Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doręczanie dokumentów - Francja


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Francja

Doręczanie dokumentów prawnych


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Art. 3 - Agencja centralna

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Art. 11 - Koszty doręczenia

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

We Francji jednostkami przekazującymi są komornicy (huissiers de justice) oraz sekretariaty sądów (greffes des juridictions).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

We Francji jednostkami przyjmującymi są wyłącznie komornicy (huissiers de justice).

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Możliwości odbioru dokumentów, którymi dysponują jednostki: przesyłki pocztowe.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Francja dopuszcza wypełnienie standardowego formularza zawartego w załączniku I w języku francuskim lub w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym jest Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civil (BDIP).

Adres:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Poczta elektroniczna: Link otworzy się w nowym oknieEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Znajomość języków: francuski i angielski

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Francja dopuszcza wypełnienie standardowego formularza zawartego w załączniku I w języku francuskim lub w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Francja podnosi, że zgodnie z jej ustawodawstwem pismo należy doręczyć w terminie określonym w art. 8 §3 i 9 §2.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Francja dopuszcza wypełnienie poświadczenia doręczenia (za pośrednictwem komornika lub sekretariatu sądu) nie tylko w języku francuskim, ale również w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Opłata stała z tytułu czynności komorniczej wynosi 48,75 EUR (rozporządzenie z dnia 26 lutego 2016 r.) Przekazaniu dokumentów musi towarzyszyć odpowiednia płatność, z wyjątkiem sytuacji, w których wnioskodawca korzysta z pomocy prawnej.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Francja nie wyraża zgody na korzystanie na swoim terytorium z możliwości doręczania przez inne państwo członkowskie na terytorium Francji pism sądowych drogą konsularną lub dyplomatyczną, chyba że odbiorcą dokumentu jest obywatel państwa członkowskiego, z którego pisma pochodzą.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Francja nie sprzeciwia się możliwości doręczania bezpośredniego przewidzianego w art. 15 ust. 1.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Sędzia francuski, nie naruszając postanowień ust. 1, może wydać orzeczenie, o ile spełnione są wszystkie warunki określone w ust. 2.

Wniosek o przywrócenie terminu przewidziany w ust. 4 należy złożyć w terminie roku, licząc od dnia wydania orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Konwencja z dnia 1 marca 1954 r. dotycząca procedury cywilnej

Konwencja z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania konwencji podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 r., sporządzony dnia 5 kwietnia 1967 r.

Układ między Republiką Francuską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii o ułatwieniu stosowania Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 roku, sporządzony w Belgradzie dnia 29 października 1969 r.

Konwencja między Republiką Francuską a Socjalistyczną Republiką Rumunii o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 5 listopada 1974 r.

Konwencja o wzajemnej pomocy i współpracy sądowej między Republiką Francuską a Republiką Austrii uzupełniająca Konwencję haską z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącą procedury cywilnej, sporządzona w Wiedniu dnia 27 lutego 1979 r.

Konwencja o wzajemnej pomocy w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń między Republiką Francuską a Węgierską Republiką Ludową, sporządzona w Budapeszcie dnia 31 lipca 1980 r.

Konwencja między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o pomocy prawnej oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych, rodzinnych i handlowych, sporządzona dnia 10 maja 1984 r.

Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii, sporządzona w Sofii dnia 18 stycznia 1989 r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 11/11/2019