това в разписката. В такъв случай връчването се счита за извършено в деня на представянето на документа на получателя.

Когато лицето, на което трябва да бъде връчен актът, няма известен нито постоянен, нито временен адрес, съдебният изпълнител изготвя протокол, в който описва извършените от него действия за локализиране на адресата на акта. Изготвянето на протокола е еквивалент и има стойност на връчване.

Когато актът се предава чрез съдебен секретар (notification), Люксембург прилага система за двойно датиране.

На практика датата, която се взема предвид по отношение на изпращача на документа, се различава от датата, която се взема предвид по отношение на получателя на документа.

По отношение на изпращача на документа за дата на връчване се счита датата на изпращане на документа.

По отношение на получателя на документа за дата на връчване се счита датата на връчване на документа.

Ако получателят откаже да приеме препоръчаното писмо, пощенският служител упоменава това в обратната разписка на препоръчаното писмо и изпраща двата документа обратно на изпращача. В такъв случай връчването се счита за извършено в деня на представянето на препоръчаното писмо на получателя.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Люксембург приема, освен на френски език, формулярът да бъде попълнен и на немски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Единната фиксирана такса се определя в размер на 138 EUR.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Люксембург се обявява против това неговите дипломатическите и консулските служители да извършват директно на територията на друга държава членка връчването на съдебни и извънсъдебни документи.

Люксембург са обявява също така против използването на това средство на своя територия от дипломатическите и консулските служители на други държави членки, освен ако документът трябва да бъде връчен на гражданин на държавата членка по произход.

Член 15 - Пряко връчване

Люксембург приема прякото връчване съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 1393/2007.

Министерството на правосъдието не разполага с правомощия в тази област. Ето защо писма или други документи, свързани с връчването на документи, не трябва да се изпращат на Министерството на правосъдието.

Документи могат да се връчват пряко от съдебните изпълнители (huissiers de justice).

Съдебният изпълнител в държавата адресат не е отговорен по отношение на валидността на формата и съдържанието на документа, който му е бил връчен директно от заинтересованото лице. Той е отговорен само за процедурите и начина на връчване, които ще приложи в държавата адресат.

Можете да потърсите съдебен изпълнител на този сайт:

http://www.huissier.lu/members.php

Член 19 - Неявяване на ответник

Люксембург заявява, че, независимо от разпоредбите на параграф 1 от член 19, неговите съдии могат да постановят решение в случай, че условията по параграф 2 са изпълнени.

Съгласно член 19, параграф 4 Люксембург уточнява, че молбата за възстановяване на срока може да се обяви за недопустима, ако не е подадена в разумен срок, по преценка на съдията, от момента в който заинтересованият е узнал за решението или от този, в който невъзможността да действа е отпаднала, без да може да се отправи след повече от една година от уведомяването за решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

/


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 24/04/2020

Връчване на документи - Унгария


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващият орган в Унгария

 • за съдебни документи е съдът, съгласно чиято процедура е бил издаден документът,
 • за документи, издадени по нотариална процедура, е нотариусът, съгласно чиято процедура е бил издаден документът, и
 • за други извънсъдебни документи е министърът на правосъдието.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващият орган в Унгария

 • е районният съд, компетентен по местоживеенето на адресата, посочен в молбата за правна помощ (lakcím szerint illetékes járásbíróság), а в Будапеща — Централният районен съд на Пеща (Pesti Központi Kerületi Bíróság) и
 • Унгарското сдружение на съдебните изпълнители.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Получаващият орган приема получаването на документи, изпратени по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Унгарски, немски, английски, френски език.

Член 3 - Централен орган

Функциите на централен орган в Унгария се изпълняват от министъра на правосъдието.

Igazságügyi Minisztérium (Министерство на правосъдието)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (отдел „Международно частно право“)

Адрес: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest

Адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Тел.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Факс: +36 1 795 0463

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецnmfo@im.gov.hu

Езици: унгарски, немски, английски и френски.

Член 4 - Предаване на документи

Освен унгарски език се приемат също немски, английски и френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Не се прилага за Унгария.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен унгарски език се приемат също немски, английски и френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Връчването на документи от съда е безплатно.

Таксата за връчване от съдебен изпълнител е 7 500 HUF. Тя се заплаща предварително чрез банков превод по посочената по-долу сметка, а потвърждението за превода се прилага към молбата.

 • Титуляр на сметката: Унгарското сдружение на съдебните изпълнители
 • Банка: Budapest Bank Nyrt.
 • SWIFT (BIC) код: BUDAHUHB
 • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
 • Моля посочете в полето за съобщения: KU2-референтен номер на молбата, име на адресата.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Връчването по член 13 е приложимо в Унгария само ако адресатът е гражданин на предаващата държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Връчването по член 15 от Регламента в Унгария се извършва в съответствие със законодателството, уреждащо връчването от съдебен изпълнител.

Член 19 - Неявяване на ответник

В някои от тези случаи унгарските съдилища могат да постановят решение, ако всички условия по член 19, параграф 2 са изпълнени.

Срокът за подаване на молба по член 19, параграф 4 в Унгария е една година.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 29/05/2019

Връчване на документи - Малта


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Office of the State Advocate (Канцелария на държавния адвокат)

Адрес: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Пощенски код: VLT1190

Тел.: (+356) 2568 3105

Факс: (+356) 2123 7281

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Office of the State Advocate (Канцелария на държавния адвокат)

Адрес: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Пощенски код: VLT1190

Тел.: (356) 2568 3105

Факс: (+356) 2123 7281

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Начини за получаване на документи: оригиналните документи заедно с формуляра по приложение 1 към Регламент (ЕО) № 1393/2007 и банкова разписка следва да се изпратят по пощата. Копията могат да се изпратят предварително по факса и/или по електронната поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Езиците, които могат да се използват за попълване на стандартния формуляр, са английски или малтийски.

Член 3 - Централен орган

Office of the State Advocate (Канцелария на държавния адвокат)

Mainguard Building

St. George’s Square

Valletta VLT1190

Тел.: (+356) 2568 3105

Факс: (+356) 21237 7281

Териториални граници на компетентност: Малта и Гозо.

Начини за получаване на документите и за комуникация и език за попълване на формулярите: английски език.

Член 4 - Предаване на документи

Английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Малта възнамерява да прилага дерогация от член 9, параграф 2, тъй като той не съответства на процесуалното право на Малта.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Разноските, посочени в член 11, параграф 2 от този регламент, включват такса с определен размер от 50 EUR за всеки документ, който трябва да се връчи.

Тази такса трябва да се плати преди връчването. Документите ще бъдат върнати, без да бъдат обработени, ако към искането за уведомяване не е приложена банкова разписка за платената по-горе такса. Таксата трябва да се плати чрез банков превод на лицето, на което ще бъдат върнати парите, без да се обработват документите. Таксите се плащат чрез банков превод по следната сметка на Главната прокуратура:

Наименование на банката: Central Bank of Malta

Наименование на сметката: AG Office – Receipt of Service Documents

Номер на сметката: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swift код: MALTMTMT

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Да, противопоставяме се на такова връчване.

Член 15 - Пряко връчване

Нямаме възражения.

Член 19 - Неявяване на ответник

Това не е възможно, тъй като се изисква доказателство за връчването. Ако обаче е било произнесено решение срещу дадено лице и то не е било надлежно уведомено предварително чрез призовка, това лице има право в срок от три месеца от датата на решението да поиска повторно разглеждане на делото.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2