Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručování písemností - Maďarsko


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Hungary

Serving documents


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Článek 3 - Ústřední orgán

Článek 4 - Zasílání písemností

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Článek 11 - Náklady na doručení

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Článek 15 - Přímé doručení

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

V Maďarsku jsou odesílajícími subjekty:

  • pro soudní písemnosti: soud, u něhož bylo vedeno řízení, na jehož základě byla písemnost vyhotovena;
  • pro písemnosti vyhotovené v rámci notářského řízení: notář, jenž vedl řízení, na jehož základě byla písemnost vyhotovena;
  • pro mimosoudní písemnosti: ministr zodpovědný za soudnictví .

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

V Maďarsku jsou přijímajícími subjekty:

  • okresní soud (járásbíróság), v jehož obvodu se nachází adresa osoby, jíž má být písemnost doručena, uvedená v žádosti o vzájemnou právní pomoc; v Budapešti Ústřední obvodní soud v Pešti (Pesti Központi Kerületi Bíróság); a
  • maďarská komora soudních vykonavatelů (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Přijímající subjekty přijímají dokumenty doručené poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Maďarština, němčina, angličtina, francouzština.

Článek 3 - Ústřední orgán

V Maďarsku plní úkoly ústředního orgánu ministr zodpovědný za soudnictví.

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstvo spravedlnosti)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Odbor pro mezinárodní právo soukromé)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Poštovní adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.nmfo@im.gov.hu

Jazyky: maďarština, němčina, angličtina a francouzština.

Článek 4 - Zasílání písemností

Vedle maďarštiny je přijatelná rovněž němčina, angličtina a francouzština.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

V Maďarsku se nepoužije.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Vedle maďarštiny je přijatelná rovněž němčina, angličtina a francouzština.

Článek 11 - Náklady na doručení

Doručení ze strany soudu je bezplatné.

Náklady na doručení ze strany soudního vykonavatele činí 7 500 HUF a jsou splatné předem bankovním převodem na níže uvedený účet, přičemž k žádosti je třeba přiložit potvrzení o převodu:

  • Držitel účtu: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
  • Banka: Budapest Bank Nyrt
  • SWIFT (BIC): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Informace pro příjemce: KU2-referenční číslo žádosti, jméno adresáta

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

V Maďarsku se způsob doručení podle článku 13 použije pouze tehdy, pokud je adresát státním příslušníkem odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

V Maďarsku se na doručení podle článku 15 vztahují pravidla týkající se doručení prostřednictvím soudního vykonavatele.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Maďarské soudy mohou v náležitých případech vydat rozhodnutí, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v čl. 19 odst. 2.

Lhůta pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty stanovená v čl. 19 odst. 4 činí v Maďarsku jeden rok.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 29/05/2021