Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručovanie písomností - Estónsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Doručovania právnych dokumentov


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

článok 3 - ústredný orgán

článok 4 - odosielanie písomností

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

článok 11 - náklady doručenia

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

článok 15 - priame doručenie

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Na účely prijímania písomností sú k dispozícii tieto komunikačné prostriedky: pošta, fax a kanály elektronického prenosu v súlade s podmienkami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Možno použiť estónčinu alebo angličtinu.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom je ministerstvo spravodlivosti.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estónsko

Tel. +372 620 8183

Fax +372 620 8109

E-mail central.authority@just.ee

http://www.just.ee

článok 4 - odosielanie písomností

Podľa článku 4 ods. 3 a článku 10 ods. 2 nariadenia sa v Estónsku prijímajú štandardné tlačivá vyplnené v estónčine alebo angličtine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

V estónskom práve nie je stanovená žiadna taká konkrétna lehota.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Podľa článku 4 ods. 3 a článku 10 ods. 2 nariadenia sa v Estónsku prijímajú štandardné tlačivá vyplnené v estónčine alebo angličtine.

článok 11 - náklady doručenia

Písomnosti sa väčšinou doručujú bezplatne.

Ak sa doručujú procesné písomnosti prostredníctvom súdneho exekútora, platí sa poplatok za doručenie písomnosti 30 EUR, ak bolo možné doručiť písomnosti adresátovi alebo jeho zákonnému zástupcovi:

1. prostredníctvom adresy alebo telekomunikačných údajov uvedených v registri obyvateľstva alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: personal ID code@eesti.ee;

2. na adresu uvedenú v registri samostatne zárobkovo činných osôb a právnických osôb vedenom v Estónsku alebo prostredníctvom telekomunikačných údajov uvedených v informačnom systéme tohto registra.

V prípadoch, ktoré nie sú uvedené vyššie, sa platí poplatok súdnemu exekútorovi za doručenie procesných písomností 60 EUR. Ak osoba, ktorej sa majú doručiť písomnosti, má právny záväzok zapísať svoju adresu alebo telekomunikačné údaje do registra obyvateľstva alebo do registra samostatne zárobkovo činných osôb a právnických osôb vedeného v Estónsku a táto osoba nesplnila tento záväzok, a to aj v prípade, že údaje zapísané v registri sú neaktuálne alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nesprávne, a preto nebolo možné doručiť procesné písomnosti na základe týchto údajov, 30 EUR z tohto poplatku 60 EUR musí podľa rozhodnutia o poplatkoch súdnym exekútorom zaplatiť osoba požadujúca odborné služby a 30 EUR osoba, ktorej sa písomnosti mali doručiť.

Ak procesnú písomnosť nebolo možné doručiť, hoci súdny exekútor urobil všetko potrebné a prakticky možné na doručenie písomnosti podľa postupu stanoveného zákonom, súdny exekútor má právo požadovať poplatok 30 EUR prostredníctvom vydania rozhodnutia o poplatku súdnemu exekútorovi a dokladu o službe s uvedením krokov, ktoré podnikol v záujme doručenia písomnosti.

Súdny exekútor nesmie požadovať poplatok, ak neurobil všetko potrebné a prakticky možné na doručenie písomností podľa postupu stanoveného zákonom v lehote stanovenej súdom a ak nebolo možné doručiť procesné písomnosti.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia možno písomnosti doručiť prostredníctvom diplomatických zástupcov alebo konzulárnych úradníkov iného členského štátu, ktorí sa nachádzajú v Estónsku, iba ak sa majú doručiť štátnemu príslušníkovi členského štátu, z ktorého písomnosti pochádzajú.

článok 15 - priame doručenie

V Estónsku nemožno písomnosti doručovať spôsobom stanoveným v článku 15 nariadenia.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Estónsky súd môže takisto vydať rozhodnutie vo veci podľa podmienok stanovených v článku 19 ods. 2 nariadenia, ak nebolo prijaté žiadne osvedčenie o doručení procesnej písomnosti odporcovi. V súlade s treťou vetou článku 19 ods. 4 nariadenia sa žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty môže podať na súde do jedného roka od vydania rozhodnutia, ktorým sa končí konanie v danej veci.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Dohoda medzi Estónskom a Poľskom o poskytovaní právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, pracovných a trestných veciach.

Dohoda medzi Lotyšskou republikou, Estónskou republikou a Litovskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 23/04/2020