Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Delgivning och översändning av handlingar - Slovenien


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Slovenia

Serving documents


Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Artikel 3 - Central enheter

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Artikel 15 - Direkt delgivning

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Artikel 2.1 - Översändande organ

De översändande organen är lokala domstolar (okrajna sodišča), distriktsdomstolar (okrožna sodišča), arbets- och socialdomstolen (delovno in socialno sodišče), förvaltningsdomstolen (upravno sodišče), appellationsdomstolar (višja sodišča), högsta domstolen (Vrhovno sodišče), författningsdomstolen (Ustavno sodišče) och justitiekanslerämbetet (Državno odvetništvo).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Samtliga distriktsdomstolar är mottagande organ.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Slovenien godtar standardformulär på slovenska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Ministrstvo za pravosodje (justitieministeriet)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tfn: (+386) 1369 53 42

Fax: (+386) 1369 57 83

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstergp.mp@gov.si

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Slovenien godtar standardformulär på slovenska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Enligt slovensk lagstiftning måste inte en handling delges inom en viss period.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Slovenien godtar delgivningsintyg på slovenska eller engelska.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

  • Slovenien motsätter sig inte delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän på de villkor som fastställts i artikel 13.1.
  • Slovenien motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar om personer som vistas i Slovenien genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän från en annan medlemsstat, utom när handlingen ska delges om en medborgare i den medlemsstat varifrån handlingen kommer.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Slovensk rätt tillåter inte direkt delgivning.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

En domare får utan hinder av artikel 19.1 i förordningen meddela avgörande även om bevis om att handlingen delgetts eller lämnats inte mottagits, under förutsättning att villkoren i artikel 19.2 i förordningen är uppfyllda.

En ansökan om omprövning får inges inom ett år från den dag domen utfärdades.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 21/02/2019