Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentide kättetoimetamine - Austria


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Austria

Dokumentide kätteandmine


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Artikkel 3 - Keskasutus

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumentide vastuvõtmise viisid Austrias:

  • post;
  • muud kättetoimetamisteenused (nt kulleriteenused);
  • faks.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Vormi võib täita saksa või inglise keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Keskasutus on justiitsministeerium (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Telefon: (43-1) 52152-2141

Faks: (43-1) 52152-2829

E-post: team.z@justiz.gv.at

Suhtluskeeled: saksa ja inglise keel.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Taotluse tüüpvormi (mis on esitatud I lisas) võib täita saksa või inglise keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 2 osutatud laadi dokumendid Austria õiguses praegu teadaolevalt puuduvad.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Teatise (mille vorm on esitatud I lisas) võib täita saksa või inglise keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Kindlaid tasumäärasid ei kohaldata.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Austria ei ole vastu artikli 13 lõikes 1 kirjeldatud kättetoimetamise viisile.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Kohtudokumentide kättetoimetamine otse adressaatliikmesriigi kohtuametniku, ametiisiku või muu pädeva isiku kaudu ei ole Austria õigusega lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Austria kohtud võivad teha olenemata lõikest 1 otsuse, kui lõikes 2 loetletud tingimused on täidetud.

Austria ei soovi kehtestada artikli 19 lõike 4 viimase lõigu tähenduses ajalist piirangut, mille jooksul tuleb esitada avaldus otsuse edasikaebamise tähtaja ennistamiseks.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/03/2018