Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи - България


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

България

Връчване на документи


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващ орган при връчване в чужбина на съдебни съобщения и призовки е съдът, пред който делото е висящо.

Предаващ орган при връчване в чужбина на извънсъдебни документи е районният съд по настоящия или постоянния адрес на лицето, поискало връчването, или по неговото седалище, а за нотариално заверени документи - и районният съд, в чийто район действа нотариусът.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващ орган при връчване в Република България е районният съд, в чийто район трябва да се извърши връчването.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Районните съдилища приемат молби за връчване и приложените към тях документи, подлежащи на връчване, получени по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Районните съдилища приемат освен формуляри-образци, попълнени на български език, така и на английски и френски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието.

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”

Тел: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Факс: +3592 9809223

Е-mail: Връзката отваря нов прозорецcivil@justice.government.bg

ул. „Славянска” 1

п. к. 1040, София

Член 4 - Предаване на документи

Формулярът-образец на молбата за предаване на документи може да бъде попълнен освен на български и на английски или френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В българското законодателство няма предвиден определен срок за връчването на документи.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Република България приема възможността за попълване на удостоверението за връчване и копие от връчения документ, освен на български език, и на един от следните езици: английски или френски.

Член 11 - Разноски по връчването

Българското законодателство не предвижда такса за връчването на документи по общия ред. При използването на специален начин на връчване се заплаща такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

В съответствие с чл.13, пар.2, Република България заявява, че допуска връчването по чл. 13, пар. 1, което трябва да се извърши в Република България, само когато адресатът е гражданин на държавата членка, в която е издаден документът. (чл. 608 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 15 - Пряко връчване

В българското законодателство не е допустимо пряко връчване по реда на чл. 15. (чл. 613 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 19 - Неявяване на ответник

Република България декларира, че няма да се възползва от възможността, предоставена по чл.19, пар. 2.

Молбата по чл. 19, пар. 4 може да бъде подадена в едногодишен срок от постановяване на решението от съда.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Република България не изпълнява и няма сключени споразумения, съвместими с регламента, за допълнително ускоряване или опростяване на процедурите за предаване на документи.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/05/2019