Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentide kättetoimetamine - Ungari


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Hungary

Serving documents


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Artikkel 3 - Keskasutus

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Edastav asutus Ungaris on

  • kohtudokumentide puhul kohus, kelle toimetatud menetluses kättetoimetatav dokument koostati;
  • notariaalse menetluse käigus koostatud dokumentide puhul notar, kelle juures asjaomane dokument koostati, ja
  • kohtuväliste dokumentide puhul justiitsminister.

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Vastuvõttev asutus Ungaris on

  • adressaadi elukohajärgse (nagu see on märgitud õigusabitaotluses) pädevusega piirkonnakohus (lakcím szerint illetékes járásbíróság) ning Budapestis Pesti keskpiirkonnakohus (Pesti Központi Kerületi Bíróság) ja
  • Ungari Kohtutäiturite Liit.

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Vastuvõtvatele asutustele võib dokumente saata posti või faksi teel või elektrooniliselt.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Ungari, saksa, inglise ja prantsuse.

Artikkel 3 - Keskasutus

Ungaris täidab keskse asutuse ülesandeid justiitsminister.

Justiitsministeerium (Igazságügyi Minisztérium)

Rahvusvahelise eraõiguse osakond (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Aadress: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest

Aadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 795 0463

E-post: Lingil klikates avaneb uus akennmfo@im.gov.hu

Keeled: ungari, saksa, inglise ja prantsuse

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Lisaks ungari keelele aktsepteeritakse saksa, inglise ja prantsuse keelt.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Ungaris ei kohaldata.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Lisaks ungari keelele aktsepteeritakse saksa, inglise ja prantsuse keelt.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Kohus toimetab dokumendid kätte tasuta.

Kohtutäiturile tuleb kättetoimetamise eest tasuda 7 500 HUFi. Summa tuleb tasuda pangaülekandega ettemaksu korras allpool esitatud kontole ja maksekorralduse kinnitus tuleb lisada avaldusele.

  • Kontoomanik: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
  • Pank: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Selgitusse tuleb märkida: KU2-taotluse number, adressaadi nimi.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Määruse artikli 13 kohaselt toimetatakse Ungaris dokumente kätte üksnes juhul, kui adressaat on edastava liikmesriigi kodanik.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Määruse artikli 15 kohaselt toimub dokumentide kättetoimetamine Ungaris seaduse alusel, mis reguleerib dokumentide kättetoimetamist kohtutäiturite poolt.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Mõningatel juhtudel võib Ungari kohus teha lahendi, kui kõik artikli 19 lõikes 2 esitatud tingimused on täidetud.

Ungaris on artikli 19 lõike 4 kohase taotluse esitamise tähtaeg üks aasta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 29/05/2019