Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručovanie písomností - Francúzsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Doručovania právnych dokumentov


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

článok 3 - ústredný orgán

článok 4 - odosielanie písomností

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

článok 11 - náklady doručenia

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

článok 15 - priame doručenie

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Odosielajúcimi orgánmi sú vo Francúzsku súdni úradníci (huissiers de justice) a podateľne súdnych orgánov (greffes des juridictions).

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Prijímajúcimi orgánmi sú vo Francúzsku len súdni úradníci (huissiers de justice).

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Dostupné doručovacie prostriedky: pošta.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Francúzsko súhlasí s tým, že vzorové tlačivo žiadosti v prílohe I môže byť vyplnené vo francúzštine alebo v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky.

článok 3 - ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Ústredným orgánom je Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (Úrad pre právo Únie, medzinárodné súkromné právo a vzájomnú pomoc v občianskych veciach).

Adresa:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefón: +33 (0)1 44 77 61 05

Fax: +33 (0)1 44 77 61 22

E-mailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Jazyky: francúzsky a anglický jazyk.

článok 4 - odosielanie písomností

Francúzsko súhlasí s tým, že vzorové tlačivo žiadosti v prílohe I môže byť vyplnené vo francúzštine alebo v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

V prípade Francúzska platí, že v súlade s jeho právnymi predpismi musí byť písomnosť doručená v určenej lehote podľa článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Francúzsko súhlasí s tým, že osvedčenie o doručení alebo kópia doručených písomností môžu byť okrem francúzskeho jazyka vyplnené aj v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky.

článok 11 - náklady doručenia

Výška fixného poplatku spojeného so zapojením súdneho úradníka je stanovená na 48,75 EUR (uznesenie z 26. februára 2016). Zaslanie písomností musí byť sprevádzané príslušnou platbou okrem prípadov, keď je navrhovateľovi poskytovaná právna pomoc.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Francúzsko namieta proti využitiu tej možnosti na svojom území, aby iný členský štát mohol doručovať súdne písomnosti na francúzskom území konzulárnou alebo diplomatickou cestou, pokiaľ adresát písomnosti nie je štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa písomnosti vyhotovili.

článok 15 - priame doručenie

Francúzsko nenamieta proti možnosti priameho doručovania podľa článku 15 ods. 1.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže francúzsky sudca rozhodnúť, či sú splnené všetky podmienky stanovené v odseku 2.

Žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty podľa odseku 4 musí byť podaná do jedného roka od rozhodnutia.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní

Dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach

Dohoda medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky podpísaná 5. apríla 1967 s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru z 1. marca 1954

Dohoda medzi Francúzskou republikou a Juhoslovanskou socialistickou federatívnou republikou uzavretá s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru z 1. marca 1954 o civilnom konaní a podpísaná v Belehrade 29. októbra 1969

Dohovor medzi Francúzskou republikou a Rumunskou socialistickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Paríži 5. novembra 1974

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci a spolupráci medzi Francúzskou republikou a Rakúskou republikou, podpísaný vo Viedni 27. februára 1979, ktorým sa dopĺňa Haagsky dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci v občianskych a rodinných veciach a o uznávaní a výkone rozsudkov medzi Francúzskou republikou a Maďarskou ľudovou republikou, podpísaný v Budapešti 31. júla 1980

Dohovor medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Československej socialistickej republiky o vzájomnej právnej pomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych, rodinných a obchodných veciach, podpísaný 10. mája 1984

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci v občianskych veciach medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky, podpísaný v Sofii 18. januára 1989


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 07/05/2021