Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručovanie písomností - Fínsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Fínsko

Doručovania právnych dokumentov


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

článok 3 - ústredný orgán

článok 4 - odosielanie písomností

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

článok 11 - náklady doručenia

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

článok 15 - priame doručenie

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Odosielajúcimi orgánmi sú okresné súdy (käräjäoikeudet), obchodný súd (markkinaoikeus), odvolacie súdy (hovioikeudet), najvyšší súd (korkein oikeus) a ministerstvo spravodlivosti.

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Dostupné spôsoby prijímania písomností: dokumenty je možné doručiť poštou, faxom alebo emailom.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie štandardného formulára: fínčina, švédčina a angličtina.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom je ministerstvo spravodlivosti.

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Vláda)

Tel.: +358 9 1606 7628

Fax: Tel.: +358 9 1606 7524

Email: central.authority@om.fi

Dokumenty sa môžu doručovať poštou, faxom alebo emailom.

Jazyky: fínčina, švédčina, angličtina.

článok 4 - odosielanie písomností

Formulár žiadosti sa môže vyplniť vo fínskom, švédskom alebo anglickom jazyku.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Na základe článku 9 ods. 3 Fínsko informovalo Komisiu, že nebude uplatňovať ustanovenia článku 9 ods. 1 a 2. Aktuálne znenie ustanovení tohto článku nemá z hľadiska vnútroštátneho právneho systému žiaden možný význam/dosah, a preto sa nemôže vo Fínsku uplatniť v praxi.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Formulár osvedčenia sa môže vyplniť vo fínskom, švédskom alebo anglickom jazyku.

článok 11 - náklady doručenia

Za doručenie písomností nie je odosielajúcemu orgánu účtovaný žiaden poplatok.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Fínsko neodmieta tieto spôsoby doručovania.

článok 15 - priame doručenie

Fínsko neodmieta tieto spôsoby doručovania.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Keďže Fínsko nevydáva osvedčenia, na ktoré sa odvoláva článok 19 ods. 2, fínske súdy nemôžu vydávať rozsudky v prípadoch podľa článku 19 ods. 2. Preto nie je potrebné ani oznámenie podľa článku 19 ods. 4.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/03/2021