Doručování písemností - Finsko


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Článek 3 - Ústřední orgán

Článek 4 - Zasílání písemností

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Článek 11 - Náklady na doručení

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Článek 15 - Přímé doručení

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Odesílajícími subjekty jsou okresní soudy (käräjäoikeudet), obchodní soud (markkinaoikeus), odvolací soudy (hovioikeudet), Nejvyšší soud (korkein oikeus) a ministerstvo spravedlnosti.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání písemností, které jsou k dispozici: poštou, faxem nebo e-mailem.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře: finština, švédština a angličtina.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem je ministerstvo spravedlnosti.

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Státní rada)

Tel. + 358 9 16 06 76 28

Fax: + 358 9 16 06 75 24

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.central.authority@om.fi

Písemnosti lze doručit poštou, faxem nebo e-mailem.

Jazyky: finština, švédština a angličtina.

Článek 4 - Zasílání písemností

Formulář žádosti lze vyplnit ve finštině, švédštině nebo angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Finsko podle čl. 9 odst. 3 informuje Komisi, že nebude uplatňovat ustanovení čl. 9 odst. 1 a 2. Z hlediska finského právního řádu nemá ustanovení tohoto článku ve stávající podobě žádný možný dopad, a proto ho ve Finsku nelze v praxi použít.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Formulář potvrzení lze vyplnit ve finštině, švédštině nebo angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Doručování písemností je pro odesílající subjekt z jiného členského státu bezplatné.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Finsko se nebrání takovému způsobu doručování.

Článek 15 - Přímé doručení

Finsko se nebrání takovému způsobu doručování.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Jelikož Finsko neučinilo oznámení podle čl. 19 odst. 2, finské soudy nemohou vydat rozhodnutí podle tohoto ustanovení. Není proto třeba činit oznámení podle čl. 19 odst. 4.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/03/2021