Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentu iesniegšana - Somija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Somija

Dokumentu iesniegšana


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

3. pants - Centrālā iestāde

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

15. pants - Tieša izsniegšana

19. pants - Atbildētāja neierašanās

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Sūtītājas iestādes ir apgabaltiesas (käräjäoikeudet), Tirgus tiesa (markkinaoikeus), apelācijas tiesas (hovioikeudet), Augstākā tiesa (korkein oikeus) un Tieslietu ministrija.

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejamie dokumentu saņemšanas veidi: dokumentus var iesniegt pa pastu, faksu vai e-pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Valodas, kuras var izmantot standarta veidlapas aizpildīšanai: somu, zviedru un angļu valoda.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā iestāde ir Tieslietu ministrija.

Tieslietu ministrija (Oikeusministeriö)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tālr.: (358-9) 16 06 76 28

Fakss: (358-9) 16 06 75 24

E-pasts: central.authority@om.fi

Dokumentus var iesniegt pa pastu, faksu vai e-pastu.

Valodas: somu, zviedru un angļu valoda.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Veidlapu var aizpildīt somu, zviedru vai angļu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Saskaņā ar 9. panta 3. punktu Somija informē Komisiju, ka tā nepiemēros 9. panta 1. un 2. punkta noteikumus. Pašreizējā situācijā panta noteikumiem nav iedomājama nozīme no valsts tiesību sistēmas viedokļa, tāpēc Somijas praksē tie nav piemērojami.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Apliecinājuma veidlapu var aizpildīt somu, zviedru vai angļu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Ārzemju pārsūtītājai aģentūrai nav jāmaksā par dokumentu izsniegšanu.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Somija neiebilst pret šo izsniegšanas veidu.

15. pants - Tieša izsniegšana

Somija neiebilst pret šo izsniegšanas veidu.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Tā kā Somija nesniedz 19. panta 2. punktā minēto paziņojumu, Somijas tiesas nevar pieņemt spriedumus lietās saskaņā ar 19. panta 2. punktu. Līdz ar to nav vajadzīgs 19. panta 4. punktā minētais paziņojums.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 08/03/2021