Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Delgivning och översändning av handlingar - Frankrike


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Delgivning av handlingar


Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Artikel 3 - Central enheter

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Artikel 15 - Direkt delgivning

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Artikel 2.1 - Översändande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelska är dock redan färdig.

Artikel 2.1 - Översändande organ

Översändande organ i Frankrike är delgivningsmän/exekutionstjänstemän (huissier de justice) och justitiesekreterare (greffe du tribunal).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Mottagande organ är i Frankrike endast delgivningsmän/exekutionstjänstemän.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelska är dock redan färdig.

Frankrike godtar standardansökningsformuläret i bilaga I om det har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artikel 3 - Central enheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelska är dock redan färdig.

Central enhet är kontoret för rättsligt samarbete på privaträttens område (Bureau de l’entraide judiciaire civile et commerciale).

Adress :

Ministère de la Justice (Justitieministeriet)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tfn:. 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 33 (0)1 44 77 61 22

E-post: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Språk: franska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelska är dock redan färdig.

Frankrike godtar standardansökningsformuläret i bilaga I om det har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Enligt fransk rätt måste delgivning (notification/signification) av en handling delges inom en viss period, i den mening som avses i artiklarna 8.3 och 9.2.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Frankrike godtar att delgivningsintyget eller kopian av den delgivna handlingen har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Fast avgift för delgivning av en delgivningsman/exekutionstjänsteman är 48,75 euro (beslut (arrêté) av den 26 februari 2016). Betalning ska ske samtidigt som handlingen översänds, utom när sökanden får rättshjälp.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Frankrike motsätter sig att en annan medlemsstat delger rättegångshandlingar på franskt territorium genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän om inte den person som delges handlingen är medborgare i den medlemsstaten.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Frankrike motsätter sig inte direkt delgivning i den mening som avses i artikel 15.1.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Trots bestämmelserna i artikel 19.1 kan en fransk domare meddela dom om samtliga villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

En ansökan om omprövning i den mening som avses i artikel 19.4 måste inges inom ett år från beslutet.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelska är dock redan färdig.

Det finns ingen information just nu


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 01/02/2019