Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи - Финландия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Връчване на документи


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващите органи са районните съдилища (käräjäoikeudet), Пазарният съд (markkinaoikeus), апелативните съдилища (hovioikeudet), Върховният съд (korkein oikeus) и Министерството на правосъдието.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Налични начини за получаване на документи: документите могат да бъдат получени по пощата, по факса или по електронната поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Езици, които могат да се използват за попълване на формуляр-образеца: фински, шведски и английски.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието (oikeusministeriö).

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Тел. (358-9) 16 06 76 28

Факс: (358-9) 16 06 75 24

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcentral.authority@om.fi

Документите могат да бъдат получени по пощата, по факса или по електронната поща.

Езици: фински, шведски, английски.

Член 4 - Предаване на документи

Формулярът на молбата може да бъде попълнен на фински, шведски или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно член 9, параграф 3 Финландия уведомява Комисията, че няма да прилага разпоредбите на член 9, параграфи 1 и 2. В настоящия си вид разпоредбите на члена нямат ratio legis от гледна точка на финландската правна система и следователно не могат да се прилагат на практика във Финландия.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Формулярът на удостоверението може да бъде попълнен на фински, шведски или английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Връчването на документи е безплатно за чуждестранния предаващ орган.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Финландия не се противопоставя на този начин на връчване.

Член 15 - Пряко връчване

Финландия не се противопоставя на този начин на връчване.

Член 19 - Неявяване на ответник

Тъй като Финландия няма да извърши уведомяването, предвидено в член 19, параграф 2, финландските съдилища не могат да постановяват решения в случаите по член 19, параграф 2. Следователно не е необходимо да се извършва уведомяването по член 19, параграф 4.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 02/03/2020