Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи - Полша


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Poland

Serving documents


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващият орган е районният съд (sąd rejonowy), в чийто съдебен район следва да бъдат връчени процесуалните документи.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Документи могат да се изпращат само по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формуляр-образецът може да бъде попълнен на полски, английски или немски език.

Член 3 - Централен орган

Ministerstwo Sprawiedliwości
(Министерство на правосъдието)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
(Отдел „Международно сътрудничество и права на човека“)

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Телефон/факс: +48 22 6280949

Езици на комуникация: полски, английски, немски.

Член 4 - Предаване на документи

Езици, на които може да се попълва формуляр-образецът, съдържащ се в приложение I към Регламента: полски, английски и немски.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Според полското право няма изискване връчването на документи да бъде извършено в определен срок.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Езици, на които може да се попълва формуляр-образецът, съдържащ се в приложение I към Регламента: полски, английски и немски.

Член 11 - Разноски по връчването

Връчването на документи е безплатно.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Полша не допуска връчването на документи на своя територия от служителите на дипломатически или консулски представителства, освен ако документите не се връчват на гражданин на държавата членка, в която са били издадени.

Член 15 - Пряко връчване

Полша не допуска връчването на съдебни документи на своя територия съгласно тази разпоредба.

Член 19 - Неявяване на ответник

Молба за възстановяване на срока, подадена повече от една година след датата на постановяване на съдебното решение, се разглежда само в изключителни случаи.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Не е приложимо.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/10/2019