Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων - Τσεχική ∆ηµοκρατία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Δικαστήρια, δικαστικοί επιμελητές, εισαγγελίες

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Οι πράξεις μπορούν να παραλαμβάνονται με τους εξής τρόπους:

  • μέσω αδειοδοτημένης επιχείρησης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
  • με φαξ
  • ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί στα τσεχικά, στα σλοβακικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Διεθνών Υποθέσεων

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tηλ.: +420-221-997-111

Φαξ: +420-224-919-927

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροposta@msp.justice.cz

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Η Τσεχική Δημοκρατία παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης των τυποποιημένων εντύπων όχι μόνο στα τσεχικά αλλά και στα σλοβακικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Στην Τσεχική Δημοκρατία δεν προβλέπονται τέτοιες προθεσμίες επίδοσης ή κοινοποίησης των πράξεων.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η Τσεχική Δημοκρατία κάνει δεκτές βεβαιώσεις επίδοσης ή κοινοποίησης που έχουν συνταχθεί όχι μόνο στα τσεχικά αλλά και στα σλοβακικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Στην Τσεχική Δημοκρατία η επίδοση ή η κοινοποίηση πράξης δεν υπόκειται στην καταβολή τελών.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Τσεχική Δημοκρατία δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στην επίδοση ή στην κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους στο έδαφός της.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Τσεχική Δημοκρατία δηλώνει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, δεν επιτρέπεται η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση στο έδαφός της.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφος 1, τα δικαστήρια στην Τσεχική Δημοκρατία επιτρέπεται να εκδώσουν απόφαση, ακόμα και αν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Στην Τσεχική Δημοκρατία δεν προβλέπεται τέτοια προθεσμία για την άσκηση ενδίκου μέσου.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Στην Επιτροπή θα διαβιβαστεί το κείμενο των ακόλουθων συνθηκών:

  • Συνθήκη μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας για την παροχή νομικής συνδρομής και τη ρύθμιση έννομων σχέσεων σε αστικές, οικογενειακές, εργατικές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπεγράφη στη Βαρσοβία στις 21 Δεκεμβρίου 1987 και ισχύει μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Πολωνίας
  • Συνθήκη μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για την παροχή νομικής συνδρομής και τη ρύθμιση έννομων σχέσεων σε αστικές, εργατικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπεγράφη στην Μπρατισλάβα στις 28 Μαρτίου 1989 και ισχύει μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας
  • Συνθήκη μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την παροχή νομικής συνδρομής από δικαιοδοτικά όργανα και για τη ρύθμιση ορισμένων έννομων σχέσεων σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, η οποία υπεγράφη στην Πράγα στις 29 Οκτωβρίου 1992
  • Συνθήκη μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την περαιτέρω διευκόλυνση της παροχής νομικής συνδρομής βάσει της σύμβασης της Χάγης περί πολιτικής δικονομίας, που υπεγράφη την 1η Μαρτίου 1954, της σύμβασης της Χάγης σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, που υπεγράφη στις 15 Νοεμβρίου 1965, και της σύμβασης της Χάγης για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπεγράφη στις 18 Μαρτίου 1970

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/03/2019