Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručovanie písomností - Chorvátsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Doručovania právnych dokumentov


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

článok 3 - ústredný orgán

článok 4 - odosielanie písomností

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

článok 11 - náklady doručenia

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

článok 15 - priame doručenie

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Článok 2 ods. 1

Príslušné chorvátske odosielajúce orgány na účely doručovania písomností v zahraničí sú tieto:

– v prípade súdnych písomností súd, ktorý je povinný vykonať doručenie,

– v prípade mimosúdnych písomností obecný súd (općinski sud), na území ktorého má bydlisko, obvyklý pobyt alebo sídlo osoba, ktorej sa má doručiť písomnosť,

– v prípade dokumentov, ktoré osvedčili alebo vydali notári, obecný súd, na území ktorého majú sídlo.

Odosielajúce orgány sú obecné súdy, okresné súdy (županijski sudovi), obchodné súdy (trgovački sudovi), Najvyšší obchodný súd (Visoki trgovački sud) a Najvyšší súd Chorvátskej republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Predseda Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky môže poveriť vykonávaním úloh doručenia len jeden alebo len niekoľko obecných súdov na území jedného alebo viacerých okresných súdov.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Článok 2 ods. 2

Prijímajúci orgán na účely doručovania v Chorvátskej republike je:

– obecný súd, na území ktorého sa musia doručiť písomnosti, ako je uvedené v databáze súdov.

Predseda Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky môže poveriť vykonávaním úloh doručenia len jeden alebo len niekoľko obecných súdov na území jedného alebo viacerých okresných súdov.

Obecné súdy spolu s miestnou príslušnosťou sú uvedené v databáze súdov.

V databáze súdov sa nachádza aj zoznam miest v abecednom poradí spolu s PSČ.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

– Článok 2 ods. 4 písm. c)

V Chorvátskej republike sa písomnosti môžu prijímať poštou.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Článok 2 ods. 4 písm. d)

Chorvátsko bude prijímať štandardné tlačivá vyplnené v chorvátčine.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom zodpovedným za a) poskytovanie informácií odosielajúcim orgánom, b) hľadanie riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť pri odosielaní písomností určených na doručenie, c) vo výnimočných prípadoch odoslanie žiadosti o doručenie písomnosti príslušnému prijímajúcemu orgánu na žiadosť odosielajúceho orgánu je:

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
tel. +385 1 371 40 00
fax +385 1 371 45 07
web http://www.mprh.hr

článok 4 - odosielanie písomností

Chorvátsko bude prijímať štandardné tlačivá vyplnené v chorvátčine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Podľa chorvátskeho práva neexistujú žiadne maximálne lehoty na doručenie písomností.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Chorvátsko prijíma osvedčenia o doručení v chorvátčine.

článok 11 - náklady doručenia

V Chorvátskej republike nie je stanovený žiadny jednotný poplatok na pokrytie nákladov doručenia.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

a) Chorvátska republika nie je proti doručovaniu písomností diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi podľa podmienok stanovených v článku 13 ods. 1.

b) Chorvátska republika je proti doručovaniu písomností zo súdov členských štátov účastníkovi nachádzajúcemu sa v Chorvátsku, s výnimkou doručenia písomností určených štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa vyhotovili (článok 13 ods. 2).

článok 15 - priame doručenie

Priame doručenie nie je podľa chorvátskeho práva povolené.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

a) Chorvátske súdy môžu vydať rozsudok, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 19 ods. 2.

b) Žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty nebude prijatá, ak sa predloží neskôr ako jeden rok od prijatia rozsudku.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Dohodou alebo dojednaním, ktorého sú členské štáty zmluvnou stranou v súlade s podmienkami stanovenými v článku 20 ods. 2 nariadenia, je:

– Dohoda medzi Chorvátskou republikou a Slovinskou republikou zo 7. februára 1994 o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 19/03/2018