Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Връчване на документи - Ирландия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Ирландия

Връчване на документи


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 3 - Централен орган

Член 4 - Предаване на документи

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Член 11 - Разноски по връчването

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Член 15 - Пряко връчване

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В Ирландия функцията на предаващи органи изпълняват окръжните съдебни секретари (county registrars), които са 26 на брой и са зачислени към окръжния съд (Circuit Court) във всеки окръг.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

В Ирландия функцията на получаващи органи изпълняват окръжните съдебни секретари, които са 26 на брой и са зачислени към окръжния съд във всеки окръг.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Налични начини за получаване: документите могат да бъдат предавани по пощата или чрез доставчик на услуги, като например доставчик на експресни куриерски услуги.

Комуникацията по административни въпроси може да се осъществява също така по факса и по телефона.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формулярът-образец може да бъде попълнен на ирландски или на английски език.

Член 3 - Централен орган

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ireland/Ирландия

Комуникацията на английски или на ирландски език може да се осъществява по пощата или по факса до Централната служба на Висшия съд (Central Office of the High Court) на номер (353-1) 872 56 69. Възможна е и комуникация по телефона с централната служба на Висшия съд на номер (353-1) 888 60 00.

Член 4 - Предаване на документи

Ирландия приема формуляри на молбата (по образец) на ирландски или на английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Тези разпоредби не са приложими в ирландското законодателство.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Ирландия приема формуляри на удостоверението на ирландски или на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Когато е заявено лично връчване съгласно член 11, параграф 2, то се осъществява от правна кантора, частен детектив или адвокат, като се заплаща договорен между страните хонорар, който обикновено е от порядъка на 70—100 EUR.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Ирландия не се противопоставя на това.

Член 15 - Пряко връчване

Ирландия няма да извършва пряко връчване.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на параграф 1, съд в Ирландия може да постанови решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са изпълнени всички посочени в параграф 2 условия.

Във връзка с член 19, параграф 4 съдът трябва служебно да провери дали молбата за възстановяване на срока е била подадена в разумен срок, след като ответникът е узнал за решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Няма такива.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 10/04/2018