Forkyndelse og overførsel af dokumenter - Danmark


Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Artikel 3 - Central enhed

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den modtagende instans er Justitsministeriet.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DK Danmark

Telefon: +45 72 26 84 00

Telefax: 33 93 35 10

E-mail: Link åbner i nyt vinduejm@jm.dk

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Fremsendelse af dokumenter kan ske pr. post, telefax eller e-mail under forudsætning af, at indholdet af det modtagne dokument er en fuldstændig gengivelse af det afsendte dokument, og at alle angivelser på dokumentet er let læselige.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Danmark accepterer, at udfyldelse af formularen i bilaget til forordningen kan ske på dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale myndighed er Justitsministeriet.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Telefon: +45 7226 8400

Telefax: +45 3393 3510

E-mail: Link åbner i nyt vinduejm@jm.dk

Fremsendelse af dokumenter kan ske pr post, telefax eller e-mail under foudsætning af, at indholdet af det modtagne dokument er en fuldstœndig gengivelse af det afsendte dokument, og at alle angivelser pâ dokumentet er letlæselige.

Danmark accepterer, at udfyldelse af formularen i bilaget til fordningen kan ske pä dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Danmark accepterer, at udfyldelse af formularen i bilaget til fbtordnin-gen kan ske pâ dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Danmark onsker ikke at g0re brug af muligheden for at fravige reglerne i artikel 9, stk. 1 og 2.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Danmark accepterer, at afleveringsattesten kan udferdiges pâ dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Der opkræves ikke gebyr ved forkyndelse af retslige dokumenter fra en anden medlemsstat.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Danmark accepterer, at diplomatiske eller konsulasre repraesentantei kan fotkynde dokumenter i over ens stemmeise med artikel 13, stk 1.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Direkte forkyndelse ved stævningsmand er hjemlet i dansk ret.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Danmark meddeler i henhold til artikel 19, stk.. 2, at danske dom-stole kan afgore en sag, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, säffemt betingelsetne i artikel 19, stk. 2, er opfyldt.

Danmark meddeler i henhold til artikel 19, stk. 4, at en anmodning efter denne bestemmelse om ny behandling af en sag, hvor sagsogte ikke hat givet mede, skal Étemsœttes inden et ar efter dommens afsigelse.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Notdisk overenskomst af 26 apiil 1974 om gensidig retshjadpPDF(81 Kb)da


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 19/11/2020