Dostava pismena - Njemačka


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 3. - Središnje tijelo

Članak 4. - Slanje pismena

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Članak 11. - Troškovi dostave

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Članak 15. - Izravna dostava

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijelo za slanje sudskih pismena je sud koji dostavlja pismeno (članak 1069.  stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Tijelo za slanje izvansudskih pismena je okružni sud (Amtsgericht) okruga u kojem osoba koja dostavlja pismeno ima prebivalište ili boravište. Za javnobilježnički ovjerene vlasničke listove to je okružni sud okruga u kojem se nalazi ured dotičnog javnog bilježnika, a za pravne osobe okružni sud okruga u kojemu se nalazi njihovo sjedište. Vlade saveznih pokrajina (Länder) izvršnim nalogom mogu jednom okružnom sudu naložiti da vrši zadaće tijela za slanje za okruge u kojima djeluje više okružnih sudova (članak 1069.  stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Za dostavu pismena u Saveznoj Republici Njemačkoj njemačko je tijelo za zaprimanje u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1393/2007 okružni sud u okrugu u kojemu treba dostaviti pismeno. Vlade saveznih pokrajina (Länder) izvršnim nalogom mogu jednom okružnom sudu naložiti da vrši zadaće tijela za zaprimanje za okruge u kojima djeluje više okružnih sudova.

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Dopuštena su sljedeća komunikacijska sredstva:

– za primanje i otpremanje: usluge pošte i dostavne službe, telefaks;

– za druge načine komunikacije: telefon i e-pošta.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Zadaće središnjeg tijela u svakoj saveznoj pokrajini vrši tijelo koje imenuje vlada savezne pokrajine. To je obično pravosudno tijelo savezne pokrajine ili viši regionalni sud (Oberlandesgericht) u dotičnoj saveznoj pokrajini.

Navodi se poslovna adresa ako postoji, a poštanska adresa navodi se umjesto nje ili, u određenim slučajevima, uz nju.

Za ekspresne pošiljke i pakete (uključujući male pakete) treba upotrebljavati samo poslovnu adresu.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 4. - Slanje pismena

Obrazac iz Priloga I. (zahtjev) može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Sa stajališta podnositelja zahtjeva, u odnosu na članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2., u njemačkom zakonodavstvu točan datum isporuke rijetko je važan za izračun vremenskih rokova jer je obično dovoljno da je pismeno stiglo na sud u roku ako dostava pismena slijedi odmah poslije (članak 167. Zakona o parničnom postupku). Ako je u pojedinom slučaju datum dostave važan, primjenjuje se članak 222. stavak 2. Zakona o parničnom postupku u vezi s člancima od 187. nadalje njemačkog Građanskog zakonika.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Obrazac iz Priloga I. (zahtjev) može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Troškovi iz članka 11. stavka 2. u uobičajenim okolnostima mogu iznositi najviše 20,50 EUR. Izračunavaju se u skladu s propisima o sudskim troškovima ovisno o vrsti zatražene usluge.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Na državnom području Savezne Republike Njemačke dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavništava u smislu članka 13. stavka 1. nije dopuštena, osim ako pismeno treba dostaviti državljaninu države pošiljateljice.

Članak 15. - Izravna dostava

Na temelju članka 15. na državnom području Savezne Republike Njemačke mogu se dostaviti samo pismena za koja je njemačkim Zakonom o parničnom postupku također izričito dopuštena izravna dostava (članak 166. stavak 2. Zakona o parničnom postupku). Zahtjev kojim se pokreće postupak ne može se dostaviti na taj način. Izravna dostava dopuštena je, primjerice, u slučaju naloga za izvršenje iz članka 750. Zakona o parničnom postupku, izvršne isprave iz članka 794. stavka 1. točke 5. i članka 797. Zakona o parničnom postupku, naloga za izuzimanje iz članka 922. stavka 2. Zakona o parničnom postupku i privremene mjere iz članaka 935. i 936. Zakona o parničnom postupku. Podrobnosti o dopuštenoj izravnoj dostavi uređene su člancima od 191. nadalje Zakona o parničnom postupku.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2., njemački sudovi mogu donijeti presudu ako su sudski poziv ili ekvivalentno pismeno javno dostavljeni u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje u smislu članka 19. stavka 4. može se podnijeti najkasnije jednu godinu poslije isteka propuštenog roka.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 22/06/2020