Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи - Словения


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovenia

Serving documents


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващите органи са районните съдилища (okrajna sodišča), окръжните съдилища (okrožna sodišča), съдът по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (delovno in socialno sodišče), административният съд (upravno sodišče), апелативните съдилища (višja sodišča), Върховният съд (Vrhovno sodišče), Конституционният съд (Ustavno sodišče) и Държавната адвокатура (Državno odvetništvo).

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващи органи са всички окръжни съдилища.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Словения приема стандартните формуляри на молбата да бъдат попълнени на словенски или английски език.

Член 3 - Централен орган

Ministrstvo za pravosodje (Министерство на правосъдието)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Телефон: +386 1369 53 42

Факс: +386 1369 57 83

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецgp.mp@gov.si

Член 4 - Предаване на документи

Словения приема стандартните формуляри на молбата да бъдат попълнени на словенски или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно словенското законодателство не е необходимо връчването на даден документ да се извърши в определен срок.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Словения приема удостоверенията да бъдат попълнени на словенски или английски език.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

  • Словения не се противопоставя на възможността за връчване от служители на дипломатически или консулски представителства съгласно условията, предвидени в член 13, параграф 1.
  • Словения се противопоставя на връчването на съдебни документи на лица, пребиваващи в Словения, от служители на дипломатически или консулски представителства на други държави, освен когато документът трябва да бъде връчен на гражданин на държавата членка, от която произхожда.

Член 15 - Пряко връчване

Словенското законодателство не допуска пряко връчване.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от член 19, параграф 1 от Регламента даден съд може да постанови решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са изпълнени условията, предвидени в член 19, параграф 2 от Регламента.

Молба за възстановяване на срока може да бъде подадена в срок от една година от датата на постановяване на съдебното решение.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 21/02/2019