Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Delgivning och översändning av handlingar - Finland


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

Delgivning av handlingar


Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Artikel 3 - Central enheter

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Artikel 15 - Direkt delgivning

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Artikel 2.1 - Översändande organ

Mottagande organ är tingsrätterna, marknadsdomstolen, hovrätterna, Högsta domstolen och justitieministeriet.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per post, fax eller e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformuläret får fyllas i på finska, svenska och engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Justitieministeriet är central enhet.

Justitieministeriet

PL 25

FIN-00023 Statsrådet

Tfn: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-post: central.authority@om.fi

Handlingar kan skickas via post, fax eller e-post.

Språk: finska, svenska, engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Standardformuläret får fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I enlighet med artikel 9.3 meddelar Finland kommissionen att det inte har för avsikt att tillämpa bestämmelserna i artikel 9.1 och 9.2. I sin nuvarande form saknar bestämmelserna i denna artikel betydelse för landets rättssystem och kan i praktiken därför inte tillämpas i Finland.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Intyget får fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Ingen avgift tas ut av det utländska sändande organet.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Finland motsätter sig inte denna typ av delgivning.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Finland motsätter sig inte denna typ av delgivning.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Eftersom Finland inte har för avsikt att avge den förklaring som avses i artikel 19.2 får de finska domstolarna inte meddela domar i ärenden enligt artikel 19.2. Följaktligen finns det inte något behov av den förklaring som avses i artikel 19.4.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 08/03/2021