Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručování písemností - Malta


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Malta

Doručování dokumentů


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Článek 3 - Ústřední orgán

Článek 4 - Zasílání písemností

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Článek 11 - Náklady na doručení

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Článek 15 - Přímé doručení

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby, jakými je nutno zasílat dokumenty: Originály dokumentů spolu s přílohou 1 nařízení (ES) č. 1393/2007 a potvrzení banky by se měly zasílat poštou. Kopie lze zasílat předem faxem a/nebo e-mailem.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jazyky, které lze použít pro vyplnění standardního formuláře, jsou angličtina a maltština.

Článek 3 - Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Attorney General’s Office

The Palace

St George’s Square

Valletta VLT1190

Tel: + 356 25683214 / +356 25683209 / +356  25683192 / +356 25683205

Fax: +356 21237281

Místní příslušnost: Malta a Gozo

Prostředky dostupné pro zasílání písemností a komunikaci a jazykové dovednosti: angličtina

Článek 4 - Zasílání písemností

angličtina

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Malta se hodlá odchýlit od ustanovení čl. 9 odst. 2, protože je v rozporu s maltským procesním právem.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

angličtina

Článek 11 - Náklady na doručení

Náklady uvedené v čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení představují fixní poplatek ve výši 50 EUR za každý dokument, který má být doručen.

Tento poplatek musí být zaplacen před doručením. Pokud k žádosti o oznámení není přiloženo potvrzení banky o zaplacení výše uvedeného poplatku, dokumenty budou vráceny bez zpracování.  Platbu poplatku je třeba provést bankovním převodem splatným pro osobu, jíž mají být peníze vráceny bez zpracování. Platby poplatků musí být prováděny bankovním převodem splatným pro nejvyšší státní zastupitelství na tento bankovní účet:

Název banky: Central Bank of Malta

Název účtu: AG Office – Receipt of Service Documents

Číslo účtu: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kód SWIFT: MALTMTMT

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Ano, jsme proti.

Článek 15 - Přímé doručení

Bez námitek

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Není možné, protože se vyžaduje doklad o doručení. Jestliže je ale rozhodnutí vyneseno proti osobě a této osobě nebylo řádně doručeno soudní předvolání, je tato osoba oprávněna do tří měsíců od doručení rozhodnutí požádat o nové řízení.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Žádné


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 05/03/2018